All posts by Mgr. Miroslav Kulifaj

OTEVŘENÝ DOPIS OBYVATELŮM RADŇOVIC

Drazí obyvatelé obce Radňovice,

obracím se na Vás jako duchovní správce novoměstské farnosti, a tedy i jako zástupce radňovických katolíků.

Jak všichni dobře víte, již od 60. let zde existuje snaha o vybudování nové kaple pro potřeby místních věřících. Jako nástupce zesnulého pana děkana Jana Daňka v podpoře této snahy pokračuji. Hlavním důvodem je, že místní zvonička (dříve používaná jako hasičská zbrojnice), která je majetkem obce a která se k setkávání věřících využívala, již svými parametry těmto účelům nevyhovuje. Navíc je ve špatném technickém stavu a náklady na rekonstrukci tohoto objektu, který nemá významnou kulturně-historickou hodnotu, by byly natolik vysoké, že by bylo výhodnější její svržení a postavení objektu nového.

Proto farnost v souladu s platnou legislativou a řádně schváleným územním plánem obce hodlá uplatnit svůj nárok a na vlastním pozemku postavit kapli. Kapli, která by nesloužila jen mnohým radňovickým věřícím, kteří po ní několik desetiletí touží. Obec by dostala kapli, která by se stala živým místem k setkávání otevřeným pro všechny: byla by zázemím pro různé kulturní akce a koncerty. Její prostory a její okolí by byly důstojným zázemím nejen pro výroční poutě, ale také pro svatební obřady. Hlahol jejího zvonu by opět mohl doprovázet zesnulé obyvatele Radňovic na jejich poslední cestě z rodné vsi. Obec by dostala nové, hodnotné, ale hlavně tepající srdce, kterému by ustoupilo několik čtverečních metrů více či méně sporadicky využívaného travnatého povrchu návsi. Prostoru, který byl pro stavbu kaple již před desetiletími zamýšlen a za tímto účelem také upravován (zavezení části rybníka).

Jsem si vědom, že umístnění kaple v centru obce se zejména u těch obyvatel, kteří se zamýšleným objektem sousedí, a proto by se jich případná změna nejvíc dotkla, vyvolalo vlnu nevole. Farnost, v jejímž čele stojím, však nemá v úmyslu obec rozdělovat, jak je to někdy prezentováno. Nechce si pro sebe zabírat prostor, který jí nepatří, ale chce naprosto legitimně naplnit touhu svých věřících po důstojném svatostánku, který stojí na stejně důstojném místě. Proto každý architektonický projekt (od prvního až po ten aktuální) počítal s umístněním kaple ve středu obce, a nikoliv na její periferii. Jestli má být kaple srdcem, musí být uprostřed těla, nikoliv mimo něj. Koneckonců doba, kdy jsme chtěli Boha a všechno, co s ním souvisí a co jej připomíná, vytěsnit z našeho životního prostoru, je už za námi a snad to tak i zůstane. Myslím si, že nová kaple na návsi, v centru obce, otevřená pro všechny obyvatele a návštěvníky obce, by byla krásným důkazem, že tomu tak skutečně je.

Všechny relevantní připomínky a námitky proti stavbě kaple a jejímu umístnění (jako např. „nemožnost“ konání závodů, zábav či hasičských cvičení v okolí kaple, či uzurpování prostoru dětem) byly již dostatečně vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny v obecním zpravodaji.

Přesto bych Vás rád ještě jednou pozval k veřejné diskuzi, a to ve čtvrtek 9. září 2021 od 19:00 h do kulturního domu v Radňovicích. Pevně věřím, že bude konstruktivní a neponese se v duchu osobních invektiv a vyřizování účtů z minulosti. I proto se na toto setkání s Vámi těším. 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Farní administrátor

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Již nyní je možné přihlásit děti na výuku náboženské výchovy na základních školách v Novém Městě na Moravě. Vyplněný formulář můžete vhodit do schránky farního úřadu případně zanechat v sakristii kostela. 

K výuce náboženství na Gymnáziu Vincence Makovského se studenti budou přihlašovat prostřednictvím vedení školy jako v minulém roce.

Miroslav Kulifaj, farní administrátor

FARNÍ OHLÁŠKY 29. SRPNA – 5. ZÁŘÍ 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest 5 dětí. V pátek je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 h poprosíme o dary Ducha svatého do nadcházejícího školního roku a požehnáme aktovky a školní potřeby.

PRVNÍ PÁTEK   

Tento pátek je první v měsíci, mši svaté bude předcházet eucharistická adorace, litanie a svátostné požehnání. Ke svátosti smíření je možné předstoupit v týdnu před každou mší svatou, v případě potřeby i po ní. Otec František Koukal bude u nás zpovídat nikoliv tento, ale až následující týden, tedy ve čtvrtek 9. září od 15:30.

V SOBOTU SE USKUTEČNÍ FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU, PROTO V TENTO DEN NEBUDE RANNÍ MŠE SVATÁ!  

MŠE SVATÉ PRO RODINY S DĚTMI  

Od příští neděle opět začnou mše svaté v 10:30 zvlášť určené pro rodiny s dětmi. Předem upozorňujeme, že v neděli 19. září tato mše svatá nebude.

POZVÁNÍ KE ZPÍVÁNÍ  

Zveme všechny děti, které by rády zpívaly při nedělních mších v 10:30, na první zkoušku po prázdninách, která se bude konat v pátek 3. září v 16:30 na faře v Baroku. Na všechny se moc těší scholička.

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU  

V sobotu se uskuteční farní pouť na Turzovku. Sraz na parkovišti u Billy v 4:45 h. Před odjezdem (5:00 h) proběhne ještě kontrola certifikátů o očkování a příjezdových formulářů na Slovensko. Příjezdový formulář naleznete a vyplníte na stránkách www.korona.gov.sk/eHranica. Plánovaný návrat ve večerních hodinách. Bližší informace na farním webu a na vývěsce.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ   

V sakristii si můžete i nadále vyzvednout přihlášky dětí na náboženství ve školním roce 2021/2022. Vyplněné jej stačí hodit do poštovní schránky na farním úřadě. Výuka začne na přelomu září a října.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. září 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Michal Fejt a Veronika Kunová z Nového Veselí (původem z Nového Města na Moravě) Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. srpna – 5. září 2021

 

Neděle

29. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Chmelíčkovu, Vetýškovu

a Šolcovu

Pondělí

30. srpna

18:00

Za maminku Annu a děti Marka a Anetku Kristovy s prosbou za Boží posilu

a ochranu Panny Marie

Úterý

31. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

1. září

18:00

Za + rodiče Kuchtovy a živou a + rodinu

Čtvrtek

2. září

7:00

Za duše v očistci

Pátek

3. září

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

4. září

Mše svatá v 11:00 na Turzovce (za Boží lid)

Neděle

5. září

7:30

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

9:00

Na poděkování za 50.let manželského života s prosbou za všechny živé i zemřelé, kteří manžele životem doprovázeli a provází

10:30

VENI SANCTE – Za dary Ducha Svatého

(s žehnáním aktovek a školních potřeb)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 22. – 29. SRPNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

22. – 29. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek svatého Bartoloměje, apoštola; v pátek památka svaté Moniky, v sobotu památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. Mše svaté v týdnu jsou jako obvykle.

MOBILNÍ KONTAKT NA SPRÁVCE FARNOSTI DOČASNĚ NEDOSTUPNÝ  

Z technických důvodů nebude o. Miro dočasně k zastižení na mobilním telefonním čísle. V případě potřeby kontaktujte farní úřad telefonicky na pevnou linku, případně využijte e-mail.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ 

V sakristii můžete vyzvednout tiskopisy přihlášek dětí ze základních škol na náboženství ve školním roce 2021/2022. Vyplněné je stačí hodit do poštovní schránky na farním úřadě. Samotná výuka začne na přelomu září a října a rozvrh bude včas upřesněn.

XXI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD 

Otec Jan Peňáz zve na XXI. pěší (Hvězdicovou) pouť na Velehrad ve dnech 23. – 28. srpna 2021. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

VERNISÁŽ KVĚTINOVÉ VÝZDOBY VE ŽĎÁRSKÉ BAZILICE  

Ve čtvrtek 26. srpna v 16:00 se v bazilice ve Žďáru nad Sázavou uskuteční vernisáž květinové výzdoby, kterou se bude několik dní předem připravovat pod vedením předního slovenského floristy Michala Hauta. Výzdoba bude ke shlédnutí i v následujících dnech.

17. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

V sobotu 28. srpna proběhne u baziliky ve Žďáru 17. diecézní pouť rodin k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Slavnostní mši svaté v 10:00 h na 1. nádvoří zámku bude předsedat Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský diecézní biskup. Program bude pestrý a zároveň zohledňující stávající hygienická opatření. Rodiny, manželé, mládež i děti budou mít možnost prožít krásné chvíle. Všichni jste srdečně zváni!

VÍKENDOVÝ KURZ PARTNERSTVÍ   

Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno nabízí víkendový kurz všem, kteří hledají, jak dobře prožívat období známosti a lépe poznat sebe i druhého. Bližší informace na stránkách http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/ a  www.crsp.cz.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. srpna 2021

 

Neděle

22. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

Pondělí

23. srpna

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu

Úterý

24. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

25. srpna

18:00

Za uzdravení nemocného

Čtvrtek

26. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

27. srpna

18:00

Za + Josefa Večeřu a živou a + rodinu Večeřovu

Sobota

28. srpna

7:00

Za nemocnou osobu

Neděle

29. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Chmelíčkovu, Vetýškovu a Šolcovu

 

P. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

15. – 22. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost filiálního kostelíčka. V 9:00 h bude křest dvou dětí. Ve 14:30 bude na kostelíčku loretánské litanie a svátostné požehnání. V pátek je památka svatého Bernarda, opata a učitele církve, v sobotu památka svatého Pia X., papeže. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ 

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do přípravy letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Františkovi, kostelníkům, zpěvačkám, varhaníkovi, všem ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kdo  pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU JEN VEČER A NA KOSTELÍČKU 

V následující týden budou pouze večerní mše svaté, tedy v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00 h. V týdnu po pouti jsou tradičně slaveny na kostelíčku. V neděli budu mše svaté již v obvyklých časech ve farním kostele.

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU 4. ZÁŘÍ 2021 

Zbývá posledních 7 volných míst, případní zájemci se můžou přihlásit v sakristii. Podmínkou vstupu na Slovensko je ukončené očkování proti Covidu 19. Odjezd je v 4:45 z parkoviště u supermarketu BILLA, návrat po 20. hodině. Bližší informace najdete vzadu na vývěsce, na farním webu, případně v mailu.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 21. srpna 2021 uzavřou manželství v 11:00 Jan Rosol z Měřína a Radka Košíková z Radňovic, ve 12:30 Roman Břečka z Nového Města na Moravě a Hana Drdlová z Bobrové, a ve 14:00 Jan Janíček a Aneta Skalníková, oba ze Žďáru nad Sázavou.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA   

K dispozici je nové číslo časopisu Kunhuta, a to ve formě tištěné i elektronické (na farním webu).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. srpna 2021

 

Neděle

15. srpna

7:30

Za živou a + Mikešovu a Strakovu

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

Za živé a zemřelé obyvatele Nového Města

Pondělí

16. srpna

18:00

Za + rodiče Zdražilovy, dvě sestry a švagra

Úterý

17. srpna

 

Není ranní mše svatá!

Středa

18. srpna

18:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

a + švagrovou Helenu

Čtvrtek

18. srpna

 

Není ranní mše svatá!

Pátek

20. srpna

18:00

Na poděkování za 60 let společného života

Sobota

21. srpna

 

Není ranní mše svatá!

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

22. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

POUŤ NA TURZOVKU 4. ZÁŘÍ 2021 – ORGANIZAČNÍ POKYNY

4:45 – sraz na parkovišti u Billy, kontrola certifikátů o očkování a příjezdových formulářů na Slovensko, v 5 hod odjezd.

Prosím všechny o dochvilnost, lepší aby čekal jednotlivec na autobus než plný autobus na jednotlivce.

Vstup na Slovensko je umožněn pouze těm, kteří mají ukončené očkování (tzn. 14 dní po druhé dávce nebo po jednodávkové vakcíně proti Covidu). Slováci neuznávají nic jiného. Před nástupem do autobusu budu od každého vyžadovat, aby se prokázal platným potvrzením o ukončeném očkování (předejdeme tím případným problémům na hranicích) – v mobilu nebo vytištěný.

Dále je třeba mít u sebe v mobilu nebo v tištěné verzi vyplněný příjezdový formulář na Slovensko.  Formulář naleznete a vyplníte na www.korona.gov.sk/eHranica.

Během jedné delší přestávky bude možné u řidiče zakoupit kávu, čaj, pivo. Cestou v autobuse budete formou přednášek seznámeni s historií zjevení na Turzovce a s důležitými momenty, které se tu během let staly. Přednášky budou proloženy modlitbou růžence, zpěvem, duchovním programem.

Plánovaný příjezd do Turzovky kolem 9:15 hod. Lesní pěšinkou půjdeme do kopce kolem kaple Panny Marie Královny Míru do nového kostela Panny Marie Matky Církve, kde bude v 11 hod. mše svatá.  Pokud stihneme, tak se můžeme zúčastnit i Mariánského večeřadla v původní kapli – rozjímání na první sobotu v měsíci.

Prosím POZOR!!! Každý účastník je povinen s sebou mít roušku a při mši svaté mít zakrytá ústa a nos (dle slov místního pana faráře také zbytečně nekašlat na okolostojící 😊)

Autobus nemůže vyjet nahoru k bazilice. Kdo nepůjde pěšky do kopce (ze zdravotních či osobních důvodů), tomu zajistíme odvoz nahoru místním dopravcem – poplatek za jednu cestu je 1,50 EURO nebo 4O Kč za osobu. Kdo ví, že bude chtít zajistit dopravu, ať se mi ozve, abych to stihl zamluvit.

Během volného rozchodu – možno zúčastnit se mše svaté v 11. a ve 14. hod., navštívit 4 zázračné prameny, které zde vytryskly v souvislosti se zjeveními, možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo se v soukromí během dne pomodlit v původní kapli. Nákup upomínkových předmětů je možné platit jak v českých korunách, tak i v euru. Pozor, vodu v kanystrech a v bandaskách si budete muset nést dolů k autobusu sami!!!

V 15 hod. pěší odchod dolů z kopce ke kostelu v Korni, kde bude čekat autobus. Kdo nepůjde pěšky, pojede dolů kyvadlovou dopravou (stejně jako nahoru). Předpokládaný návrat po 20 hod.

S sebou si vezměte kancionál, kapesné dle vlastního uvážení, svačinu na celý den, vhodné oblečení a obuv (dle předpovědi počasí), dobrou náladu. Kdo ještě nezaplatil, tak v hotovosti během cesty.

Pojištění na cestu není zahrnuto v ceně. Prosím zařiďte si každý sám (kolem 20 Kč na den).

V případě dotazů se ozvěte. Děkuji a těším se na společné putování k Panně Marii.

Václav Šustr

Tel.: 777 640 961

e-mail: vaclav.sustr@post.cz

POZVÁNÍ NA PĚŠÍ POUTĚ

Farnost Radešínská Svratka srdečně zve především děti, které mají prázdniny, na 2 výlety a zároveň pěší poutě:

1. pěší pouť bude v letošním jubilejním roce ke sv. Josefovi v úterý 10. srpna a půjdeme v 8 hod. od kostela v Radešínské Svratce do Znětínku, kde je kaple sv. Josefa a tam budeme mít v 17 hod. mši svatou. Cestou se zastavíme v Obyčtově v poutním chrámu, v Ostrově na zmrzlinu atd.

2. pěší pouť bude v letošním jubilejním roce ke sv. Ludmile v úterý 17. srpna, rovněž v 8 hod. od kostela v Radešínské Svratce do Horní Libochové, kde je kaple sv. Ludmily a tam budeme mít v 17 hod. mši svatou. Cestou navštívíme zámecký park na Moravci a opět bude prostor na zmrzlinu. Na obě poutě zajistíme dopravu zpátky do Radešínské Svratky návrat v 18:30. Je zajištěn doprovod několika vedoucích z tábora, o děti se nemusíte bát. Obě cesty jsou dlouhé zhruba 18 km. Jídlo a pití na celý den si bere každý sám. Pro organizaci cesty zpět se přihlašujte na tel. 777 119 136 (Tomáš Mahel) nebo na: maheltomas@seznam.cz

Farní ohlášky 8. – 15. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

8. – 15. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí.  V pondělí je svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, v úterý svátek svatého Vavřince, mučedníka; ve středu památka svaté Kláry a v sobotu památka svatého Maxmiliána Maria Kolbe, mučedníka. Na příští neděli připadá Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

POUŤ NA KOSTELÍČKU

V neděli 15. srpna srdečně zveme na tradiční pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Ranní mše svatá ve farním kostele bude pouze v 7:30. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše svaté v 10:30 na kostelíčku bude P. František Čech, farní vikář v Praze na Chodově a u Komunitního centra Matky Terezy v Praze – Hájích. Ve 14:30 na tom samém místě proběhne slavnostní eucharistické požehnání.

ÚKLID KOSTELÍČKA A HŘBITOVNÍHO AREÁLU

V úterý od 15:00 proběhne úklid areálu hřbitova a kostelíčka k nedělní slavnosti.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST

V sobotu večer v 17.00 prosíme skupinu chlapů, kteří se starají o pódium o jeho postavení a po skončení nedělní mše svaté také o jeho demontáž.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 14. srpna 2021 v 11:00 v si svátost manželství udělí Josef Laštovička z Nové Vsi a Ivona Trödlerová z Radňovic. Následující sobotu 21. srpna 2021 uzavřou manželství v 11:00 Jan Rosol z Měřína a Radka Košíková z Radňovic, ve 12:30 Roman Břečka z Nového Města na Moravě a Hana Drdlová z Bobrové, a ve 14:00 Jan Janíček a Aneta Skalníková, oba ze Žďáru nad Sázavou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. srpna 2021

 

Neděle

8. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Jaroslava Trojana a Františka Pohanku a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

Pondělí

9. srpna

18:00

Za + Františku Ondreičkovú (30. výročí úmrtí) a Michala Ondreičku

Úterý

10. srpna

7:00

Za Boží pomoc a vedení ve složité životní situaci

Středa

11. srpna

18:00

Za Miroslava Furcha,

za živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

12. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

13. srpna

18:00

Za + Syna Petra Valika, živou a + rodinu Valikovu a Chytilovu

Sobota

14. srpna

7:00

Na poděkování za 8 let společného života

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

15. srpna

7:30

Za živou a + Mikešovu a Strakovu

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

Za živé a zemřelé obyvatele Nového Města

 

 

  1. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 1. – 8. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

1. – 8. srpna 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí.  Ve středu je památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze; v pátek svátek Proměnění Páně. Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 bude zpovídat o. František Koukal. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit před každou mší svatou. V pátek také navštívím nemocné, zájemce prosím hlaste v sakristii. Před večerní mší svatou adorace a svátostné požehnání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 14. srpna 2021 si svátost manželství udělí Josef Laštovička z Nové Vsi a Ivona Trödlerová z Radňovic. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Neděle

1. srpna

7:30

Za živou a + rodinu Kulovu, Dvořákovu a duše v očistci

9:00

Za Marii Horákovou, jejího manžela Oldřicha

a + rodiče Markovy

Pondělí

2. srpna

18:00

Za + Věru Horáčkovu a Josefa Doležala

Úterý

3. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

4. srpna

18:00

Za zemřelého Jiřího a Jindřišku Šperlovy, + rodiče a duše v očistci

Čtvrtek

5. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

6. srpna

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

7. srpna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kolhbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

8. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

za Jaroslava Trojana a Františka Pohanku a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny