Farní ohlášky 17. – 24. října 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Lukáše, evangelisty; v pátek památka svatého Jana Pavla II., papeže. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Příští neděle je zároveň nedělí misijní. Sbírka bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Z tohoto důvodu se slavnost výročí posvěcení farního kostela (jelikož přesný datum dedikace není znám) přesouvá na neděli následující (31. října 2021).

SYNODA 2021-2023  

Dnes na konci každé mše svaté budeme vzývat Ducha Svatého a prosit za zdárný průběh synody. V naší diecézi začne dnes v neděli 17. října v 16:00 h slavnostní bohoslužbou v katedrále svatých Petra a Pavla, které bude předsedat otec biskup Vojtěch. Všechny důležité informace ohledně synody najdete na nástěnkách, na farních stránkách a také na letáčcích, které jsou pro vás připraveny pod kůrem. Je v nich také modlitba za průběh synody.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 21. října se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Po mši bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu. Pro pracující bude tato možnost také odpoledne mezi 15:00 – 16:00 hodinou.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ TENTO ČTVRTEK NEBUDE  

Tento čtvrtek z důvodu účasti o. Mira na formačním semináři nebude výuka náboženství na I. ŽS a gymnáziu.

PŘIJÍMÁNÍ DO ÚST   

Prosíme všechny ty, kteří z vážných osobních důvodů nechtějí přijímat do rukou, aby z respektu k ostatním přistoupili k eucharistii mezi posledními. Děkujeme za vaši ohleduplnost!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. října 2021

 

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. října

18:00

Za + Evu Petrovou a celou živou a + rodinu

Úterý

19. října

7:00

Za + rodiče Cermanovy a + dceru

Středa

20. října

18:00

Za + rodiče Kučerovy a + děti

Čtvrtek

21. října

8:30

REKOLEKCE (Za Boží lid)

Pátek

22. října

18:00

Za + Jana a Janu Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

23. října

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Zítkovu

Neděle

24. října

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu,

za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu z Nového Města

10:30

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana XXIII., papeže; v pátek památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve; v sobotu památka svaté Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ  

Farnost Jámy zve dnes 10. října do Slavkovic na Pouť ke svaté Faustyně. Program začíná v 14:45 h korunkou k Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 bude P. Marián Kalina, farář v Moravské Nové Vsi. Sbírka bude určená na obnovu tornádem zničených kostelů. V 16:30 se uskuteční přednáška „1100 let se sv. Ludmilou“ (s. Ludmila Matysková KMBM) a v 17:30 bude modlitba růžence. Všichni jste srdečně zváni!

SYNODA 2021-2023  

Včera a dnes (9. a 10. října) byl v Římě papežem Františkem zahájen celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. V diecézích celého světa bylo jeho zahájení určeno na neděli 17. října 2021, v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavnostní mše slavena v 16.00 hodin. Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody s názvem „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ jmenoval otec biskup Vojtěch otce biskupa Pavla Konzbula. Bližší informace o synodě najdete ZDE.

PRVNÍ SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

První setkání zájemců o svátost biřmování bude v pátek 15. října v 18:45 (po mši svaté) ve farním kostele. Katechumeni (dospělý zájemci o křest) budou o termínu a místě prvního setkání informováni samostatným e-mailem.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

Jsou k zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Pondělí

11. října

14:00

Kostelíček: Za + Růženu Růžičkovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Drdlovy a dceru Alenu

Úterý

12. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

Středa

13. října

14:00

Kostelíček: Za + Blažeje Pelána (pohřební)

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

14. října

7:00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

Pátek

15. října

18:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Sobota

16. října

7:00

Na poděkování za milost obrácení a dar víry s prosbou o ochranu a pomoc v duchovním růstu

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

POZVÁNÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K SYNODÁLNÍMU PROCESU

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.

Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7)

Vaši čeští a moravští biskupové

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Františka z Assisi, ve čtvrtek památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE  

Říjen je tradičně měsícem posvátného růžence. Využívejme této silné modlitby a prosme o přímluvu Panny Marie pro sebe i pro celý svět, který potřebuje uzdravení.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začíná v tomto týdnu podle rozvrhu uveřejněného na nástěnkách a na webu farnosti.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH A KOLÁČ PRO HOSPIC  

Diecézní charita Brno a farnost Fryšava zvou na setkání pozůstalých, které se uskuteční v úterý 19. října v 16.30 v kostele a na faře na Fryšavě. Při mši svaté s P. Sylwestrem společně poděkujeme za životy našich zemřelých. Svou účast, prosíme, potvrďte telefonicky na 605 860 760 nebo emailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz. Zároveň Vás prosíme o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

POCTA SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU  

Farnost Bobrová a Horácká muzika Vás srdečně zvou na komponovaný pořad duchovní i lidové tvorby „Pocta sv. Janu Nepomuckému“, který se uskuteční v neděli 10. 10. 2021 v 19 hodin v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Horácká muzika čerpala při přípravě tohoto pořadu z historických poutních kancionálů, sbírek lidových písní Horácka a instrumentální barokní tvorby Adama Michny z Otradovic. Vstupné je dobrovolné.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 8. října 2021 uzavřou ve farním kostele v Novém Městě na Moravě církevní sňatek Tomáš Štarha ze Zubří a Nina Hájková z Maršovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

K zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. října 2021

 

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha a Jarmilu Krejčovy, + rodiče Annu

a Josefa, + sestru Marii a za duše v očistci

Pondělí

4. října

18:00

Za zdraví miminka a jeho maminky

Úterý

5. října

7:00

Za živou a + rodinu Pohankovu a Matulovu

Středa

6. října

18:00

Za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

Čtvrtek

7. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Pátek

8. října

18:00

Za + rodiče Fialovy

a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

Sobota

9. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Výuka náboženství ve školním roce 2021/22

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ročník

Den

Čas

Vyučující

2. ročník (Přístavba)

Středa

11:00 – 11:45

Ludmila Malá

3. – 4. ročník

Úterý

12:00 – 12:45*

Ludmila Malá

5. – 7. ročník

Úterý

13:15 – 14:00

Miroslav Kulifaj

8. – 9. ročník

Čtvrtek

13:15 – 14:00

Miroslav Kulifaj

* Čas vyučovací hodiny se ještě může změnit

 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ročník

Den

Čas

Vyučující

2. ročník

Pondělí

11:30 – 12:15

Ludmila Malá

3. – 4. ročník

Pondělí

12:30 – 13:15

Ludmila Malá

 

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Čtvrtek

14:40 – 15:25

Miroslav Kulifaj

 

ZŠ RADŇOVICE

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Úterý

13:10 – 13:55

Ludmila Malá

 

ZŠ POHLEDEC

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Čtvrtek

13:40 – 14:25

Tomáš Mahel

 

FARNÍ OHLÁŠKY 26. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. V pondělí je památka svatého Vincence z Paula, kněze; v úterý Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; ve středu svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; ve čtvrtek památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve, v pátek památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; v sobotu památka svatých andělů strážných. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA  

V úterý na Slavnost svatého Václava bude mše svatá ráno v 8:00 h.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HARUSŮV KOPEC

Farníci z Radňovic zvou dnes v neděli 26. září pobožnosti křížové cesty na Harusův kopec u příležitosti 10. výročí jejího slavnostního žehnání. Začátek je v 15:00 h u zvoničky v Radňovicích.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Jako obvykle bude možné během mše svaté přistoupit ke svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni!

PRVNÍ PÁTEK

V pátek bude od 17:00 h v kostele obvyklý program (eucharistická adorace a požehnání). Ke svátosti smíření bude možné přistoupit v týdnu před (i po) mši svaté. Ve čtvrtek od 15:30 h do 17:00 zpovídá P. Jiří Paleček.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začne v prvním říjnovém týdnu (t. j. od 4. října). Rozvrhy, které se momentálně dolaďují, budou zveřejněny v tomto týdnu na webových stránkách farnosti a také ve farních ohláškách a na nástěnce.

MODLITBA ZA NOVÉHO BISKUPA   

Otec biskup Vojtěch vyzývá všechny k modlitbě za svého nástupce na brněnském biskupském stolci.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 2 října 2021 uzavřou ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Petr Blažíček a Barbora Kotovicová. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. září – 3. října 2021

 

Neděle

26. září

7:30

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽINKOVÁ)

9:00

ZA LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY NAŠÍ FARNOSTI

10:30

Za boží lid

Pondělí

27. září

18:00

Na poděkování za 88 let života

Úterý

28. září

8:00

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA (Za národ)

Středa

29. září

18:00

Za živou a + rodinu Močubovu a Ježovu

Čtvrtek

30. září

8:30

REKOLEKČNÍ MŠE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Pátek

1. října

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

2. října

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha Krejčího, + rodiče Annu a Josefa,

+ sestru Marii a za duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Pozvání otce biskupa Vojtěcha k donátorství

Milé sestry, milí bratři,

na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po započtení zaslaných darů přes portál donátor.cz – vynesla dokonce přes 19,2 milionu korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny v účinnou pomoc.

Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie koronaviru covid-19. Proto bych nyní rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou on-line přenosů bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, podporovali svou farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, kterou jsme všichni prožívali.

Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu PULS, tedy na podporu kněží a pastorace, zrušena s důvěrou, že se najde dostatek dárců, kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží.

Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání.

Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy každému z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispíváte k životu a rozkvětu naší diecéze.

Ze srdce každému z vás žehnám.


Váš biskup Vojtěch

Farní ohlášky 19. – 26. září 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek svatého Matouše. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. Příští sobotu bude křest čtyř a v neděli dvou dětí. U nedělní mše svaté v 7:30 h poděkujeme za letošní úrodu a mše svatá v 9:00 h bude obětována za všechny lékaře a zdravotníky v naší farnosti u příležitosti památky svatých Kosmy a Damiána, patronů lékařů.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V TOMTO TÝDNU NEBUDOU RANNÍ MŠE SVATÉ V UTERÝ A VE ČTVRTEK!

ŽEHNÁNÍ CESTY ŽIVOTA V JÁMÁCH   

Otcové pallotíni a farnost Jámy zvou dnes v neděli 19. září – na žehnání „Cesty života“ na sportovišti v Jámách. Hlavním celebrantem mše svaté v 11:00 h bude P. Jaroslav Čupr, sekretář diecézního biskupa a kanovník katedrální kapituly. Ve 12:00 požehná „Cestu života“ za doprovodu básní Rudolfy Vrbecké určené pro jednotlivá zastavení.

MŠE SVATÁ ZA VLAST

V pátek v 18:00 h bude na pódiu na Vratislavově náměstí slavnostní MŠE SVATÁ ZA VLAST, která otevře letošní novoměstské Svatováclavské slavnosti. Bohoslužbu hudebně doprovodí mužský pěvecký sbor Novocantus pod vedením Františka Ostrého. Všichni jste srdečně zváni!

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HARUSŮV KOPEC

Farníci z Radňovic zvou v neděli 26. září pobožnosti křížové cesty na Harusův kopec u příležitosti 10. výročí jejího slavnostního žehnání. Začátek je v 15:00 h u zvoničky v Radňovicích.

DUCHOVNÍ VEČER S PAVLEM STREŽEM

Farnost Žďár nad Sázavou II zve v neděli 26. září v čase od 16:00 do 18:00 h do baziliky na večer chval, přednášku a diskuzi s br. Pavlem Strežem pod názvem „Smíření – hluboká Boží touha“. Jste srdečně zváni!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 2 října 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Petr Blažíček a Barbora Kotovicová. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. září 2021

 

Neděle

19. září

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy, Starých a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

!

MŠE SVATÁ V 10:30 MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pondělí

20. září

18:00

Za zemřelého Petra Kosára

Úterý

21. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Středa

22. září

18:00

Za + rodiče Starých, syna Václava a Boží pomoc a ochranu a zdraví pro všechny rodiny

Čtvrtek

23. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

24. září

18:00

MŠE SVATÁ ZA VLAST (Vratislavovo náměstí)

Sobota

25. září

7:00

Za + Miroslava Německého, živou a zemřelou rodinu Německých

Neděle

26. září

7:30

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽINKOVÁ)

9:00

ZA LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY NAŠÍ FARNOSTI

10:30

Za boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě