Archive 24.6.2023

FARNÍ OHLÁŠKY 25. ČERVNA – 2. ČERVENCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a církevní školství. Ve středu je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve; ve čtvrtek slavnost svatých Petra a Pavla apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ DEN  

Všichni jste srdečně zváni na dnešní farní den, který proběhne od 15:00 h na farním dvoře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 29. června na slavnost svatých Petra a Pavla proběhne mimořádná kněžská rekolekce. V 8:00 h začneme adorací před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 h bude mše svatá, u které poděkujeme za dlouholetou službu panu děkanu P. Vladimíru Záleskému, který odchází na nové působiště, a zároveň přivítáme nastávajícího žďárského děkana P. Marka Husáka, dosavadního administrátora ve farnostech Jimramov, Sulkovec a Dalečín. Opět bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ve čtvrtek večerní mše svatá nebude, protože mše svatá ve středu večer, která bude z vigilie slavnosti svatých Petra a Pavla, má čtvrteční platnost.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM   

Ve středu v 19:00 h bude na faře poslední Lectio divina v tomto školním roce. Příští nedělí začíná ve farnosti prázdninový režim. O nedělích budou pouze dvě mše svaté (v 7:30 h a v 9:00 h). V 10:30 h rodiny s dětmi můžou navštívit bohoslužby v blízkém okolí (Slavkovice, Sněžné). Během prázdnin nebudou středeční biblické hodiny ani Lectio divina.

OTEVŘENÍ FARNÍ KAVÁRNY  

Co ale od příští neděle 2. července přibyde, je možnost pravidelného setkávání se po nedělních bohoslužbách, a to V NOVĚ ZAŘÍZENÉ FARNÍ KAVÁRNĚ (v prostorách pastoračního centra a farního dvora). Zároveň prosíme co nejvíc rodin a skupin jednotlivců (vždy min. 2 osoby), které by si chod farní kavárny o jednotlivých nedělích vzali na starost. Nejedná se o nic složitého. Zapisování bude on-line přes odkaz na farním webu. Tam najdete také podrobné informace o tom, co služba farní kavárny obnáší. Čím větší počet zapojených rodin a skupin jednotlivců, tím menší frekvence „služeb“.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

TE DEUM NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Na páteční večerní mši svatou jsou zváni zvlášť všichni žáci a studenti. Poděkujeme u ní za dary Ducha Svatého v uplynulém školním i akademickém roku.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. června – 2. července 2023

 

Neděle

25. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † Tatianu Yankovou a živou a † rodinu Yankovu a Zídkovu

Úterý

27. června

7:00

Za živé a † z rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

Středa

28. června

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI                  SVATÝCH PETRA  A PAVLA

Za † Karla Zídka, za živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Čtvrtek

29. června

8:30

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

(Za Boží lid a za obyvatele města † v červnu)

Pátek

30. června

18:00

TE DEUM (Poděkování za dary Ducha Svatého pro žáky a studenty v uplynulém školním roce)

Sobota

1. července

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

2. července

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 11. neděli v mezidobí. V Radňovicích je dnes poutní slavnost, mše svatá na návsi začíná v 10:30 h. V pondělí je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, kněze. V úterý v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. doktorky Věry Jinkové (†75) z Nového Města na Moravě. Ve středu je památka svatého Aloise Gonzagy, řeholníka; v sobotu slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Příští neděle je 12. v mezidobí, sbírka bude určena na bohoslovce a církevní školství.

FARNÍ DEN  

Příští neděli 25. června jste všichni srdečně zváni na farní den, který se uskuteční od 15:00 h na farním dvoře. Farní den bude před začínajícími prázdninami opět příležitostí k neformálnímu setkání. Pro děti budou připravené různé aktivity, soutěže a vědomostní kvíz. K dispozici bude také skákací hrad a na všechny čeká skvělé občerstvení

SVĚCENÍ OBNOVENÉ KAPLIČKY V JIŘÍKOVICÍCH  

Obec Jiříkovice zve v sobotu 24. června na posvěcení obnovené kapličky v centru obce. Mše svatá začne ve 14:15 h, po ní bude kladení věnců, průvod obcí a přátelské posezení v kulturním domě. 

PORTIMO SLAVÍ 25 LET   

Sociální služby Portimo, které již 25 let podávají pomocnou ruku tisícům dětí, mládeži, dospělým i seniorům v našem regionu, zvou na oslavu výročí založení, které se uskuteční příští sobotu 24. června na koupališti v Novém Městě na Moravě. Bližší informace o připravované akci a také možnosti přispět na provoz této obecně prospěšné společnosti najdete na plakátu ve vývěsce a také ZDE.

STÁVAT SE TVŮRCI POKOJE  

Jednou z odpovědí na synodální volání po prohloubení vztahů ve farních společenství je vzdělávací program pro leadery farních společenství „Tvůrci pokoje“. Cílem je posílit praktické kompetence v oblasti komunikace, řešení konfliktu, zpětné vazby, práci s dynamikou skupiny, ale i poskytnout základní vhled do ekleziologie a synodality. Více informací včetně přihlášek najdete na webu www.tvurcipokoje.cz

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 24. června 2023 v 11:00 h chtějí v našem farním kostele vstoupit do manželství Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou a Iva Mrkvičková ze Slavkovic. V ten samý den si ve 13:00 h udělí svátost manželství Vlastislav BalabánKřídel a Veronika KrálováJiříkovic.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18.– 25. června 2023

 

Neděle

18. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a † Bohumila Novotného

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

Úterý

20. června

7:00

Za † rodiče Fialovy, Boží pomoc v nemoci dcery

15:00

Kostelíček: Za † MUDr. Věru Jinkovou (pohřební)

Středa

21. června

18:00

Za † a živou rodinu Horňasovu, Pálkovu, Trödlerovu a duše v očistci

Čtvrtek

22. června

7:00

Na poděkování za dar kněžství (4. výročí)

Pátek

23. června

18:00

Za † pana děkana Jana Daňka (3. výročí úmrtí)

Sobota

24. června

7:00

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Za † Josefa a Matildu Chalupovy, † Lubomíra Mošnera, zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu

14:15

JIŘÍKOVICE: ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY  Za živé a † obyvatele obce

Neděle

25. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † Tatianu Yankovou a živou a † rodinu Yankovu a Zídkovu

 

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 10. neděli v mezidobí. U mše svaté v 10:30 h přijme poprvé svátost eucharistie Anetka Šajnerová. Po ní bude křest malé Rozálie Veselské. V úterý je památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve; ve čtvrtek památka svatého Víta, mučedníka; v pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

V pátek v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá † Františka Šolce (*1944)

PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kteří jste přispěli k důstojnému průběhu procesí na Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně, prvnímu v našem městě od roku 1968. Foto ze slavnosti a eucharistického průvodu najdete ZDE a také ZDE. Děkujeme dobrovolníkům za přípravu a zdobení oltářů, pomoc při organizaci liturgického průvodu i při následném úklidu. Zvláštní poděkování patří ministrantům za jejich premiérovou službu při jednom z nejnáročnějších liturgických slavení vůbec. Pán Ježíš říká: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10, 32) Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se svou účastí dosvědčili svou víru, příslušnost a úctu k Spasiteli v Nejsvětější Svátosti.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 17. června 2023 ve 12:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Vojtěch Rolinek a Martina Milušková, oba z Nového Města na Moravě. Týden poté, v sobotu 24. června 2023 v 11:00 h chtějí na tom samém místě vstoupit do manželství Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou a Iva Mrkvičková ze Slavkovic. V ten samý den si ve 13:00 h udělí svátost manželství Vlastislav BalabánKřídel a Veronika KrálováJiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH  

Srdečně zveme na pouť ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi do Radňovic, která začne příští neděli slavnostní mší svatou v 10:30 h na návsi. U mše svaté budeme prosit nejen za stavbu nové kaple, které vizualizace bude možné vzhlédnout, ale také za zdraví a Boží pomoc pro všechny obyvatele obce. Z důvodu pouti v Radňovicích nebude v neděli ve farním kostele mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ  

V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 h udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Tomáš Zámečník z farnosti Brno-Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek z farnosti Moravské Budějovice a Milan Pazdera z farnosti Křižanov. Provázejme novokněze a nové jáhny svými modlitbami a prosme také za nová povolání pro diecézi i celý svět!

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 17. června od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

11. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Zouharovu

10:30

Za † Bohumilu a Romana Minářovy

Úterý

13. června

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

14. června

18:00

Za † Alenu a Vladimíra Blahovy a živou a † rodinu Blahovu

Čtvrtek

15. června

7:00

Na poděkování za rodinu Pham

 

Pátek

16. června

15:00

Kostelíček: Za † Františka Šolce (pohřební)

18:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

Za živou a † rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Sobota

17. června

7:00

Za Boží lid

Neděle

18. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a † Bohumila Novotného

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka; v úterý památka svatého Norberta, biskupa; ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Rozálie Veselské. Sbírka na charitu minulou neděli vynesla 50.531,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří také všem, kteří jste se podíleli na přípravě, průběhu a také se sami zúčastnili na letošní Noci kostelů. Zvláštní poděkování patří společenství modliteb otců, schole a zpěvákům za přípravu a vedení závěrečné ekumenické modlitby chval v evangelickém kostele, p. Jaromíru Černému a Ladislavu Harvánkovi za výklad u prohlídek Černé kaple, všem kostelníkům a organizátorům.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve čtvrtek 8. června v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Pavla Sokolíčka (†70) z Nového Města na Moravě.

PROCESÍ O SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ   

Ve čtvrtek 8. června je Slavnost Božího těla. Po večerní mši svaté v 18:00 h vyjdeme v slavnostním eucharistickém průvodu do ulic města. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň prosíme o pomoc dobrovolníků (k přípravě oltářů, u procesí a při následném úklidu). Hlaste se prosím u otce Mira. Zvláště zveme rodiče a děti, které letos poprvé přistoupili k svatému přijímání a také ministranty. V případně nepříznivého počasí se slavnost uskuteční u bočních oltářů uvnitř farního kostela. Ve čtvrtek proto nebude ranní mše svatá!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH   

V úterý 6. června odpoledne navštívím nemocné na penzionu na Žďárské ulici, v pátek 9. června dopoledne zase ostatní nemocné, které pravidelně navštěvuji k prvním pátku.

INTENCE NA 2. POLOLETÍ 2023   

Je možné zadávat úmysly mší svatých na druhé pololetí 2023 a to osobně (nejlépe v úředních hodinách na faře), ale také e-mailem, sms zprávou či telefonicky.

POUŤ DO TŘEBÍČE A JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU 

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory ke společnému putování do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou. Pouť se uskuteční ve středu 21. června. Více informací najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. června 2023

 

Neděle

4. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za živou a † rodinu Švandovu a Pustinovu

9:00

Za živou a † rodinu Kubíkovou

a za † Drahomíru Čížkovou

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti

Úterý

6. června

7:00

Za † Františku a Michala Ondreičkových

Středa

7. června

18:00

Za † Jana Ondráčka

Čtvrtek

8. června

11:00

Kostelíček: Za † Pavla Sokolíčka (pohřební)

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Mše svatá s procesím ulicemi města

Pátek

9. června

18:00

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

Sobota

10. června

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

11. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Zouharovu

10:30

Za † Bohumilu a Romana Minářovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz