Archive 25.9.2021

FARNÍ OHLÁŠKY 26. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. V pondělí je památka svatého Vincence z Paula, kněze; v úterý Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; ve středu svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; ve čtvrtek památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve, v pátek památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; v sobotu památka svatých andělů strážných. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA  

V úterý na Slavnost svatého Václava bude mše svatá ráno v 8:00 h.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HARUSŮV KOPEC

Farníci z Radňovic zvou dnes v neděli 26. září pobožnosti křížové cesty na Harusův kopec u příležitosti 10. výročí jejího slavnostního žehnání. Začátek je v 15:00 h u zvoničky v Radňovicích.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Jako obvykle bude možné během mše svaté přistoupit ke svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni!

PRVNÍ PÁTEK

V pátek bude od 17:00 h v kostele obvyklý program (eucharistická adorace a požehnání). Ke svátosti smíření bude možné přistoupit v týdnu před (i po) mši svaté. Ve čtvrtek od 15:30 h do 17:00 zpovídá P. Jiří Paleček.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začne v prvním říjnovém týdnu (t. j. od 4. října). Rozvrhy, které se momentálně dolaďují, budou zveřejněny v tomto týdnu na webových stránkách farnosti a také ve farních ohláškách a na nástěnce.

MODLITBA ZA NOVÉHO BISKUPA   

Otec biskup Vojtěch vyzývá všechny k modlitbě za svého nástupce na brněnském biskupském stolci.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 2 října 2021 uzavřou ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Petr Blažíček a Barbora Kotovicová. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. září – 3. října 2021

 

Neděle

26. září

7:30

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽINKOVÁ)

9:00

ZA LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY NAŠÍ FARNOSTI

10:30

Za boží lid

Pondělí

27. září

18:00

Na poděkování za 88 let života

Úterý

28. září

8:00

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA (Za národ)

Středa

29. září

18:00

Za živou a + rodinu Močubovu a Ježovu

Čtvrtek

30. září

8:30

REKOLEKČNÍ MŠE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Pátek

1. října

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

2. října

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha Krejčího, + rodiče Annu a Josefa,

+ sestru Marii a za duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Pozvání otce biskupa Vojtěcha k donátorství

Milé sestry, milí bratři,

na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po započtení zaslaných darů přes portál donátor.cz – vynesla dokonce přes 19,2 milionu korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny v účinnou pomoc.

Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie koronaviru covid-19. Proto bych nyní rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou on-line přenosů bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, podporovali svou farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, kterou jsme všichni prožívali.

Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu PULS, tedy na podporu kněží a pastorace, zrušena s důvěrou, že se najde dostatek dárců, kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží.

Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání.

Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy každému z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispíváte k životu a rozkvětu naší diecéze.

Ze srdce každému z vás žehnám.


Váš biskup Vojtěch

Farní ohlášky 19. – 26. září 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek svatého Matouše. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. Příští sobotu bude křest čtyř a v neděli dvou dětí. U nedělní mše svaté v 7:30 h poděkujeme za letošní úrodu a mše svatá v 9:00 h bude obětována za všechny lékaře a zdravotníky v naší farnosti u příležitosti památky svatých Kosmy a Damiána, patronů lékařů.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V TOMTO TÝDNU NEBUDOU RANNÍ MŠE SVATÉ V UTERÝ A VE ČTVRTEK!

ŽEHNÁNÍ CESTY ŽIVOTA V JÁMÁCH   

Otcové pallotíni a farnost Jámy zvou dnes v neděli 19. září – na žehnání „Cesty života“ na sportovišti v Jámách. Hlavním celebrantem mše svaté v 11:00 h bude P. Jaroslav Čupr, sekretář diecézního biskupa a kanovník katedrální kapituly. Ve 12:00 požehná „Cestu života“ za doprovodu básní Rudolfy Vrbecké určené pro jednotlivá zastavení.

MŠE SVATÁ ZA VLAST

V pátek v 18:00 h bude na pódiu na Vratislavově náměstí slavnostní MŠE SVATÁ ZA VLAST, která otevře letošní novoměstské Svatováclavské slavnosti. Bohoslužbu hudebně doprovodí mužský pěvecký sbor Novocantus pod vedením Františka Ostrého. Všichni jste srdečně zváni!

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HARUSŮV KOPEC

Farníci z Radňovic zvou v neděli 26. září pobožnosti křížové cesty na Harusův kopec u příležitosti 10. výročí jejího slavnostního žehnání. Začátek je v 15:00 h u zvoničky v Radňovicích.

DUCHOVNÍ VEČER S PAVLEM STREŽEM

Farnost Žďár nad Sázavou II zve v neděli 26. září v čase od 16:00 do 18:00 h do baziliky na večer chval, přednášku a diskuzi s br. Pavlem Strežem pod názvem „Smíření – hluboká Boží touha“. Jste srdečně zváni!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 2 října 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Petr Blažíček a Barbora Kotovicová. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. září 2021

 

Antiparazitikum s názvem Ivermectin umí v laboratorních podmínkách zabránit množení koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19. Ivermectin byl původně veterinárním lékem, je levný a celosvětově dostupný. V Africe byl velmi úspěšně použit proti tzv. říční horečce, ošetřeno jím tam postupně bylo přes 200 milionů lidí. V Česku Ivermectin tablety dostupný na https://www.ivermectintablety.com pod obchodním názvem Stromectol.

Neděle

19. září

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy, Starých a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

!

MŠE SVATÁ V 10:30 MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pondělí

20. září

18:00

Za zemřelého Petra Kosára

Úterý

21. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Středa

22. září

18:00

Za + rodiče Starých, syna Václava a Boží pomoc a ochranu a zdraví pro všechny rodiny

Čtvrtek

23. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

24. září

18:00

MŠE SVATÁ ZA VLAST (Vratislavovo náměstí)

Sobota

25. září

7:00

Za + Miroslava Německého, živou a zemřelou rodinu Německých

Neděle

26. září

7:30

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽINKOVÁ)

9:00

ZA LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY NAŠÍ FARNOSTI

10:30

Za boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ZÁŘÍ

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; v úterý svátek Povýšení svatého Kříže; ve středu památka Panny Marie Bolestné, ve čtvrtek památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Zítra – v pondělí 13. září – proběhne v naší farnosti adorační den a zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce. Od 14:00 h bude vystavena Nejsvětější Svátost, v 17:30 h před večerní mší svatou moderovaná eucharistická adorace a svátostné požehnání. Prosím adorující, aby se po půlhodinových intervalech zapsali na seznam, který najdou pod kůrem.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

VE ČTVRTEK A V NEDĚLI V 10:30 H NEBUDE MŠE SVATÁ !!!

 

POKRAČUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ, PŘÍPRAVĚ KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ A KŘTU DOSPĚLÝCH 

Přihlašovat se můžete v sakristii kostela.

KALENDÁŘE NA PODPORU STAVBY KOSTELA V BRNĚ-LÍŠNI

V sakristii kostela je možné zakoupit Kalendáře pro rok 2022 s názvem „Bůh nechce smutné tváře…“ Cena kalendáře je 70,- Kč a jeho koupí podpoříte stavbu nového kostela v Brně-Líšni. Na stavbu kostela je možné přispět také na bankovní účet 6005005369/0800. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Více informací o stavbě nového kostela a farnosti na https://www.farnostnovalisen.cz/.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. září 2021

 

Neděle

12. září

7:30

Za + biskupa Petra Esterku

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za Boží lid

Pondělí

13. září

18:00

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Za + Marii Gronátovou

+ maminku a duše v očistci

Úterý

14. září

7:00

Za + manžela Marka a jeho + tatínka Blažeje Krista, duše v očistci a ochranu Panny Marie

pro živé rodiny

Středa

15. září

18:00

Za + rodiče Potockých a Ptáčkovy a + děti

Čtvrtek

16. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

17. září

18:00

Za + Jana Kosára

Sobota

18. září

7:00

Za + Martina Žajglu

Neděle

19. září

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy, Starých a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

!

MŠE SVATÁ V 10:30 MIMOŘÁDNĚ NENÍ

 

 1. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Pozvánka na setkání mládeže s papežem Františkem v Košicích 14. září 2021

Biskupské gymnázium ve Žďárů nad Sázavou  nabízí poslední volná místa na setkání s papežem Františkem:

 • zažijeme setkání papeže Františka s mládeží v Košicích
 • zúčastníme se mše svaté s kardinálem a arcibiskupem pražským Dominikem Dukou
 • poznáme zajímavá místa na Slovensku
 • podrobnější informace budeme průběžně doplňovat
 • předpokládaná cena 1500 Kč (doprava a 1 nocleh)
 • jídlo s sebou si zajišťuje každý sám
 • účast možná pro osoby s plným očkováním (tj. 14 dní po 2. dávce u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny 21 dní po podání vakcíny, ještě možnost u očkování 1. dávkou + 14 dní po podání první dávky, pokud zároveň prodělali COVID v intervalu maximálně do 180 dnů, nebo osoby do 12 let), nebo pro osoby s negativním výsledkem testu na onemocnění COVID-19 ne starším než 72 hodin od odběru v případě RT-PCR nebo LAMP testu nebo 48 hodin od odběru v případě antigenního testu, nebo pro osoby s dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v období před ne více než 180 dny.
 • přihlášky posílejte na email: tomas.mahel@bigyzr.cz
 • současně je nutné provézt registraci pro očkované na: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/kosice-lokomotiva/
 • pro neočkované s testem atd. na: https://www.navstevapapeza.sk/sk/ucastnik-otp (registrace bude spuštěna v pondělí 6.9. a zde je třeba vybrat při registraci místo „Registrácia na podujatie: 14.9.2021 17:00 – Lokomotíva Košice“)

FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. ZÁŘÍ 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

5. – 12. září 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je svátek Narození Panny Marie. Ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 bude ve farním kostele zpovídat otec František Koukal. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

POKRAČUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ   

I nadále probíhá přihlašování dětí ZŠ na náboženství ve školním roce 2021/2022. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici v sakristii a nově také na farním webu.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. září 2021 uzavřou ve farním kostele církevní sňatek Michal Fejt a Veronika Kunová z Nového Veselí.

MŠE SVATÁ ZA VLAST   

V pátek 24. září v 18:00 h bude pod širým nebem na Vratislavově náměstí sloužena MŠE SVATÁ ZA VLAST. Bohoslužba tak zahájí letošní novoměstské Svatováclavské slavnosti. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň uvítáme jakoukoliv dobrovolnickou pomoc jak při přípravě, tak při samotném průběhu bohoslužby. Bližší informace budou brzy zveřejněny.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  

Dá-li Pán a bude-li dostatečný zájem, svátost biřmování v naší farnosti bude udělována na podzim příštího roku. Předchází ji roční příprava, kterou zahájíme na přelomu měsíce září a října. Zájemci o udělení svátosti křesťanské dospělosti se můžou přihlašovat v sakristii kostela a na farním úřadě (osobně, telefonicky, e-mailem).

PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH  

Souběžně s přípravou ke svátosti biřmování začne na podzim také příprava katechumenů – dospělých čekatelů svátostí křesťanské iniciace (křtu, svatého přijímání). Katechumeni tyto svátosti přijmou o velikonoční vigilii v příštím roce. Zájemci se rovněž můžou hlásit v sakristii kostela a na farním úřadě.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. září 2021

 

Neděle

5. září

7:30

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

9:00

Na poděkování za 50.let manželského života s prosbou za všechny živé i zemřelé, kteří manžele životem doprovázeli a provází

10:30

VENI SANCTE – Za dary Ducha Svatého ke studiu

(s žehnáním aktovek a školních potřeb)

Pondělí

6. září

18:00

Za + Pavla Vaculína a + Vlastimila Kříže

Úterý

7. září

7:00

Za uzdravení a obrácení syna Marka Krista, vyřešení případu a Boží ochranu

Středa

8. září

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Čtvrtek

9. září

7:00

Za + babičku Kláru a dědu Jozefa Chovancovi, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Pátek

10. září

18:00

Za rodinu Kabelkovu, Slámovu, Žákovu a Horňasovu

Sobota

11. září

7:00

Za + babičku Helenu a dědu Antonína Pfefferovi, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Neděle

13. září

7:30

Za + biskupa Petra Esterku

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

OTEVŘENÝ DOPIS OBYVATELŮM RADŇOVIC

Drazí obyvatelé obce Radňovice,

obracím se na Vás jako duchovní správce novoměstské farnosti, a tedy i jako zástupce radňovických katolíků.

Jak všichni dobře víte, již od 60. let zde existuje snaha o vybudování nové kaple pro potřeby místních věřících. Jako nástupce zesnulého pana děkana Jana Daňka v podpoře této snahy pokračuji. Hlavním důvodem je, že místní zvonička (dříve používaná jako hasičská zbrojnice), která je majetkem obce a která se k setkávání věřících využívala, již svými parametry těmto účelům nevyhovuje. Navíc je ve špatném technickém stavu a náklady na rekonstrukci tohoto objektu, který nemá významnou kulturně-historickou hodnotu, by byly natolik vysoké, že by bylo výhodnější její svržení a postavení objektu nového.

Proto farnost v souladu s platnou legislativou a řádně schváleným územním plánem obce hodlá uplatnit svůj nárok a na vlastním pozemku postavit kapli. Kapli, která by nesloužila jen mnohým radňovickým věřícím, kteří po ní několik desetiletí touží. Obec by dostala kapli, která by se stala živým místem k setkávání otevřeným pro všechny: byla by zázemím pro různé kulturní akce a koncerty. Její prostory a její okolí by byly důstojným zázemím nejen pro výroční poutě, ale také pro svatební obřady. Hlahol jejího zvonu by opět mohl doprovázet zesnulé obyvatele Radňovic na jejich poslední cestě z rodné vsi. Obec by dostala nové, hodnotné, ale hlavně tepající srdce, kterému by ustoupilo několik čtverečních metrů více či méně sporadicky využívaného travnatého povrchu návsi. Prostoru, který byl pro stavbu kaple již před desetiletími zamýšlen a za tímto účelem také upravován (zavezení části rybníka).

Jsem si vědom, že umístnění kaple v centru obce se zejména u těch obyvatel, kteří se zamýšleným objektem sousedí, a proto by se jich případná změna nejvíc dotkla, vyvolalo vlnu nevole. Farnost, v jejímž čele stojím, však nemá v úmyslu obec rozdělovat, jak je to někdy prezentováno. Nechce si pro sebe zabírat prostor, který jí nepatří, ale chce naprosto legitimně naplnit touhu svých věřících po důstojném svatostánku, který stojí na stejně důstojném místě. Proto každý architektonický projekt (od prvního až po ten aktuální) počítal s umístněním kaple ve středu obce, a nikoliv na její periferii. Jestli má být kaple srdcem, musí být uprostřed těla, nikoliv mimo něj. Koneckonců doba, kdy jsme chtěli Boha a všechno, co s ním souvisí a co jej připomíná, vytěsnit z našeho životního prostoru, je už za námi a snad to tak i zůstane. Myslím si, že nová kaple na návsi, v centru obce, otevřená pro všechny obyvatele a návštěvníky obce, by byla krásným důkazem, že tomu tak skutečně je.

Všechny relevantní připomínky a námitky proti stavbě kaple a jejímu umístnění (jako např. „nemožnost“ konání závodů, zábav či hasičských cvičení v okolí kaple, či uzurpování prostoru dětem) byly již dostatečně vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny v obecním zpravodaji.

Přesto bych Vás rád ještě jednou pozval k veřejné diskuzi, a to ve čtvrtek 9. září 2021 od 19:00 h do kulturního domu v Radňovicích. Pevně věřím, že bude konstruktivní a neponese se v duchu osobních invektiv a vyřizování účtů z minulosti. I proto se na toto setkání s Vámi těším. 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Farní administrátor