FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Antonína, opata; v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, v pátek památka svaté Anežky, panny a mučednice. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí (a zároveň nedělí Božího Slova).

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE!!!   

Dnešní XV. Tříkrálový koncert z epidemických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou a to v 17:00 h.

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA A SBÍRKA NA BIBLI   

Příští neděle je podle přání papeže Františka nedělí Božího slova. Sbírka příští neděle půjde na účel tisku bible Českým katolickým biblickým dílem.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ   

Od 18. ledna do 25. ledna 2022 se společně s věřícími v České republice zapojíme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2) Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“. (Jn 17,21)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA   

V tomto týdnu se v modlitbě za jednotu křesťanů spojíme s bratry evangelíky v ekumenické bohoslužbě. Ta se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna v 18:00 h v kostele Českobratrské církve evangelické na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě. Bohoslužbu doprovodí zpěvy z Taizé. Všichni jste srdečně zváni!

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Bude na faře v úterý v 17:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. ledna 2022

 

Neděle

16. ledna

 

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

18. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

19. ledna

18:00

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

20. ledna

7:00

Za + Jaroslava Švandu a + manželku Zdenku

18:00

Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele

Pátek

21. ledna

18:00

Za + bratra Karla a úmysl dárce

Sobota

22. ledna

7:00

Za zdraví a Boží pomoc pro Silvii

Neděle

23. ledna

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 9. – 16. ledna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční období. V naší farnosti budou v tento den pokřtěny dvě děti. Příští neděle je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 – PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem koledníkům za jejich nasazení navzdory chladnému počasí. Ve jménu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace sbírky a také Vám, kteří jste svým přispěním pomohli těm, kteří to potřebují.  

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ   

Ještě stále je možné se do sbírky přispět, Tříkrálová kasička bude dnes i během celého příštího týdne vzadu v kostele u tiskovin. Činnost diecézní charity můžete podpořit také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do dalších kasiček k tomu určených (v Drogerii Teta, v lékárně Dr.Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu, ve Zdravěnce Drahuška, v prodejně COOP pod nemocnicí a v nemocniční lékárně.) Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h. Z epidemiologických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou.

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH   

Tento týden opět začíná výuka na 2. stupni ZŠ a na Gymnáziu Vincence Makovského.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ    

Bude v pátek po večerní mši svaté (tedy v 18:45 h)

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. ledna 2022

 

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných

a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

12. ledna

18:00

Za + rodiče Švandovy a + vnuka Pavla

Čtvrtek

13. ledna

7:00

Za + Miroslava Německého

Pátek

14. ledna

18:00

Za + rodiče Košíkovi a úmysl dárce

Sobota

15. ledna

7:00

Za nemocné, trpící a umírající

Neděle

16. ledna

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle po Narození Páně. Ve čtvrtek je Slavnost Zjevení Páně. Příští neděle je Svátek Křtu Páně, kterou končí doba vánoční. V tento den budou v naší farnosti křty dvou dětí.

MŠE SVATÉ V PONDĚLÍ OD 1. LEDNA

S platností od 1. ledna 2022 NEBUDOU (s výjimkou slavností a zasvěcených svátků) PONDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÉ V 18:00 H. Časový harmonogram ostatních bohoslužeb ve farnosti zůstává nezměněný.  

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ   

Ve čtvrtek bude mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně v 18:00 h. Ranní mše svatá v 7:00 proto v tento den nebude.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Příští sobotu 8. ledna 2022 proběhne v rámci platných protiepidemických pravidel tradiční Tříkrálová sbírka. I nadále pro ni hledáme koledníky a vedoucí skupinek (tj. děti a dospělé nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471. Sraz koledníků bude v sobotu v 8:00 h na faře.

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ

Činnost žďárské diecézní charity můžete podpořit bezpečně také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do kasiček k tomu určených. Ty se nacházejí v Drogerii Teta, v lékárně Dr. Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu a ve Zdravěnce Drahuška. Jedna z kasiček je umístněná také v kostele v prostoru pod kůrem (tam, kde bývá k dispozici Katolický týdeník a jiné tiskoviny). V týdnu přibydou další dvě kasičky: v prodejně COOP (pod nemocnicí) a v lékárně v areálu nemocnice. Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert věnovaný všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům sbírky se uskuteční (dá-li Pán a protiepidemická opatření) v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h ve farním kostele svaté Kunhuty.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. ledna 2022

 

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Úterý

4. ledna

7:00

Za + Františka Malého a + sestry Marii a Jiřinu

Středa

5. ledna

18:00

Za + rodiče Slámovy a + syny Františka a Jiřího

Čtvrtek

6. ledna

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

18:00

Za + Josefa Košíka a + rodiče

Pátek

7. ledna

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, + vnučku, živou a + rodinu Fouskovu, Veselých a Pejchalovu

Sobota

8. ledna

7:00

Za nenarozené děti

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 26. prosince – 2. ledna

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek svaté rodiny. Ve mších svatých obnovíme manželské sliby. V pondělí je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; v úterý Svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek končí občanský rok; v sobotu je zasvěcený svátek – Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Příští neděle je 2. nedělí po Narození Páně.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení o Vánocích: dárcům a stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, Martině Trödlerové a scholičce, ministrantům, akolytům, Lidušce Malé za květinovou výzdobu, Vítku Německému za vánoční video. Osobitě bych chtěl poděkovat všem členům ekumenickému sboru za Českou mši vánoční J. J. Ryby, která zazněla o půlnoční mši svaté, zvláště pak sbormistryni Jarče Vlčkové za spoustu práce a času. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ   

pondělí ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Vlasty Horňasové.

ZÁVĚR ROKU A SLAVNOST MATKY BOŽÍ   

V pátek (na Silvestra) bude mše svatá v 17:00 h na poděkování za uplynulý rok. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé tiché adoraci do 19:00 h. V sobotu – na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou dvě mše svaté v 7:30 a v 9:00 h.

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen dnes od 14:00 do 16:00 h a ve stejných časech také na Silvestra, na Nový rok, a v neděli 2. a 9. ledna 2022.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Pro letošní sbírku, která se (pokud to epidemiologická opatření dovolí) bude konat v sobotu 8. ledna 2022 hledáme koledníky a vedoucí skupinek (nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. prosince 2021 – 2. ledna 2022

 

Neděle

26. prosince

SVATÉ RODINY

7:30

Za živou a + rodinu Svobodovu a Kinclovou

9:00

Za živou a + rodinu Blahovu, Běhounkovu, Němečkovu a Cardovu

Pondělí

27. prosince

14:00

Kostelíček: Za + Vlastu Horňasovou (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Petříkovu a Kostřížovu

Úterý

28. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Fouskovu a Krejčích

Středa

29. prosince

18:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou rodinu

Čtvrtek

30. prosince

7:00

Za + Ludvíka Leška

Pátek

31. prosince

17:00

Na poděkování za uplynulý kalendářní rok

Sobota

1. ledna

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za živou a + rodinu Mošnerovu,

Slezákovu a Mrkvičkovu

9:00

Za Boží lid

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 19. – 26. prosince 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je čtvrtá adventní. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. V pátek je Štědrý den – Vigilie Narození Páně, v sobotu Boží hod vánoční, v neděli je svátek Svaté Rodiny.

 ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI   

Ve farním kostele (v případě většího počtu kněží také na baroku) a to od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h. V pondělí, úterý a středu budou mše svaté pouze večer v 18:00 h!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Nemocné budu navštěvovat v pondělí v dopoledních hodinách. Prosím o jejich nahlášení v sakristii kostela s uvedením adresy a telefonického kontaktu. 

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA   

Na farním dvoře v pondělí v čase 15:30 – 18:00 h (tj. během zpovídání).

RORÁTY A ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Ve čtvrtek v 7:00 h bude poslední letošní rorátní mše svatá. V jejím úvodu požehnáme Betlémské světlo. Na Štědrý den bude Betlémské světlo k dispozici v prostoru pod věží kostela a to od 17:00 do 22:00 h.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY   

V pátek na Štědrý den budou dvě mše svaté – první v 16:00 (určena zvlášť rodinám s dětmi) a druhá – „Půlnoční“ ve 22:30. Dá-li Pán a situace se nezmění, zazní v ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání smíšeného ekumenického sboru z Nového Města a okolí. V sobotu na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako v neděli (7:30, 9:00 a 10:30 h). Prosím pozor, v neděli na Svátek svaté rodiny (26. 12. 2021) budou mše svaté pouze v 7:30 a v 9:00. Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen na Boží hod vánoční (sobota) a o svátku Svaté Rodiny (neděle) vždy od 14:00 do 16:00 h. Ve stejných časech bude prohlídka betlému možná také o Silvestru, na Nový rok, a o neděli příští (2. 1. 2022) a přespříští (9. 1. 2022). Betlém si můžete prohlídnout také po skončení každé mše svaté.

PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kdo se podíleli na stavbě betlému a výzdobě vánočních stromků ve farním kostele a také těm, kdo pomohli s úklidem a také s odklízením sněhu v okolí kostela.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu Novoměstská skupina, p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. prosince 2021

 

Neděle

19. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu

10:30

Za živou a + rodinu Poulovu a Tatíčkovu

Pondělí

20. prosince

18:00

Za + Jarmilu a Jaroslava Německého

Úterý

21. prosince

18:00

Za + Vlastu Horňasovou

Středa

22. prosince

18:00

Za + Petra Kosára

Čtvrtek

23. prosince

7:00

Za skautskou rodinu

Pátek

24. prosince

ŠTĚDRÝ DEN

16:00

Za Boží lid

22:30

Za varhaníky, zpěváky a hudebníky farnosti

Sobota

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovy, + dvoje rodiče Zdražilovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

10:30

Za děti a mládež naší farnosti

Neděle

26. prosince

SVATÉ RODINY

7:30

Za živou a + rodinu Svobodovu a Kinclovou

9:00

Za živou a + rodinu Blahovu, Běhounkovu, Němečkovu a Cardovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. prosince 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je třetí adventní. V pondělí je památka svaté Lucie, panny a mučednice; v úterý svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle je čtvrtá adventní. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Tento týden v naší i v okolitých farnostech proběhne adventní duchovní obnova zaměřená na osobnost svatého Josefa, kterého rok se chýlí ke konci. Tematické homilie budou součástí večerních bohoslužeb od pondělí do pátku vždy v 18:00 h. Jejich rozpis najdete na plakátku a také na stránkách farnosti. Srdečně zveme a zároveň prosíme: upozorněte své známé, zvlášť ty z jiných farností, že V TÝDNU NEBUDOU RANNÍ MŠE SVATÉ!

MIMOŘÁDNÁ MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  

Jelikož zde bude v pracovní dny každý den s jiným tématem jiný kazatel (a zároveň celebrant), využijte půl hodiny před každou mší svatou (kromě pátku) přítomnost „cizího“ zpovědníka ke svátosti smíření. I když se bude (jako obvykle) zpovídat i v týdnu před Vánocemi, nenechávejme si zpověď na poslední chvíli. V případě náhlého výpadku zpovídajících kněží se tak můžeme vyhnout frontám před zpovědními místnostmi.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ  

V pátek v 16:30 h na faře, poslední v tomto roce.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

Jako obvykle v pátek po mši svaté (tedy v 18:45 h) ve farním kostele. Další setkání bude až po novém roce.

STAVĚNÍ BETLÉMU   

Betlém se ve farním kostele bude stavět v sobotu od 9 hod.

POMOC PŘI ÚKLIDU SNĚHU   

V případě intenzivnějšího sněžení uvítáme každou pomocnou ruku při odhrnování sněhu kolem kostela. Předem děkujeme všem, kdo – když jim to čas a povinnosti alespoň trochu dovolí – přispějí svou pomocí. 

SYNODA 2021–2023   

Již začala práce v jednotlivých skupinkách. Zájemci, kteří by se chtěli dodatečně připojit, můžou kontaktovat farního koordinátora P. Josefa Krupicu (j.krupica@centrum.cz, tel. 603 755 468). Na nástěnce pod věží kostela je zveřejněno všech 10 synodálních otázek (okruhů) i s jednotlivými podotázkami. Ti, kdo by chtěli do synodální diskuze přispět vlastním nápadem, postřehem či poznámkou, můžou je zapsat na papír a vložit do zvláštní schránky v zadní části kostela. Farní koordinátor je následně předá k zapracování příslušné (tematicky nejbližší) skupince.

ÚKLID KOSTELA  

Službu mají tento týden p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. prosince 2021

 

Neděle

12. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

10:30

Za Boží lid

Pondělí

13. prosince

18:00

Za + Martina Žajglu

Úterý

14. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Itu Pokornou (pohřební)

18:00

Za + rodiče a bratry Fričovy

Středa

15. prosince

18:00

Za + Františka Novotnýho, + rodiče, + manžele Krátkých a + sourozence Jiřinu a Ladislava

Čtvrtek

16. prosince

18:00

Za živé a zemřelé kněze naší farnosti

Pátek

17. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Annu Andrlovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Poulovy

Sobota

18. prosince

7:00

Za duše v očistci (rorátní)

Neděle

19. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Poulovu a Tatíčkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě