Archive 30.7.2022

Farní ohlášky 31. července – 7. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí. V 11:45 h bude křest šesti dětí. V pondělí je památka svatého Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze; v sobotu svátek Proměnění Páně. V úterý ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Jana Kotínského († 86) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest dvou dětí.

PRVNÍ PÁTEK

Pátek je první v měsíci. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit ve čtvrtek od 15:30 h do cca 17:00 h (zpovídá o. František Koukal z Obyčtova) a před příp. po každé mši svaté. V pátek bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

31.července

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna, + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Úterý

2. srpna

7:00

Za ty kdo ještě nepoznali lásku Boží

14:00

Kostelíček: Za + Jana Kotínského (pohřební)

Středa

3. srpna

18:00

Za + Petra Pejchala

Čtvrtek

4. srpna

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a nová povolání k duchovnímu stavu

Pátek

5. srpna

18:00

Za + Jaroslava a Jarmilu Německých

Sobota

6. srpna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. srpna

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Marii Horákovou, + manžela Oldřicha, a + rodiče Markovy

FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 17. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Jakuba, apoštola; v úterý památka svatého Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie; ve středu památka svatého Gorazda a druhů; v pátek památka svaté Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí. V 11:45 h bude křest pěti dětí: Eduarda Veselého, Václava Pohanky a Ondřeje Havlíka z Nového Města na Moravě a Eduarda a Kryštofa Machalových z Rokytna.

 

II. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Dnes je II. světový den prarodičů a seniorů. Ti mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Lze je získat také pro duše v očistci. Plnomocné odpustky můžou získat také ti věřící, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně nebo virtuálně. Mohou je získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení. Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů najdete na vývěsce pod věží kostela.

 

SVÁTEK SVATÉ ANNY   

V úterý v 18:00 h bude SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ K ÚCTĚ SVATÉ ANNY, spolupatronky našeho farního kostela. Ranní mše svatá proto v úterý nebude!

 

PĚŠÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ DO SLAVKOVIC 2022   

Zveme všechny, kdo se chtějí připojit k pěším poutníkům na poslední úsek (5 km) pouti k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Sraz v pátek ve 12:30 h na farním dvoře. V 15.00 h bude ve Slavkovicích Korunka k Božímu milosrdenství a po ní v 15:30 mše svatá.

 

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu v 11:00 h uzavřou ve farním kostele sňatek František Štefáček a Petra Polášková, oba z Nového Města na Moravě. Prosíme o modlitbu za budoucí novomanžele!

 

UBYTOVÁNÍ NA FAŘE V SULKOVCI   

Římskokatolická farnost Sulkovec nabízí rodinám a skupinám věřících ubytování na zrekonstruované faře. Bližší informace ZDE.

 

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. – 31. července 2022

 

Neděle

24.července

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ

Za seniory naší farnosti

9:00

Za + Romana a Bohumilu Minářovi a živou rodinu Minářovu

Úterý

26. července

18:00

SVÁTEK SVATÉ ANNY

(Za ty kdo ještě nepoznali lásku Boží)

Středa

27. července

18:00

Za živou a + rodinu Přichystalovu, Havlíkovu, Petruskovu a Skoumalovu

Čtvrtek

28. července

7:00

Za živé a zemřelé kněze naší farnosti

Pátek

29. července

18:00

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

Sobota

30.července

7:00

Na úmysl celebranta

Neděle

31.července

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna, + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů 24. července 2022

„Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žl 92,15)


Moje milá, můj milý!


Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (92,15) jsou dobrou zprávou, skutečným
„evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou můžeme světu hlásat u příležitosti druhého Světového dne prarodičů a seniorů. Jsou v rozporu s tím, co si o tomto období života myslí svět, a také s rezignovaným postojem některých z nás starších lidí, kteří od budoucnosti už nic neočekáváme.

Mnoho lidí se stáří bojí. Považují je za jakousi nemoc a jakémukoli kontaktu s ní je lepší se vyhnout. Myslí si, že staří lidé nejsou jejich starostí a měli by pobývat odděleni, třeba v domovech nebo v zařízeních, kde se o ně postarají, abychom o ně nemuseli pečovat my. Je to „kultura skartace“: mentalita, která nám dává pocítit, že se lišíme od těch nejslabších a zranitelných, že se nás nedotýká jejich křehkost a že jsme od „nich a „jejich“ problémů odděleni. Písmo nás učí, že ve skutečnosti je dlouhý život požehnáním a staří lidé nejsou vyděděnci, kterým je třeba se vyhýbat, ale živoucí znamení Boží laskavosti, která daruje život v hojnosti. Požehnaný domov, který opatruje starého člověka! Požehnaná rodina, která ctí své prarodiče!

Stáří je životní období, jemuž neporozumíme snadno ani my, kteří ho již prožíváme. I když k tomu s odstupem času nakonec dojdeme, nikdo z nás se na něj nepřipravil a zdá se, že nás jakoby zaskočilo. Nejvyspělejší společnosti vynakládají mnoho prostředků na tuto životní etapu, ale nepomáhají nám ji pochopit a ocenit; nabízejí plány zdravotní péče, ale ne projekty na plnohodnotné prožití tohoto období. Proto je obtížné hledět do budoucnosti a rozlišovat, jakým směrem se vydat. Na jedné straně jsme v pokušení odmítat stáří tím, že skrýváme vrásky a předstíráme, že jsme stále mladí, zatímco na straně druhé se domníváme, že nemůžeme dělat nic jiného než zklamaně prožívat čas smířeni s tím, že už nemůžeme „přinášet žádný užitek“.

Důchod a děti, které už dosáhly samostatnosti, způsobují, že mnohé z věcí, kterým jsme dříve věnovali čas a energii, už nejsou tak naléhavé… Vědomí, že naše síly ubývají nebo že začíná nemoc, může zpochybnit naše jistoty. Zdá se, že svět se svým rychlým tempem, kterému se snažíme stačit, nám nedává jinou možnost než přijmout za svou myšlenku, že už nejsme k ničemu. A tak se vznáší k nebi modlitba žalmu: „Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou síly!“ (71,9).

Tentýž žalm – který uvažuje nad tím, že Pán byl přítomen ve všech obdobích našeho života – nás však vyzývá, abychom i nadále doufali. Až zestárneme a zbělejí nám vlasy, Bůh nám bude stále dávat dar života a nedopustí, aby nás přemohlo zlo. Budeme-li mu důvěřovat, najdeme sílu ho stále chválit (srov. v. 14–20) a zjistíme, že stárnutí není jen přirozené chátrání těla nebo nevyhnutelné plynutí času, ale dar dlouhého života. Stárnutí není odsouzení, nýbrž požehnání!

Proto bychom měli o sebe pečovat a učit se aktivně prožívat aktivní svá léta i z duchovního hlediska: pěstovat svůj vnitřní život vytrvalou četbou Božího slova, každodenní modlitbou, přijímáním svátostí a účastí na liturgii. A spolu se vztahem k Bohu udržovat také vztahy s druhými: především s rodinou, dětmi a vnoučaty, kterým můžeme projevovat svůj láskyplný zájem; a rovněž vztahy s chudými a trpícími lidmi, jimž můžeme být nablízku konkrétní pomocí i modlitbou. To vše nám pomůže, abychom se necítili být pouhými diváky v divadle světa, abychom se neomezovali na „pozorování z balkónu“, na stání u okna, protože život je všude kolem nás. Když naopak zbystříme své smysly, abychom rozpoznali Pánovu přítomnost2, budeme jako „zelené olivy v Božím domě“ (srov. Ž 52,10), budeme se moci stát požehnáním pro ty, kdo žijí vedle nás.


Stáří není neužitečným obdobím, kdy bychom měli zůstat stát stranou a přestat veslovat, ale obdobím, kdy ještě můžeme přinášet ovoce: čeká nás nové poslání, které nás vybízí hledět do budoucnosti. „Výjimečná vnímavost stařeckého věku k projevům pozornosti, hnutím mysli a citům, které nás polidšťují, by se měla stát posláním mnohých seniorů a jejich volbou z lásky vůči novým generacím.“ To je náš příspěvek k revoluci něhy, k duchovní a nenásilné revoluci, k níž vás, milí prarodiče a senioři, zvu, abyste se stali jejími protagonisty.


Svět prožívá těžké období, poznamenané nejprve nečekanou a prudkou bouří pandemie a poté válkou, která poškozuje mír a rozvoj v celosvětovém měřítku. Není náhodou, že se válka vrátila do Evropy v době, kdy odchází generace, která ji zažila v minulém století. Tyto velké krize nás mohou učinit necitlivými vůči existenci jiných „epidemií“ a dalších rozšířených forem násilí, jež ohrožují lidskou rodinu a náš společný domov.


Tváří v tvář tomu všemu potřebujeme hlubokou změnu, obrácení, které odzbrojí srdce a umožní každému rozpoznat v druhém bratra. A my, prarodiče a senioři, máme velkou zodpovědnost: naučit ženy a muže naší doby vnímat druhé se stejným chápajícím a láskyplným pohledem, jaký věnujeme svým vnoučatům. Péčí o druhé jsme pročistili svou lidskost a dnes můžeme být učiteli způsobu života, který je mírumilovný a pozorný k těm, kteří to nejvíce potřebují. Naše chování může být mylně považováno za slabost nebo poddajnost, ale budou to tiší, kdo dostanou zemi za dědictví, a nikoli ti agresivní a násilničtí (srov. Mt 5,5).


Jedním z plodů, které máme přinášet, je ochrana světa. „Všichni jsme prošli rukama svých prarodičů, kteří nás drželi v náručí.“ Dnes je však čas, abychom drželi ve svých náručích – konkrétní pomocí nebo třeba jen modlitbou – nejen své vnuky, ale i mnohé jiné, vystrašené, které jsme ještě nepotkali a kteří možná utíkají před válkou nebo kvůli ní trpí. Stejně jako svatý Josef, milující a starostlivý otec, chraňme ve svých srdcích děti na Ukrajině, v Afghánistánu, Jižním Súdánu…


Mnozí z nás dozráli k moudrému a pokornému vědomí, které svět tolik potřebuje: nespasíme se sami, štěstí je chléb, který jíme společně. Vydejme svědectví těm, kdo si namlouvají, že osobní naplnění a úspěch najdou v konfrontaci. Dokáže to každý, i ten nejslabší. Už jen to, že umožníme druhým – často lidem z jiných zemí –, aby se o nás starali, je způsob, jak říci, že společný život je nejen možný, ale i nutný.


Drahé babičky a drazí dědečkové, drahé stařenky a drazí starci, v tomto našem světě jsme povoláni být budovateli revoluce něžnosti! Udělejme to tím, že se naučíme se stále častěji a lépe využívat nejcennější nástroj, který máme a který je pro náš věk nejvhodnější: modlitbu. „Staňme se také trochu básníky modlitby, zkusme hledat svoje slova, osvojme si ta, kterým nás učí Boží slovo.“ Naše důvěrná modlitba může udělat mnoho: může doprovázet bolestný výkřik těch, kdo trpí, a může pomoci změnit srdce. Můžeme být „stálým ‚sborem‘ velkého duchovního chrámu, kde prosebná modlitba a chvalozpěv podporují společenství, které pracuje a zápasí na poli života.“


Světový den prarodičů a seniorů je tedy příležitostí znovu s radostí říci, že církev chce slavit společně s těmi, které Pán – jak říká Bible – „nasytil dny“. Oslavme ho společně! Vyzývám vás, abyste tento den vyhlásili ve svých farnostech a společenstvích; abyste navštívili nejosamělejší seniory doma nebo v domovech, kde pobývají. Postarejme se o to, aby nikdo neprožil tento den v osamění. Mít někoho, na koho se můžeme těšit, může změnit dny, kdy si myslíme, že od budoucnosti už nemáme očekávat nic dobrého. A z prvního setkání se může zrodit nové přátelství. Návštěva osamělých starých lidí je skutkem milosrdenství dnešní doby!


Prosme Pannu Marii, Matku něžnosti, aby nás všechny učinila tvůrci revoluce něžnosti,
abychom společně osvobodili svět od stínu osamělosti a od démona války.


Všem vám a vašim blízkým posílám své požehnání s ujištěním o své láskyplné blízkosti. A vás prosím, nezapomeňte se za mě modlit!

Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 3. května, na svátek svatých apoštolů Filipa a Jakuba

 

FRANTIŠEK

Ohlášky 17. – 24. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí. V pátek je svátek svaté Marie Magdalény, v sobotu svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Ve středu v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Zdenky Chocholáčové († 77) z Nového Města na Moravě. Ve čtvrtek v 15:00 h bude tamtéž pohřební mše svatá p. Františka Laštovičky († 82) z Petrovic. Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. V Nové Vsi bude v 10:00 h poutní mše svatá ke svaté Anně. V naší farnosti dnes začínáme novénu před svátkem svaté Anny, spolupatronky farního kostela.

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ  

Příští neděle (24. července 2022) je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem. Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Lze je získat také pro duše v očistci. Plnomocné odpustky můžou získat také ti věřící, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně nebo virtuálně. Mohou je získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 30. července 2022 v 11:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek František Štefáček a Petra Polášková, oba z Nového Města na Moravě. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

OBNOVA SRDCE 2022   

Na Svatém Hostýně proběhne duchovní obnova pro mladé dospělé na téma „Obnova srdce“. Koná se v termínu 23. – 28. srpna 2022 a přednášet bude o. Rudolf Pitoňák. Bližší informace na nástěnce a webových stránkách farnosti.

TÝDENNÍ POBYT PRO SENIORY V JESENÍKÁCH   Spolek Spokojený senior – KLAS zve seniory k tradičnímu týdennímu pobytu v Jeseníkách (2. – 9. 9. 2022) plnému turistiky, přednášek, večerního promítání a besedování, ale i času pro individuální program a odpočinek. Více informací na nástěnce a webových stránkách farnosti.)

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. července 2022

 

Neděle

17.července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za + manžela Josefa, živou a + rodinu Šiklovu a Kuncovu

Úterý

19. července

7:00

Úmysl volný

Středa

20. července

11:00

Kostelíček: Za + Zdenku Chocholáčovou (pohřební)

18:00

Za + Zdeňka Starého

Čtvrtek

21. července

7:00

Úmysl volný

15:00

Kostelíček: Za + Františka Laštovičku (pohřební)

Pátek

22. července

18:00

Úmysl volný

Sobota

23.července

7:00

Za milost obrácení a dar víry pro ty, kteří se od Boha odvrátili

Neděle

24.července

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ

Za seniory naší farnosti

9:00

Za + Romana a Bohumilu Minářovi a živou rodinu Minářovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrtor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Farní ohlášky 10. – 17. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy; ve středu památka svatého Jindřicha, císaře (manžela svaté Kunhuty); v pátek památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve; v sobotu památka Panny Marie Karmelské. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest malé Viktorie Sofie Fukanové.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 16. července 2022 ve 12:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek Fábio Cursino Vitório zo São José dos Campos (Brazílie) a Vendula Kotíková z Nového Města na Moravě, oba v současné době bytem v Praze 10. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě. Prosím, provázejme snoubence svou modlitbou!

KARMELSKÁ POUŤ V BYSTRÉM U POLIČKY 

Římskokatolická farnost Bystré u Poličky zve všechny mariánské ctitele na pouť k Panně Marii Karmelské, která se uskuteční o víkendu 16. a 17. července 2022. Podrobné informace na plakátku ve vývěsce.

LETNÍ TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2022

Přijďte se osvěžit duchovně, teologicky a společensky na 3. ročník Letního teologického semináře ve dnech 15. až 16. července 2022 na faře Petrov 9. Přednášejícími letos budou P. Zdeněk Drštka a P. David Ambrož. Dodatečné přihlášení je možné (v případě volných míst) na adrese kc.brno@biskupstvi.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. července 2022

 

Neděle

10.července

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

Úterý

12. července

7:00

Za nenarozené děti v rodině z obou stran

Středa

13. července

18:00

Za + rodinu Krejčích, živou a + rodinu Cajzlovu, Wasserbauerovu a Petržálkovu

Čtvrtek

14. července

7:00

Za živé a + absolventky Vyšší zdravotnické školy v Novém Městě na Moravě (roč.1953)

Pátek

15. července

18:00

Za + Josefa Vyorala a + rodiče Kápičkovy

Sobota

16.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

17.července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za + manžela Josefa, živou a + rodinu Šiklovu a Kuncovu

V naléhavém případě (zaopatřování) v týdnu d 10. do 15. července 2022 prosím kontaktujte otce Sylwestra Jurczaka (tel. 733 741 473) a otce Karla Janů (tel. 605 173 375)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Farní ohlášky 3. – 10. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Prokopa, opata; v úterý Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; ve středu památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

PROSÍM POZOR!!! V úterý o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje a také ve středu v den Upálení mistra Jana Husa budou mše svaté mimořádně ráno v 8:00 h!!!

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE  

Ve sbírce na potřeby kněžského semináře se minulou neděli vybralo 53.116,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

PODĚKOVÁNÍ   

Ve jménu otce děkana Vladimíra Záleského a všech kněží žďárského děkanátu bych chtěl poděkovat všem hospodyňkám naší farnosti, které připravovali skvělé moučníky a jiné pohoštění pro kněžské rekolekce! Veliké díky také p. Malé za veškerý servis, kterého se nám dostávalo.

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ NA VÍTOCHOVĚ   

Farnost Bystřice nad Pernštejnem a věřící z Vítochova zvou na tradiční cyrilometodějskou pouť v úterý 5. července 2022. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v 10:00 h u Vítochovského kostelíčka bude p. Miloslav Kabrda z Brna-Líšně.

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ  

Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Letošním motem je biblický verš: „V něm je náš pokoj…“ (Ef 2, 14-22). Přestože přihlašování bylo ukončeno, na konferenci můžete přijet i bez přihlášení a vše potřebné vyřídíte přímo na registraci v pavilonu F. Zatím jsou stále volné i ubytovací kapacity. Bližší informace na http://konference.cho.cz/.

ZAPISOVÁNÍ MŠÍ SVATÝCH NA 2. POLOLETÍ 2022  

Zapisujeme úmysly mší svatých na 2. pololetí 2022. Intence je možné zadat osobně na faře, e-mailem anebo telefonicky.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. července 2022

 

Neděle

3. července

14. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živé a + rodiny Kotovicovy a Paříkovi

9:00

Za živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

Úterý

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

Za putující Boží lid a za poutníky

Středa

6. července

8:00

Státní svátek: Den upálení mistra Jana Husa

Za + manžela Františka, + oboje rodiče a sourozence

Čtvrtek

7. července

7:00

Za mír v našich rodinách

Pátek

8. července

18:00

Za + rodiče Štorkovy, Bartošovy a + Josefa Štorka

Sobota

9.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

10.července

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

 

Prosím pozor!!! V prázdninových měsících červenec a srpen nejsou nedělní mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz