Archive 29.1.2022

Ohlášky 30. ledna – 6. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana Bosca, kněze; ve středu svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice; ve čtvrtek je památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka; v sobotu památka svaté Agáty, panny a mučednice. Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

HROMNICE   

Ve středu si na večerní mši svatou můžete přinést svíce, tzv. „hromničky“ k požehnání.

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ   

Bude udělováno v den památky, tj. ve čtvrtek u ranní mši svaté. Těm, kteří se mše svaté nemohou zúčastnit bude tato svátostina udělena v pátek u večerní mše svaté.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH   

V úterý odpoledne budu navštěvovat klienty DPS na Žďárské ulici. V pátek v dopoledních hodinách budu navštěvovat ostatní nemocné. Prosím o jejich nahlášení v sakristii kostela.

PRVNÍ PÁTEK   

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek budou od 15:30 do 17:00 h zpovídat o. František Koukal a o. Sylwester Jurczak. V týdnu lze přistoupit ke svátosti smíření před (případně i po) každé mši svaté. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Ve středu v 16:30 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

V pátek po večerní mši svaté v 18:45 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. ledna – 6. února 2022

 

Neděle

30. ledna

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + P. Jaroslava Svobodu

10:30

Za + dědečka Martina

Úterý

1. února

7:00

Za živé a + rodiny Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

2. února

18:00

HROMNICE    Za + Blažeje Pelána, živou a + rodinu Pelánovu

Čtvrtek

3. února

7:00

Za + dědečka Martina

Památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka

Pátek

4. února

18:00

Za + Jiřího Kučeru

Sobota

5. února

7:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

Neděle

6. února

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

9:00

Za + za Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. ledna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí a zároveň neděle Božího Slova. Dnešní sbírka je určena Českému katolickému biblickému dílu na tisk bible.  V pondělí je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve; v úterý Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola; ve středu památka svatých Timoteje a Tita, biskupů; v pátek památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

ZEMŘEL P. JAROSLAV SVOBODA  

V pátek 21. ledna si Hospodin k sobě povolal P. Jaroslava Svobodu, faráře v Pohořelicích. Otec Jaroslav – tehdy čerstvý novokněz – nastoupil do naší farnosti 16. července 1990 jako kaplan společně s novým farářem – otcem Karlem Fialou. Od dubna 1991 byl zároveň excurrendo administrátorem blízké farnosti Sněžné. Mše svatá za zesnulého otce Jaroslava bude v našem farním kostele příští neděli v 9:00 h. Kéž ho Bůh za jeho pastýřskou službu odmění věčnou radostí v nebi!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ve jménu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou děkujeme za každý váš příspěvek do tříkrálové sbírky. Ve všech kasičkách na Novoměstsku se vybralo krásných 268.479,- Kč, z toho výtěžek z kasičky v našem kostele činil 14.025,- Kč. Pán Bůh odplať vaši štědrost, obzvlášť v této době, která kvůli rostoucím cenám není jednoduchá a mnozí se ocitají v těžké finanční situaci.

PODĚKOVÁNÍ   

Osobně bych chtěl poděkovat všem, kteří jste se v hojném počtu zúčastnili čtvrteční ekumenické bohoslužby. Vyslali jsme tak jasný signál, že jsme těmi, kteří jsou otevřeni, touží po jednotě a spojení v modlitbě. V modlitbě, kterou naše rozdělená společnost, naše země a naše město potřebují a potřebovat budou.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 27. ledna se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, v 8:30 h mše svatá.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. – 30. ledna 2022

 

Neděle

23. ledna

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc

a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

25. ledna

7:00

Za uzdravení v rodině

Středa

26. ledna

18:00

Za + rodiče Zdražilovy, + sestry a + švagra

Čtvrtek

27. ledna

8:30

REKOLEKCE (Za věřící a kněze děkanátu)

Pátek

28. ledna

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu a duše v očistci

Sobota

29. ledna

7:00

Za zdraví, Boží pomoc a vedení

Neděle

30. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + P. Jaroslava Svobodu

10:30

Za + dědečka Martina

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Kázání o. Miroslava na ekumenické bohoslužbě 20. ledna 2022 v kostele ČCE v Novém Městě na Moravě

Drahé sestry a drazí bratři v Kristu,

je pro mne velikou ctí promluvit dnes ve zdejším chrámu Páně u dnešní ekumenické bohoslužby. Přiznám se, že když jsem přemýšlel nad tím, který úryvek z Písma Svatého pro tuto příležitost zvolit, tak jsem si dlouho nedokázal vybrat. A tak Duch Svatý zasáhl skrze Ekumenickou radu církví tím, že perikopu – ze které je zároveň motto právě probíhajícího týdne modliteb za jednotu křesťanů – sama stanovila. Je to prvních dvanáct veršů druhé kapitoly Matoušova evangelia. Tedy text, který ještě stále máme v živé paměti: dnes jsou to přesně dva týdny od slavnosti Theofanie – tedy Zjevení Páně vzdělancům z Dálného Východu.

„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ jsou slova, která nás v 21. století spojují s neznámými mudrci z před dvou tisíciletí. I my patříme k těm, kteří proto, aby poznali a dotkli se Krista, musí také vystoupit ze své „komfortní zóny“, z pohodlí svých domovů, aby se den, co den vydávali na někdy dobrodružnou, někdy náročnou, někdy radostnou, někdy bolestnou a strastiplnou cestu hledání a nalézání a nalézání Božího Syna.

To však není všechno. Dnes tato slova spojují i nás – křesťany, tedy kteří se hlásíme a kteří patříme Kristu – ze dvou početně největších křesťanských denominací v Novém Městě. Ať už patříme do církve katolické či evangelické, všichni toužíme hledat, nalézat a klanět se tomu, který se z lásky k nám všem stal malým bezbranným dítětem, který se stal člověkem, aby s námi sdílel všechno to dobré i zlé, všechny radosti i starosti všechny plusy i mínusy všeho toho, co v sobě nese „býti člověkem“. Společně se klaníme tomu, který se z lásky k nám všem vydal k potupné smrti na dřevě kříže.

Evangelium je na informace o mudrcích z Východu poněkud skoupé – nevíme, odkud byli, jakými vědami kromě astrologie se zabývali, jaké náboženství či filosofii vyznávali, dokonce i na jejich počet pouze usuzujeme podle triády předložených darů. Je dost možné, že dříve, než se na obloze objevila hvězda oznamující zrození krále a označující ono místo, kde se setkalo nebe se zemí, tak se navzájem neznali. Spojilo je světlo, které zazářilo nad Betlémem. A toto světlo září i nám dnes, a tak jak před dvěma tisíci let spojilo orientální mudrce, tak dnes chce spojit i nás – katolíky i evangelíky – ve společném klanění a modlitbě před tím, který je Králem králů a Pánem pánů.

Sestry a bratři, mudrcové od východu byli dětmi své doby a prostředí, ve kterém se lidsky a intelektuálně formovali. Možná ve své činnosti vycházeli z různých předpokladů, možná se ve své vědecké činnosti drželi různých metod a postupů, a možná k tomu používali také různých nástrojů. Přesto hvězda nad Betlémem zazářila všem a oni ji následovali. To samé platí pro nás: ať už se cesty a způsoby našeho hledání toho, který je Láska a zároveň Tajemství, v něčem různí, předmět tohoto hledání je pouze jeden a Boží spása a jeho spása je pro nás pro všechny. Všichni jsme povoláni k tomu abychom – jak to píše svatý Pavel v listu Efezským – byli dětmi světla!

A právě tato skutečnost nám umožňuje setkat a setkávat se u společné bohoslužby, jakou je právě ta dnešní. Víme, že hvězda přivedla mudrce z Orientu nejdříve do Jeruzaléma, na dvůr paranoidního a mocichtivého krále Heroda. Přes zákeřnost svého úmyslu však sám Herodes nechává svolat velekněze a znalce Božího slova, aby se vůbec zorientoval a zjistil, kde se má Mesiáš narodit. A oni mu odpovídají slovy Písma: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“ Co k tomu říct? Hvězda na nebi je signálem – znamením, ale tím přesným kompasem k nalezení právě narozeného Mesiáše je Písmo svaté! Boží slovo bylo hlavním a nejspolehlivějším kompasem již tehdy, a stejně tak má být nejdůležitějším orientačním bodem také pro nás dnes. A není potřeba dodávat, že tento kompas máme jako křesťané společný! Je to náš společný dar a poklad, který máme uchovávat a kterým se máme řídit.

Jak důležitý je tento kompas ve společenství vás – drazí bratři evangelíci – již na první pohled dokazuje důstojné centrální umístnění kazatelny, tedy místa, ze kterého každou neděli nasloucháte Božímu slovu. Velikou úctu k Božímu slovu v katolických kostelích zase projevujeme v liturgii, kdy je Boží slovo neseno ve slavnostním průvodu, v doprovodu hořících svící a uctíváno vonným kadidlem a někdy slavnostně předzpěvováno.

Projevy úcty jsou různé, svěřený poklad v Božím Slově, v Písmu svatém je stejný. A tak jak před dvěma tisíci let, tak i dnes: odlišné jsou cesty, jediný je cíl: stejný Bůh, Pán a Otec nás všech.

A proto bratři a sestry společně s mudrci od Východu předstupme před Našeho krále, kterého narození oznámila zářící hvězda. Vzdejme mu čest a chválu a obraťme se na něj ve společné modlitbě, za obě naše farní společenství, za náš národ, za naše město a za celý zraněný a rozdělený svět, který naše společné modlitby potřebuje!

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Antonína, opata; v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, v pátek památka svaté Anežky, panny a mučednice. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí (a zároveň nedělí Božího Slova).

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE!!!   

Dnešní XV. Tříkrálový koncert z epidemických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou a to v 17:00 h.

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA A SBÍRKA NA BIBLI   

Příští neděle je podle přání papeže Františka nedělí Božího slova. Sbírka příští neděle půjde na účel tisku bible Českým katolickým biblickým dílem.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ   

Od 18. ledna do 25. ledna 2022 se společně s věřícími v České republice zapojíme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2) Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“. (Jn 17,21)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA   

V tomto týdnu se v modlitbě za jednotu křesťanů spojíme s bratry evangelíky v ekumenické bohoslužbě. Ta se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna v 18:00 h v kostele Českobratrské církve evangelické na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě. Bohoslužbu doprovodí zpěvy z Taizé. Všichni jste srdečně zváni!

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Bude na faře v úterý v 17:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. ledna 2022

 

Neděle

16. ledna

 

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

18. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

19. ledna

18:00

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

20. ledna

7:00

Za + Jaroslava Švandu a + manželku Zdenku

18:00

Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele

Pátek

21. ledna

18:00

Za + bratra Karla a úmysl dárce

Sobota

22. ledna

7:00

Za zdraví a Boží pomoc pro Silvii

Neděle

23. ledna

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 9. – 16. ledna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční období. V naší farnosti budou v tento den pokřtěny dvě děti. Příští neděle je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 – PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem koledníkům za jejich nasazení navzdory chladnému počasí. Ve jménu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace sbírky a také Vám, kteří jste svým přispěním pomohli těm, kteří to potřebují.  

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ   

Ještě stále je možné se do sbírky přispět, Tříkrálová kasička bude dnes i během celého příštího týdne vzadu v kostele u tiskovin. Činnost diecézní charity můžete podpořit také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do dalších kasiček k tomu určených (v Drogerii Teta, v lékárně Dr.Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu, ve Zdravěnce Drahuška, v prodejně COOP pod nemocnicí a v nemocniční lékárně.) Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h. Z epidemiologických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou.

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH   

Tento týden opět začíná výuka na 2. stupni ZŠ a na Gymnáziu Vincence Makovského.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ    

Bude v pátek po večerní mši svaté (tedy v 18:45 h)

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. ledna 2022

 

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných

a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

12. ledna

18:00

Za + rodiče Švandovy a + vnuka Pavla

Čtvrtek

13. ledna

7:00

Za + Miroslava Německého

Pátek

14. ledna

18:00

Za + rodiče Košíkovi a úmysl dárce

Sobota

15. ledna

7:00

Za nemocné, trpící a umírající

Neděle

16. ledna

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle po Narození Páně. Ve čtvrtek je Slavnost Zjevení Páně. Příští neděle je Svátek Křtu Páně, kterou končí doba vánoční. V tento den budou v naší farnosti křty dvou dětí.

MŠE SVATÉ V PONDĚLÍ OD 1. LEDNA

S platností od 1. ledna 2022 NEBUDOU (s výjimkou slavností a zasvěcených svátků) PONDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÉ V 18:00 H. Časový harmonogram ostatních bohoslužeb ve farnosti zůstává nezměněný.  

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ   

Ve čtvrtek bude mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně v 18:00 h. Ranní mše svatá v 7:00 proto v tento den nebude.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Příští sobotu 8. ledna 2022 proběhne v rámci platných protiepidemických pravidel tradiční Tříkrálová sbírka. I nadále pro ni hledáme koledníky a vedoucí skupinek (tj. děti a dospělé nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471. Sraz koledníků bude v sobotu v 8:00 h na faře.

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ

Činnost žďárské diecézní charity můžete podpořit bezpečně také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do kasiček k tomu určených. Ty se nacházejí v Drogerii Teta, v lékárně Dr. Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu a ve Zdravěnce Drahuška. Jedna z kasiček je umístněná také v kostele v prostoru pod kůrem (tam, kde bývá k dispozici Katolický týdeník a jiné tiskoviny). V týdnu přibydou další dvě kasičky: v prodejně COOP (pod nemocnicí) a v lékárně v areálu nemocnice. Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert věnovaný všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům sbírky se uskuteční (dá-li Pán a protiepidemická opatření) v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h ve farním kostele svaté Kunhuty.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. ledna 2022

 

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Úterý

4. ledna

7:00

Za + Františka Malého a + sestry Marii a Jiřinu

Středa

5. ledna

18:00

Za + rodiče Slámovy a + syny Františka a Jiřího

Čtvrtek

6. ledna

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

18:00

Za + Josefa Košíka a + rodiče

Pátek

7. ledna

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, + vnučku, živou a + rodinu Fouskovu, Veselých a Pejchalovu

Sobota

8. ledna

7:00

Za nenarozené děti

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz