Farní ohlášky 23. – 30. ledna 2022

Farní ohlášky 23. – 30. ledna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí a zároveň neděle Božího Slova. Dnešní sbírka je určena Českému katolickému biblickému dílu na tisk bible.  V pondělí je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve; v úterý Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola; ve středu památka svatých Timoteje a Tita, biskupů; v pátek památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

ZEMŘEL P. JAROSLAV SVOBODA  

V pátek 21. ledna si Hospodin k sobě povolal P. Jaroslava Svobodu, faráře v Pohořelicích. Otec Jaroslav – tehdy čerstvý novokněz – nastoupil do naší farnosti 16. července 1990 jako kaplan společně s novým farářem – otcem Karlem Fialou. Od dubna 1991 byl zároveň excurrendo administrátorem blízké farnosti Sněžné. Mše svatá za zesnulého otce Jaroslava bude v našem farním kostele příští neděli v 9:00 h. Kéž ho Bůh za jeho pastýřskou službu odmění věčnou radostí v nebi!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ve jménu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou děkujeme za každý váš příspěvek do tříkrálové sbírky. Ve všech kasičkách na Novoměstsku se vybralo krásných 268.479,- Kč, z toho výtěžek z kasičky v našem kostele činil 14.025,- Kč. Pán Bůh odplať vaši štědrost, obzvlášť v této době, která kvůli rostoucím cenám není jednoduchá a mnozí se ocitají v těžké finanční situaci.

PODĚKOVÁNÍ   

Osobně bych chtěl poděkovat všem, kteří jste se v hojném počtu zúčastnili čtvrteční ekumenické bohoslužby. Vyslali jsme tak jasný signál, že jsme těmi, kteří jsou otevřeni, touží po jednotě a spojení v modlitbě. V modlitbě, kterou naše rozdělená společnost, naše země a naše město potřebují a potřebovat budou.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 27. ledna se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, v 8:30 h mše svatá.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. – 30. ledna 2022

 

Neděle

23. ledna

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc

a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

25. ledna

7:00

Za uzdravení v rodině

Středa

26. ledna

18:00

Za + rodiče Zdražilovy, + sestry a + švagra

Čtvrtek

27. ledna

8:30

REKOLEKCE (Za věřící a kněze děkanátu)

Pátek

28. ledna

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu a duše v očistci

Sobota

29. ledna

7:00

Za zdraví, Boží pomoc a vedení

Neděle

30. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + P. Jaroslava Svobodu

10:30

Za + dědečka Martina

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply