Farní ohlášky 13. – 20. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice a zároveň státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. V tento den bude mše svatá ráno v 8:00 h. Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok.

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA   

Dnešní sbírka (13. 11.) je určena na katolické sdělovací prostředky. Pán Bůh zaplať za každý Váš příspěvek!

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ   

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež (13. – 20.11. 2022). Jeho vyvrcholením bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě za mladé lidi. Věříme, že každá i v našich očích nepatrná modlitba z upřímného srdce má smysl a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé generace. V naší farnosti budeme na tento úmysl prosit na závěr každé mše svaté modlitbou, kterou najdete vytištěnou na kartičkách u obětních darů v zadní části kostela. V pátek po večerní mši svaté v 18:00 h se setkáme u společné modlitby a eucharistické adoraci za mládež.

SCHŮZKA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU PRO FARNÍ PLES 2023

Schůzka organizačního výboru I. novoměstského farního plesu, který se uskuteční 28. ledna 2023 v kulturním domě, bude v úterý v 18:00 h na faře. Zveme všechny z vás, kteří jste ochotni se na organizaci plesu jakýmkoliv způsobem podílet!

STŘEDEČNÍ VEČERY NAD PÍSMEM SVATÝM: BIBLICKÉ HODINY A LECTIO DIVINA 

Po covidové pauze opět začnou pravidelné středeční setkávání nad Písmem svatým a to ve dvojím formátu. Ve středu 16. listopadu začneme Biblickou hodinou (tj.  komentovanou četbou vybraných kapitol Písma svatého) a týden nato nás čeká Lectio divina (tedy spíše rozjímavá četba Písma svatého spojena s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací). Oba formáty se budou střídat ve dvoutýdenních cyklech se začátkem vždy v 19:00 h na faře. (Biblická hodina ve středy 16., 30. listopadu a 14. prosince 2022, Lectio divina ve středy 23. listopadu, 7. a 21. prosince 2022). 

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. listopadu 2022

 

Neděle

13. listopadu

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

CELEBRUJE OTEC BISKUP PAVEL KONZBUL

(Po mši svaté žehnání opravené sochy

sv. Jana Nepomuckého za presbytářem)

Za rodiny Močubovu a Ježovu a zlepšení jejich vztahů

Úterý

15. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Kollerovu

Středa

16. listopadu

18:00

Za Marii Kabrdovou a živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

17. listopadu

8:00

Den boje za svobodu a demokracii

(Za naše politiky a státníky)

Pátek

18. listopadu

18:00

Za + rodiče Dítětovy

Sobota

19. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Sochorovu a Pospíšilovu a + Ludvíka Lešku

Neděle

20. listopadu

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Josefu Cichovou, živou rodinu a za + Růženu Mrázkovou, + syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 6. – 13. listopadu 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Vojtěcha Blažíčka. Ve středu je svátek Posvěcení lateránské baziliky; ve čtvrtek památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve; v pátek památka svatého Martina, biskupa; v sobotu památka svatého Josafata, biskupa a mučedníka, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

NÁVŠTĚVA BISKUPA PAVLA A ŽEHNÁNÍ SOCHY JANA NEPOMUCKÉHO  

Příští neděli bude mši svatou v 10:30 h celebrovat o. biskup Pavel Konzbul. Na závěr bohoslužby požehná sochu svatého Jana Nepomuckého za presbytářem farního kostela, která právě prošla odbornou opravou.

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA 

Příští neděli 13. listopadu 2022 proběhne také celorepubliková kostelní sbírka, jejíž výtěžek bude určen katolickým sdělovacím prostředkům.

POŘAD BOHOSLUŽEB 

V úterý ráno v 7:00 h bude poslední ranní mše svatá na kostelíčku a to v latinském jazyce. Po zbytek týdne již budou bohoslužby v obvyklých časech ve farním kostele.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH 

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou a otec Sylwester Jurczak srdečně zvou na vzpomínkové a modlitební setkání nejen pro ty, kdo v letošním roce přišli o své nejbližší. Uskuteční se v úterý 8. listopadu od 16:00 hkostele svatého Matouše na Fryšavě. Svou účast prosíme potvrďte na tel. 605 860 760 anebo mailem na adrese ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

POZVÁNKA NA SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 

Mládež žďárského děkanátu zve na společenství mládeže, které se uskuteční v pátek 11. listopadu od 19:00 h ve Žďáře nad Sázavou II (klášteře). Všichni jste srdečně zváni!

ZVONY PRO KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA V HARRACHOVĚ 

Na pouti do Říma se s námi  zúčastnili 4 poutnice z krkonošského Harrachova. Počtem věřících malá farnost se snaží umořit dluh za pořízení nových zvonů na farním kostele svatého Václava. V případě, že byste chtěli tuto farnost podpořit, můžete tak učinit přispěním na transparentní účet 115-8332350257/0100.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

6. listopadu

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu  

9:00

Za + Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

Za živé a † rodiny Jinkovy a Juránkovy

Úterý

8. listopadu

7:00

KOSTELÍČEK (LATINSKÁ)

Za † Cyrila a Annu Cáderových

Středa

9. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Pálkovu, Horňasovu, Trödlerovu a Stupkovu

Čtvrtek

10. listopadu

7:00

Za † Ignáce, Cecílii a Hanku Cáderovy a živou a † rodinu Cáderovu a Kubíkovu

Pátek

11. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Martínkovu

Sobota

12. listopadu

7:00

Za nová řeholní a kněžská povolání

Neděle

13. listopadu

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

CELEBRUJE O. BISKUP PAVEL KONZBUL

(Po mši svaté žehnání opravené sochy

sv. Jana Nepomuckého za presbytářem)

Za rodinu Močubovu a Ježovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 30. října – 6. listopadu 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme výroční den posvěcení našeho farního kostela. V úterý je Slavnost Všech svatých, ve středu Vzpomínka na všechny věrné zesnulé (Dušičky), v pátek památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h bude křest malého Vojtěcha Blažíčka.

SBÍRKA NA MISIE 

V minulou neděli se ve sbírce na misie vybralo 101.875,- Kč. Veliké poděkování Vám všem, kteří jste takto podpořili Papežská misijní díla v ČR.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED DUŠIČKAMI  

V pondělí od 15:00 h do 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření před dušičkovými svátky. Vedle svatého přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce a jakékoliv modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je to jedna z podmínek pro získání odpustků pro duše v očistci od 2. do 8. listopadu.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

V úterý o slavnosti Všech svatých bude pouze večerní mše svatá v 18:00 h.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZESNULÉ 

Ve středu v den vzpomínky na zesnulé mají kněží právo sloužit až tři mše svaté za zesnulé. V tento den bude mše svatá v 7:00 h ve farním kostele a v 16:00 h a v 18:00 h ve hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od středečního odpoledne do sobotního rána budou všechny mše svaté pouze na kostelíčku!!!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY 

V sobotu 5. listopadu v 11:00 h hodlají v našem farním kostele církevní sňatek uzavřít Martin Veselský a Marie Doležalová t. č. bytem ve Ždírci nad Doubravou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme prosím snoubence svými modlitbami!

POZDRAV Z ŘÍMA

Otec Miro spolu s poutníky zdraví z farní poutě do Věčného města a děkuje za všechny modlitby, kterými jste je na pouti provázeli a provádíte. Od pondělí bude pořádek bohoslužeb, farní kancelář i náboženství v běžném „provozu“.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. října – 6. listopadu 2022

 

Neděle

30. října

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

7:30

Za Boží lid

9:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple ve farnosti

MIMORÁDNĚ NENÍ MŠE SVATÁ V 10:30!

Úterý

1. listopadu

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

15:00

Mše svatá na Domě s pečovatelskou službou na Žďárské ulici (Za zesnulé obyvatele domova)

18:00

(Za Boží lid)

Středa

2. listopadu

VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

7:00

Farní kostel: Za duše v očistci

16:00

Kostelíček! Za duše v očistci

18:00

Kostelíček! Za † p. děkana Jana Daňka

Čtvrtek

3. listopadu

7:00

Kostelíček! Za manžele Mrázkovy u příležitosti 60 let manželství a celou živou a † rodinu Mrázkovu a † dceru Janu

Pátek

4. listopadu

18:00

Kostelíček! Za † rodiče Kučerovy, syny a snachu Marii

Sobota

5. listopadu

7:00

Kostelíček! Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

6. listopadu

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu  

9:00

Za + Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

Za živé a † rodiny Jinkovy a Juránkovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí, která je zároveň Misijní nedělí. Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla. V pátek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů, v sobotu památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí, v naší farnosti ale v tento den slavíme VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA  

V pondělí odjíždíme na farní pouť do Říma. Plánovaný návrat je v neděli kolem poledne. V případě naléhavé potřeby kněze se prosím obracejte na otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy (tel. 733 741 473).

DŮEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Z důvodu konání farní pouti nebude tento týden ranní mše svatá v úterý a v sobotu. V neděli výjimečně nebude mše svatá pro rodiny v 10:30 h!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

Ve pondělí 24. října ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za † Jiřího Moravce (*1965) z Nového Města na Moravě.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce. V 8:00 h začne eucharistickou adorací, po ní v 8:30 mše svatá. Bude příležitost ke svátosti smíření.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini srdečně zvou na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení v sobotu 29. října 2022 v 19:00 h do kostela Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce. V 8:00 h začne eucharistickou adorací, po ní v 8:30 mše svatá. Bude příležitost ke svátosti smíření.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 5. listopadu v 11:00 h hodlají v našem farním kostele církevní sňatek uzavřít Martin Veselský a Marie Doležalová t. č. bytem ve Ždírci nad Doubravou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme prosím snoubence svými modlitbami!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice za splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé  (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Dovolení platí po dobu sedmi let a podmínky jsou: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a jakákoliv modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova.

DIECÉZNÍ SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ   

V sobotu 19. listopadu 2022 se bude v Brně konat Diecézní synodální setkání koordinátorů farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni do synodálního procesu v naší diecézi. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům synody z naší farnosti, zvláště koordinátorovi p. Josefu Krupicovi za koordinaci a za jejich nasazení a podněty, kterými přispěli do synodální diskuze.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

23. října

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Vališovy, + pět synů, + vnuka, a + rodiče Janovy

9:00

Za Boží lid

10:30

ZA MISIE A NA ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA

Pondělí

24. října

13:00

Kostelíček: Za † Jiřího Moravce (*1965) z Nového Města na Moravě (pohřební)

Úterý

25. října

MIMOŘÁDNĚ V TENTO DEN NENÍ MŠE SVATÁ!

Středa

26. října

18:00

Za účastníky farní poutě do Říma

Čtvrtek

27. října

8:30 KNĚŽSKÁ REKOLEKCE (Na úmysl celebranta)

Pátek

28. října

18:00

Za + rodiče Maršálkovy a bratry Jiřího a Josefa

Sobota

29. října

MIMOŘÁDNĚ V TENTO DEN NENÍ MŠE SVATÁ!

Neděle

23. října

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

7:30

Za Boží lid

9:00

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple v naší farnosti

MIMORÁDNĚ NENÍ MŠE SVATÁ V 10:30!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 16. – 23. října 2022

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; v úterý svátek svatého Lukáše, evangelisty. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

Ve středu 19. října 2022 ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za paní Marii Jaitnerovou (*1934) z Nového Města na Moravě.

MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ MOST MODLITBY  

Příští neděle 23. října je Světovým dnem misií. Sbírka z tohoto dne poputuje jako každoročně na Papežská misijní díla. Od pátku 14. října do soboty 22. října se před každou mší svatou modlíme novénu za misie. V sobotu 22. října v 17:00 h týden modliteb za misie vyvrcholí ve farním kostele tzv. MISIJNÍM MOSTEM MODLITBY: všechny – zvlášť děti a mládež – zveme ke společné modlitbě misijního růžence a eucharistické adoraci za misie. V modlitbách budeme myslet na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky, za šíření evangelia po celém světě, za dar víry a za papeže Františka. Radost ze spojení s Bohem tak společnou modlitbou předáme do potřebných míst světa.

PODPORA GODZONE TOUR 2022  

Někteří z vás možná znají slovenský křesťanský evangelizační projekt Godzone. Od roku 2009 každoročně pro mládež připravuje hudebně-koncertní turné Godzone Tour. Pro letošní turné, které začíná za necelé 2 týdny, organizátorům chybí ještě část rozpočtu. V případě, že to Vaše možnosti v této nelehké době dovolí, pomozte prosím finančním příspěvkem přinést evangelium moderním způsobem tisícům mladých lidí v České republice a na Slovensku. Udělat to můžete kliknutím na https://tour.godzone.sk/podpora/ a vybráním oblasti, kterou chcete podpořit. Bližší informace o projektu, který působí plně v souladu s učením katolické církve pod záštitou KBS najdete na https://godzone.sk/.

IKONOPISECKÝ KURZ VE ŽĎÁRU  

Římskokatolická farnost Žďár II a P. Martin Damian si vás dovolují Vás pozvat na kurz tvorby ikon. Cílem tohoto kurzu je ztišení a jedinečná možnost proniknout do tajemství tvorby křesťanských ikon. Kurz se uskuteční ve dnech 8. – 11. 12. 2022 v křížové chodbě fary ve Žďárském klášteře. V případě zájmu o kurz pište na mail: info@martindamian.cz, případně kontaktujte p. děkana Vladimíra Záleského. Počet míst je omezený, v případě zájmu o kurz neváhejte a přihlaste se včas.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

16. října

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingerovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

10:30

Za Boží lid

Úterý

18. října

7:00

Za + Matouše a + Juraje (oběti střelby v Bratislavě) a jejich rodiny

Středa

19. října

14:30

Kostelíček: Za + Marii Jaitnerovou (*1934)

pohřební

18:00

Za živou a + rodinu Německých

Čtvrtek

20. října

7:00

Za nemocné, trpící, osamělé, umírající a duše v očistci

Pátek

21. října

18:00

Za + rodiče Potockých, Ptáčkovy a + děti

Sobota

22. října

7:00

Za živou a + rodinu Humlíčkovu

Neděle

23. října

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Vališovy, + pět synů, + vnuka, a + rodiče Janovy

9:00

Za Boží lid

10:30

ZA MISIE A NA ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 9. – 16. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Jana XXIII., papeže; ve středu památka svatého Radima, biskupa; v sobotu památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h poděkujeme za letošní úrodu.

MIMOŘÁDNÁ BOHOSLUŽBA SLOVA  

V pátek bude mimořádně místo večerní mše svaté v 18:00 h bohoslužba slova se svatým přijímáním.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH   

V úterý od 14:30 h o. Miro navštíví nemocné v Domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, ve středu dopoledne pak navštíví ty nemocné, které z důvodu nemoci nemohl navštívit na první pátek

300 LET VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V BOBROVÉ  

Farnost Bobrová zve dnes (9. října) k oslavám 300. výročí posvěcení farního kostela svatých Petra a Pavla. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v 11:00 h bude P. Pavel Kafka, generální vikář brněnské diecéze. Program pokračuje ve 14:00 h na faře výstavou spolku Putování za Santinim, dílničkami, aktivitami pro děti, kavárničkou a pak ve 14.30 h divadelní scénkou Santiniho stopa. Slavnostní den zakončí přednáška „Stavitel Jan Blažej Santini-Aichel a opat Václav Vejmluva“ s hudebním doprovodem.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ   

Připomínáme dnešní pouť ke svaté Faustyně ve Slavkovicích, na kterou srdečně zvou otcové pallotíni. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 h bude P. Artur Cierlicki SAC.

POUŤ ZA P. KARLEM JANŮ 

Farnost Jámy zve u příležitosti 10. výročí kněžského svěcení rodáka P. Karla Janů na farní pouť do jim spravované farnosti a jejího okolí. Pouť se uskuteční v sobotu 22. října 2022 a její součástí bude prohlídka premonstrátského kláštera v Nové Říši, mše svatá a odpolední setkání s otcem Karlem ve Slavonicích a návštěva karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří. Přihlašování u p. Václava Šustra (tel. 777 640 961, vaclav.sustr@post.cz). 

KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké pořádá ve dnech 21. – 22. října 2022 Kurz výroby biblických postaviček. Je možné se přihlásit také ke stravě a noclehu. Bližší informace na stránkách www.dumprirody.cz.

ÚKLID KOSTELA   Službu úklidu kostela má v tomto týdnu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

9. října

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Blažeje Pelána a Karola Skybu

9:00

Za + Mariána Juriše a živou a + rodinu Jurišovou a Frančiakovou

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. října

7:00

Za nenarozené děti, jejich otce a matky a úmysl

Středa

12. října

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých, + Ivana Hegera

Čtvrtek

13. října

7:00

Za svaté a statečné kněze, řeholníky, zasvěcené osoby, za pomoc a ochranu

Pátek

14. října

18:00

!!! MIMOŘÁDNĚ BOHOSLUŽBA SLOVA !!!

(se svatým přijímáním)

Sobota

15. října

7:00

Za Svatého Otce a jeho úmysl

Neděle

16. října

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingerovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. ŘÍJNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Františka z Assisi, ve středu památka svaté Faustiny Kowalské, panny, v pátek památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

KONCERT ProfesionáLOVE

Farnost Sněžné zve na koncert žďárského křesťanského rockového seskupení ProfesionáLOVE v rámci pouti v Krásném, který se uskuteční dnes po požehnání ve 13:30 v kostele svatého Václava. Všichni jste srdečně zváni!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ 

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Jana Žigu (*1955) z Písku.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Tento týden začíná na novoměstských základních školách a na gymnáziu výuka náboženství podle již zveřejněného rozvrhu.

LIDOVÉ MISIE V BOHDALOVĚ A NOVÉM VESELÍ  

Ode dneška (2. října 2022) do soboty 8. října se ve farnostech Bohadlov a Nové Veselí uskuteční lidové misie. Součástí programu je každodenní bohoslužba s misijním kázáním, kající světelné procesí, program pro děti a mládež, stavění nového misijního kříže a další. Hlavním kazatelem bude Mons. Jindřich Bartoš, znojemský farář a děkan, někdejší kaplan v naší farnosti. Program na plakátku ve vývěsce.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Bratři pallotini z Jam v roce 20. výročí posvěcení základního kamene kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny a v roce 20. výročí příchodu pallotinů do České republiky srdečně zvou na pouť ke svaté Faustyně příští neděli 9. října 2022. Slavnostní mši svatou v 15.00 h bude celebrovat Artur Cierlicki SAC.

PRVNÍ PÁTEK  

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude v čase 15:30 – 17:00 h zpovídat otec František Koukal z Obyčtova, ke svátosti smíření bude možné přistoupit také v týdnu před, resp. po každé mši svaté. V pátek dopoledne jako obvykle navštívím nemocné. Večerní program jako obvykle: v 17:00 h tichá, v 17:30 h moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, litanie a svátostné požehnání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 8. října ve 13:00 h hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Jan Vašík z Nového Města na Moravě a Iveta Sekničková z Poděšína, oba bytem ve Věcově. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme je svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. října 2022

 

Neděle

2. října

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy a Pelánovy

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za + Oldřicha Škarku a živou a + rodinu Škarkovu

Úterý

4. října

7:00

Za dar uzdravení pro Miloše

14:30

Kostelíček: Za + Jana Žigu (pohřební)

Středa

5. října

18:00

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodovu

a Zelených

Čtvrtek

6. října

7:00

Za dar uzdravení pro Miloše

Pátek

7. října

18:00

Za duše v očistci

Sobota

8. října

7:00

Za +  Vlastu a Stanislava, živou a zemřelou rodinu Horňasovu a úmysl

Neděle

9. října

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Blažeje Pelána a Karola Skybu

9:00

Za + Mariána Juriše a živou a + rodinu Jurišovou a Frančiakovou

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 25. září – 2. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Vincence z Paula, kněze; ve středu Slavnost svatého Václava, mučedníka; ve čtvrtek svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v pátek památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve; v sobotu památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Ve středu o slavnosti svatého Václava mučedníka, hlavního patrona českého národa, bude mše svatá večer v 18:00 h.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Ve čtvrtek 29. června budou kněžské rekolekce našeho děkanátu, první v tomto školním roce. Prosím pozor! Rekolekční mše svatá bude v tento den výjimečně ve filiálním kostele Nanebevzetí Panny Marie („Na kostelíčku“)!!! V 8:00 h začneme jako obvykle eucharistickou adorací, v 8:30 h bude mše svatá za + pana děkana Jana Daňka. Po skončení se s kněžími děkanátu pomodlíme u jeho hrobu a požehnáme jej.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do přípravy a samotného průběhu udělování svátosti biřmování v naší farnosti, zvlášť kostelníkům, schole, varhanici, ministrantům, všem těm, kdo uklízeli kostel a jeho okolí, děkujeme za krásnou květinovou výzdobu, za napečené cukroví a jiné občerstvení.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má tento týden p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. září – 2. října 2022

 

Neděle

25. září

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Karla Novotného a živou a + rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

27. září

7:00

Na poděkování za dožitých 89 let

Středa

28. září

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých, + Ivana Hegera

Čtvrtek

29. září

8:30

KNĚŽSKÉ REKOLEKCE NA KOSTELÍČKU

Za + Jana Daňka

Pátek

30. září

18:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Sobota

1. října

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

2. října

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy a Pelánovy

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 18. – 25. září

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka korejských mučedníků – svatého Ondřeje, Pavla a druhů; ve středu svátek svatého Matouše, evangelisty; v pátek památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze a řeholníka. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Michaely Staré z Rokytna a Samuela Šulce z Křídel.

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

V pátek ve 14:00 h bude ve farním kostele pohřební mše svatá tragicky zesnulého p. Ivana Hudáka (†49) z Nového Města na Moravě. Obřady posledního rozloučení budou pak na katolickém hřbitově v 15:30 h.

BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI   

Příští sobotu 24. září 2022 u mše svaté v 10:00 h bude emeritní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle v naší farnosti udělovat svátost biřmování. Všichni jste na tuto slavnost srdečně zváni. Poslední setkání biřmovanců s nácvikem samotné slavnosti bude v pátek po večerní mši svaté. Prosíme biřmovance, aby se v den slavnosti dostavili na farní dvůr v půlhodinovém předstihu (tj. v 9:30 h). V tento den se konají Svatováclavské slavnosti i farmářský trh, proto můžou být v centru města problémy s parkováním. Průjezd náměstím ale po domluvě s radnicí zůstane během biřmování umožněn. Upozorňujeme, že v sobotu nebude ranní mše svatá v 7:00 h. Prosím provázejme biřmovance svými modlitbami!

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED BIŘMOVÁNÍM  

Biřmovanci, kmotři a jiní zájemci budou moci ke svátosti smíření přistoupit ve čtvrtek v čase 15:30 – 17:00 h.

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ   

Na nástěnce a na farním webu najdete rozvrhy výuky náboženství na novoměstských školách ve školním roce 2022/23.   

ZASEDÁNÍ FARNÍCH RAD  

V úterý 20. září v 18:00 h bude na faře zasedání nově ustanovené Farní pastorační rady. Ekonomická rada farnosti se sejde na faře ve čtvrtek v 19:30 h.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. září 2022

 

Neděle

18. září

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živé a + rodiny Lemperovy a Plockovy

Úterý

20. září

7:00

Za + manželku, + syna a + oboje rodiče

Středa

21. září

18:00

Za + rodiče starých a syna Václava

Čtvrtek

22. září

7:00

Za + Vladimíra Tatíčka

Pátek

23. září

14:00

Za + Ivana Hudáka (pohřební)

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, vnučku Ladislavu, živou a zemřelou rodinu Fouskovu a Veselých

Sobota

24. září

10:00

MŠE SVATÁ S UDĚLOVÁNÍM SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

(Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, emeritní biskup)

Neděle

25. září

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Karla Novotného a živou a + rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz |  776 620 578