OTEVŘENÝ DOPIS OBYVATELŮM RADŇOVIC

OTEVŘENÝ DOPIS OBYVATELŮM RADŇOVIC

Drazí obyvatelé obce Radňovice,

obracím se na Vás jako duchovní správce novoměstské farnosti, a tedy i jako zástupce radňovických katolíků.

Jak všichni dobře víte, již od 60. let zde existuje snaha o vybudování nové kaple pro potřeby místních věřících. Jako nástupce zesnulého pana děkana Jana Daňka v podpoře této snahy pokračuji. Hlavním důvodem je, že místní zvonička (dříve používaná jako hasičská zbrojnice), která je majetkem obce a která se k setkávání věřících využívala, již svými parametry těmto účelům nevyhovuje. Navíc je ve špatném technickém stavu a náklady na rekonstrukci tohoto objektu, který nemá významnou kulturně-historickou hodnotu, by byly natolik vysoké, že by bylo výhodnější její svržení a postavení objektu nového.

Proto farnost v souladu s platnou legislativou a řádně schváleným územním plánem obce hodlá uplatnit svůj nárok a na vlastním pozemku postavit kapli. Kapli, která by nesloužila jen mnohým radňovickým věřícím, kteří po ní několik desetiletí touží. Obec by dostala kapli, která by se stala živým místem k setkávání otevřeným pro všechny: byla by zázemím pro různé kulturní akce a koncerty. Její prostory a její okolí by byly důstojným zázemím nejen pro výroční poutě, ale také pro svatební obřady. Hlahol jejího zvonu by opět mohl doprovázet zesnulé obyvatele Radňovic na jejich poslední cestě z rodné vsi. Obec by dostala nové, hodnotné, ale hlavně tepající srdce, kterému by ustoupilo několik čtverečních metrů více či méně sporadicky využívaného travnatého povrchu návsi. Prostoru, který byl pro stavbu kaple již před desetiletími zamýšlen a za tímto účelem také upravován (zavezení části rybníka).

Jsem si vědom, že umístnění kaple v centru obce se zejména u těch obyvatel, kteří se zamýšleným objektem sousedí, a proto by se jich případná změna nejvíc dotkla, vyvolalo vlnu nevole. Farnost, v jejímž čele stojím, však nemá v úmyslu obec rozdělovat, jak je to někdy prezentováno. Nechce si pro sebe zabírat prostor, který jí nepatří, ale chce naprosto legitimně naplnit touhu svých věřících po důstojném svatostánku, který stojí na stejně důstojném místě. Proto každý architektonický projekt (od prvního až po ten aktuální) počítal s umístněním kaple ve středu obce, a nikoliv na její periferii. Jestli má být kaple srdcem, musí být uprostřed těla, nikoliv mimo něj. Koneckonců doba, kdy jsme chtěli Boha a všechno, co s ním souvisí a co jej připomíná, vytěsnit z našeho životního prostoru, je už za námi a snad to tak i zůstane. Myslím si, že nová kaple na návsi, v centru obce, otevřená pro všechny obyvatele a návštěvníky obce, by byla krásným důkazem, že tomu tak skutečně je.

Všechny relevantní připomínky a námitky proti stavbě kaple a jejímu umístnění (jako např. „nemožnost“ konání závodů, zábav či hasičských cvičení v okolí kaple, či uzurpování prostoru dětem) byly již dostatečně vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny v obecním zpravodaji.

Přesto bych Vás rád ještě jednou pozval k veřejné diskuzi, a to ve čtvrtek 9. září 2021 od 19:00 h do kulturního domu v Radňovicích. Pevně věřím, že bude konstruktivní a neponese se v duchu osobních invektiv a vyřizování účtů z minulosti. I proto se na toto setkání s Vámi těším. 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Farní administrátor

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply