FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. ČERVNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 10. neděli v mezidobí. U mše svaté v 10:30 h přijme poprvé svátost eucharistie Anetka Šajnerová. Po ní bude křest malé Rozálie Veselské. V úterý je památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve; ve čtvrtek památka svatého Víta, mučedníka; v pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

V pátek v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá † Františka Šolce (*1944)

PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kteří jste přispěli k důstojnému průběhu procesí na Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně, prvnímu v našem městě od roku 1968. Foto ze slavnosti a eucharistického průvodu najdete ZDE a také ZDE. Děkujeme dobrovolníkům za přípravu a zdobení oltářů, pomoc při organizaci liturgického průvodu i při následném úklidu. Zvláštní poděkování patří ministrantům za jejich premiérovou službu při jednom z nejnáročnějších liturgických slavení vůbec. Pán Ježíš říká: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10, 32) Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se svou účastí dosvědčili svou víru, příslušnost a úctu k Spasiteli v Nejsvětější Svátosti.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 17. června 2023 ve 12:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Vojtěch Rolinek a Martina Milušková, oba z Nového Města na Moravě. Týden poté, v sobotu 24. června 2023 v 11:00 h chtějí na tom samém místě vstoupit do manželství Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou a Iva Mrkvičková ze Slavkovic. V ten samý den si ve 13:00 h udělí svátost manželství Vlastislav BalabánKřídel a Veronika KrálováJiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH  

Srdečně zveme na pouť ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi do Radňovic, která začne příští neděli slavnostní mší svatou v 10:30 h na návsi. U mše svaté budeme prosit nejen za stavbu nové kaple, které vizualizace bude možné vzhlédnout, ale také za zdraví a Boží pomoc pro všechny obyvatele obce. Z důvodu pouti v Radňovicích nebude v neděli ve farním kostele mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ  

V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 h udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Tomáš Zámečník z farnosti Brno-Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek z farnosti Moravské Budějovice a Milan Pazdera z farnosti Křižanov. Provázejme novokněze a nové jáhny svými modlitbami a prosme také za nová povolání pro diecézi i celý svět!

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 17. června od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

11. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Zouharovu

10:30

Za † Bohumilu a Romana Minářovy

Úterý

13. června

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

14. června

18:00

Za † Alenu a Vladimíra Blahovy a živou a † rodinu Blahovu

Čtvrtek

15. června

7:00

Na poděkování za rodinu Pham

 

Pátek

16. června

15:00

Kostelíček: Za † Františka Šolce (pohřební)

18:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

Za živou a † rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Sobota

17. června

7:00

Za Boží lid

Neděle

18. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a † Bohumila Novotného

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply