Archive 29.5.2022

Farní ohlášky 29. května – 5. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou neděli velikonoční. Dnešní den je také dnem modliteb za sdělovací prostředky. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Adélky Marie Rosolové, Rozárky Matějíčkové a Tomáše Mráze. V pondělí je památka svaté Zdislavy, matky a dobrotitelky lidu; v úterý svátek Navštívení Panny Marie; ve středu památka svatého Justina, mučedníka; ve čtvrtek památka svatých Marcelina a Petra, mučedníků; v pátek památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

úterý v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Hrubešové (*1947) z Rovného.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice). U mše svaté v 10:30 h bude křest Barborky Přichystalové. Po jejím skončení bude křest Vanessky Dvořákové.

NOVÝ BISKUP BRNĚNSKÉ DIECÉZE 

Svatý otec František v poledne 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, který po dosažení 75 let věku zaslal loni papeži Františkovi svůj abdikační dopis, se dnem jmenování nového brněnského biskupa stává emeritním brněnským biskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to do slavnosti svatých Petra a Pavla 29. června 2022, kdy se při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále svatých Petra a Pavla nový biskup ujme kanonického vedení diecéze.

MÁJOVÁ POBOŽNOST   

Dnes v 15:00 h bude poslední letošní májová pobožnost u kapličky ve Studnicích.

PRVNÍ PÁTEK  

Na tento týden připadá první pátek v měsíci červnu, který je zároveň měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit ve čtvrtek od 15:30 h do cca 17:00 h (zpovídá o. František Koukal z Obyčtova) a před každou mší svatou. V pátek dopoledne navštívím nemocné. Večer bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. Po mši svaté bude na faře příprava snoubenců.  

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 4. června 2022 hodlají v kostele svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou uzavřít církevní manželství Jiří Vopršal a Natálie Atanasiadu, oba bytem Nové Město na Moravě. V další sobotu 11. června 2022 v našem farním kostele uzavřou manželství Charlie Robert Redman z Bristolu (UK) a Daniela Pejchalová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini srdečně zvou na IV. Kongres o Božím milosrdenství, který se uskuteční ve dnech 10. – 12. června 2022 ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě. V pátek 10. června u mše svaté v 16.00 h zasvětí emeritní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle naši diecézi Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem sobotní mše svaté v 16:00 h bude Mons. Adrian Galbas SAC, arcibiskup – koadjutor v Katovicích. V neděli 12. června u mše svaté v 15:00 h zasvětí tentokrát nově jmenovaný pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner Božímu milosrdenství celou Českou republiku.

PŘEDNÁŠKY KONGRESU SE BUDOU KONAT V KULTURNÍM DOMĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ.

Není nutná registrace, proto prosím využívejme hojně této mimořádné příležitosti k vlastnímu duchovnímu vzdělávání a růstu, zvlášť když se nám naskytla přímo ve farnosti. Svatý Cyprián řekl: „Kde je biskup, tam je církev.“ Proto prosím podpořme kongres také svou účastní na eucharistickém slavení s otci biskupy. Podrobný program kongresu najdete na plakátech ve vývěskách kostela, na webových a facebookových stránkách farnosti a také v tištěné podobě vzadu pod kůrem (u ostatních tiskovin).

VOLBA DO PASTORAČNÍ RADY   

V neděli 26. června 2022 proběhne volba do nově se ustanovující pastorační rady farnosti. Prosíme ty z Vás, kteří by byli ochotni se touto formou na chodu našeho farního společenství podílet, aby kandidaturu oznámili o. Mirovi do příští neděle 5. června 2022.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. května – 5. června 2022

 

Neděle

29. května

VII. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + Josefa Košíka a + rodiče

9:00

Za + Františku a Zdeňka Stahlovi a živou a + rodinu Peňázovu a Stahlovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

31. května

7:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou živou a + rodinu Pohankovu, za + Josefa Košíka a jeho + rodiče

15:00

Kostelíček: Za + Marii Hrubošovou (pohřební)

Středa

1. června

18:00

Za + Jana Ondráčka

Čtvrtek

2. června

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovi

Pátek

3. června

18:00

Za + rodiče Švandovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Švandovou

Sobota

4. června

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

5. června

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za + Ivu Hájkovou

9:00

Za + Václava Louba, + syny Davida a Václava

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 22. – 29. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou neděli velikonoční. K prvnímu svatému přijímání dnes přistoupilo dvacet dětí. Dnešek je zároveň dnem modliteb za pronásledované křesťany. Sbírka z dnešního dne půjde na pomoc křesťanům v nouzi, zvláště v oblasti Blízkého Východu. Po poslední mši svaté bude křest Elenky Navrátilové. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V sobotu 28. května v 11:30 h bude mše svatá se křtem dvou dětí: Josefa Antonína a Jakuba Tomáše Mazánkových. Příští neděle je sedmá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Adélky Marie Rosolové, Rozárky Matějíčkové a Tomáše Mráze.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA   

Ve dnech 25. – 30. října 2022 se uskuteční farní pouť do Říma. Bližší informace budou průběžně doplňovány na farním webu a na vývěsce. Zájemci se můžou hlásit u otce Mira (nejlépe e-mailem na novemesto@dieceze.cz se zanecháním telefonického kontaktu). Otec Miro rád zodpoví i případné dotazy týkající se pouti. 

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 26. května se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude během adorace a mše svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření. Vzhledem k tomu, že na tento den připadá Slavnost Nanebevstoupení Páně, bude kromě ranní rekolekční také večerní mše svatá v 18:00 h.

CHVÁLY 4G (NEJEN) PRO BIŘMOVANCE: DUCH SVATÝ A CHARISMATA  

Páteční mší svatou a následnou přípravou na biřmování nás provede společenství Chvály 4G. Tématem večera bude Duch svatý a jeho charismata. Všichni (nejen biřmovanci, pro které je večer součástí přípravy) jste srdečně zváni!

POZVÁNÍ NA KONCERT   

Farnost Žďár nad Sázavou – zámek zve koncert „STABAT MATER“ Giovanniho Battisty Pergolesiho v podání sboru Akordum z Prahy. Koncert se uskuteční v pátek 27. května 2022 v 19:00 h v poutním kostele na Zelené Hoře. Vstupné je dobrovolné a koncert je věnován matkám zemřelých obětí války na Ukrajině.

MÁJOVÁ POBOŽNOST

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Radňovicích. Po jejím skončení bude v obecní budově krátké představení alternativního architektonického návrhu zamýšlené kaple. Příští neděli se setkáme na májové u kapličky ve Studnicích.

SVATODUŠNÍ NOVÉNA  

Počínaje pátkem 27. května se na začátku každé mše svaté modlíme Novénu k Duchu Svatému.

NOC KOSTELŮ 2022  

V pátek 10. června 2022 se novoměstské chrámy otevřou v rámci Noci kostelů 2022. Program začne mší svatou v 17:00 h. Detaily budou zveřejněny na plakátcích, letácích, webových a facebookových stránkách farnosti. Prosíme dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit a pomoct s organizací, aby se přihlásili u kostelníků v sakristii. O pomoc dobrovolníků budeme prosit také pro Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně.  

VOLBA DO PASTORAČNÍ RADY   

V neděli 26. června 2022 proběhne volba do nově se ustanovující pastorační rady farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Proto prosíme ty z Vás, kteří by byli ochotni se touto formou na chodu našeho farního společenství podílet, aby kandidaturu oznámili do slavnosti Seslání Ducha Svatého, tedy neděle 5. června 2022 (včetně). Farní pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je poradní orgán duchovního správce farnosti. Na rozdíl od farní ekonomické rady, která v naší farnosti také existuje, není její zřízení povinné. Její postavení upravuje kánon 536 CIC.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. května 2022

Neděle

22. května

VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy, + sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

24. května

7:00

 Za ty, kdo se starají o kostely a kapličky farnosti

Středa

25. května

18:00

Za + Jiřinu a Emiliána Šustrovi, živou a + rodinu Šustrovu a Fouskovu

Čtvrtek

26. května

 

8:30

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Na úmysl hlavního celebranta (REKOLEKČNÍ)

18:00

Za Boží lid

Pátek

27. května

18:00

MŠE SVATÁ + CHVÁLY 4G (Za svaté kněze, milost věrnosti a nová duchovní povolání)

Sobota

28. května

7:00

Za + Josefa Hlaváčka

11:30

Na úmysl celebranta (mše svatá se křtem 2 dětí)

Neděle

29. května

VII. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + Josefa Košíka a + rodiče

9:00

Za + Františku a Zdeňka Stahlovi a živou a + rodinu Peňázovu a Stahlovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Základní informace k farní pouti do Říma 25. – 30. října 2022

PŘEDPOKLÁDANÝ ODJEZD A NÁVRAT   

Podle zvoleného způsobu odjezd v pondělí 24. října (autobus, vlak) případně v úterý 25. října (letecky). Návrat v sobotu 29. října (letecky), případně v neděli 30. října ráno (autobus, vlak).

DOPRAVA   

Způsob dopravy se zpřesňuje, zvažuje se skupinová doprava autobusem (momentálně se zpracovává cenový odhad), otevřena zůstává možnost dopravy po vlastní ose (autem, autobusem, vlakem, letecky).

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Apartmány v blízkosti Vatikánských muzeí (Cena ubytování za osobu na 4 noci: 3.380,- Kč*, bez snídaně – apartmány jsou vybaveny kuchyňkami) a Poutní dům Velehrad (Cena ubytování za osobu na 4 noci: 3.850,- Kč* se snídaní s možností večeře). Stravování si každý zajišťuje sám.

PROGRAM

Bude časem upřesněn. Počítá se s návštěvou nejdůležitějších křesťanských (papežské baziliky, katakomby, vatikánská muzea) a antických památek ve městě Římě a nejbližším okolí a s bohoslužbami na význačných místech dějin křesťanství. V případě dostatečného zájmu, a tedy naplnění a vypravení autobusu možnost výletů do okolí Říma, zastávka v Assisi na cestě do Říma a v Bolseně (působiště p. Miloše Chrásta) na zpáteční cestě.

CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU

V tuto chvíli ještě není známá, bude se odvíjet od počtu přihlášených, a tedy především od ceny dopravy. Proto je dobré přihlásit se co nejdříve (nejlépe e-mailem na novemesto@dieceze.cz) pro zjištění skutečného zájmu, a následnou včasnou volbu nejvhodnějšího způsobu dopravy. Vstupné, stravu a cestovní pojištění si každý účastník platí sám.

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 15. – 22. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je pátá velikonoční. Po poslední mši svaté přijme svátost křtu Mia Marie Smržová. V pondělí je svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech; v pátek památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze; v sobotu svátek Výročí posvěcení katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Příští neděle je šestá velikonoční. Po poslední mši svaté v 10:30 h (První svaté přijímání) bude křest malé Elenky Navrátilové z Rožné.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A PRVNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ   

První svaté přijímání bude v naší farnosti příští neděli 22. května u mše svaté v 10:30 h. K první svátosti smíření děti přistoupí společně se svými rodiči ve čtvrtek 19. května od 16:00 h. Po ní bude pro děti a jejich rodiče na farním dvoře malá slavnost s grilováním. Ostatní budou mít možnost přistoupit ke svaté zpovědi v týdnu před každou mší svatou.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ   

V pátek po mši svaté v 19:45 h na faře.

MÁJOVÁ POBOŽNOST

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích. Příští neděli se setkáme u kapličky v Radňovicích.

FARNÍ PUTOVÁNÍ ZA SVATÝMI CYRILEM A METODĚJEM  

K pátečnímu večeru máme za sebou 592 km pěšky a 54 km na kole. Vzadu pod kůrem jsou pro vás zdarma k dispozici poutní odznáčky. Nabídky některých poutních zájezdů (např. „Po stopách Jana Sarkandra“, do Medjugorje a na Turzovku) najdete na vývěsce pod věží.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 28. května 2022 v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna uzavřou svátostné manželství Vít Německý z Nového Města na Moravě a Marie Kuncová ze Slavkova u Brna. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

POUŤ NA ZELENOU HORU

Děkujeme všem účastníkům včerejší pouti na Zelenou horu. Zvláštní poděkování patří novoměstskému sboru pod vedením p. Lidušky Malé za hudební doprovod poutní mše svaté.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

15. května

V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + p. faráře Karla Fialu (30. výročí úmrtí), za + P. Jaroslava Svobodu a všechny kněze a řeholníky

10:30

Za Boží lid

Úterý

17. května

7:00

Za + rodiče Lukešovi, živou a + rodinu Lukešovu

Středa

18. května

18:00

Na poděkování za 60 let života a za celou živou a

+ rodinu Drdlovou

Čtvrtek

19. května

7:00

Za + Ladislava Holfeuera, za + Jiřinu Šedivou a + manžela a + švagrovou Miladu

Pátek

20. května

18:00

Za + rodiče Kromíchalovy a Loubovy

Sobota

21. května

7:00

Za + a živou rodinu Horňasovu a duše v očistci

Neděle

22. května

VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy + sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 8. – 15. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní čtvrtá velikonoční neděle je zároveň Nedělí Dobrého Pastýře. V pátek je památka Panny Marie Fatimské, v sobotu svátek svatého Matěje, apoštola. Příští neděle je pátá velikonoční.

V týdnu budou mše svaté jako obvykle, ve středu v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Aleše Chocholáče (*1938), v pátek ve 12:00 h na témže místě pohřební mše svatá za + Františka Kučeru (*1934) V pátek u večerní mše svaté bude možné přijmout svátost nemocných. V neděli po poslední mši svaté přijme svátost křtu Mia Smržová.

NOVOMĚSTSKÁ POUŤ NA ZELENOU HORU

Srdečně zveme na novoměstskou pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu v sobotu 14. května. Pěší poutníci vyjdou od kostela svaté Kunhuty v Novém Městě ve 13:00 h, mše svatá na Zelené Hoře začíná v 17:00 h. Hlavním celebrantem je p. Václav Hejč z Křižanova, bohoslužbu doprovodí sbor z Nového Města na Moravě. Kompletní program pouti najdete na plakátku ve vývěsce a na webu farnosti.

MÁJOVÁ POBOŽNOST  

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Maršovicích. Příští neděli se v ten samý čas setkáme u kapličky v Petrovicích.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY   

Připomínáme dnešní (8. 5.) koncert duchovní hudby v 18:00 h v kostele svaté Kunhuty. Koncert pořádá AKVARTETO ve spolupráci s farností a městem. Zazní skladby J.S. Bacha, G. F. Händela, B. M. Černohorského, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a F. Schuberta. Vstupné je dobrovolné.

BIŘMOVANCI  

Přípravné setkání biřmovanců v pátek po večerní mši svaté.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem mladým z naší farnosti, kteří se účastnili sobotního setkání mládeže Žďárského děkanátu, zvlášť organizátorům Ondrovi Smetanovi a Martině Trödlerové, která měla na zdárném průběhu setkání největší podíl.

POUŤ DO BLATNICE A KNĚŽDUBU  

Farnost Radešínská Svratka zve na pouť nejen starších na poutní místo Blatnice pod Svatým Antonínkem, do Kněždubu k hrobu P. Jindřicha Petruchy a do kostela Panny Marie Růžencové v obci Louka v pondělí 30. května 2022. Bližší informace na vývěsce.

FARNÍ PUTOVÁNÍ ZA SVATÝMI CYRILEM A METODĚJEM  

Ve farním putování z Nového Města do Soluně máme za sebou 499 kilometrů a momentálně se nacházíme někde mezi Terchovou a Budapeští, nejspíš někde u Trnavy 😉

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

8. května

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka

9:00

Za + Marii Kabrdovu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

10:30

Za + Libuši a Bohumíra Lukáškovi a celou živou a + rodinu Lukáškovu

Úterý

10. května

7:00

Za nemocné osoby

Středa

11. května

15:00

Za + Aleše Chocholáče (kostelíček – pohřební)

18:00

Za + pana děkana Jana Daňka a duše v očistci

Čtvrtek

12. května

7:00

Za + rodiče Synkovy, živou a + rodinu Synkovu

Pátek

13. května

12:00

Za + Františka Kučeru (kostelíček – pohřební)

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

14. května

7:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou živou a + rodinu

17:00

ZELENÁ HORA – Novoměstská farní pouť ke svatému Janu Nepomuckému

Neděle

15. května

V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + p. faráře Karla Fialu (30. výročí úmrtí), za + P. Jaroslava Svobodu a všechny kněze a řeholníky

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz