FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. února 2021

Dnes slavíme 1. neděli postní. Ve pondělí je Svátek Stolce svatého apoštola Petra. Příští neděle je 2. postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

HALÉŘ SVATÉHO PETRA – Dnešní sbírka je na „Haléř svatého Petra“. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Do této sbírky je možné přispět i v průběhu celého následujícího týdne do kasičky v sakristii a na faře.

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍVe čtvrtek v 17:00 h bude ve farním kostele první mše svatá pro děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a také pro jejich rodiče. V jejím rámci proběhne první přípravná katecheze. Začátek výuky náboženství na školách bude záviset od platných vládních nařízení.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY – Zveme k pobožnosti křížové cesty před páteční mší svatou v 17:30 h. Prosíme zájemce o její vedení, aby se přihlásili u otce Mira.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAV pátek 19. a sobotu 20. března 2020 se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova, kterou povede ThLic. Tomáš Koumal, farář u katedrály svatých Petra a Pavla v Brně a ředitel Diecézního katechetická centra. Duchovní obnovu bude možné sledovat také on-line na youtube kanálu farnosti.

MISIJNÍ JARMARK – Dá-li Pán a protiepidemická opatření, proběhne tradiční Postní misijní jarmark od neděle 7. do pátku 12. března 2021, a to ve zvláštním zpřísněném režimu. Výtěžkem bychom podpořili Papežská misijní díla. Bližší informace pro ty, kdo se chtějí zapojit do výroby nabízených produktů poskytne paní Lucie Novotná (novotnaluci@seznam.cz, tel. 605 170 471)

POSTNÍ ALMUŽNA – Několik papírových kasiček k Postní almužně je ještě stále k vyzvednutí u nástěnky pod věží.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

21. – 28. února 2021 

Neděle

21. února

7:30

Na úmysl celebranta*

9:00

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu* (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

22. února

18:00

Za živé a + rodiny Paříkovy a Kotovicovy

Úterý

23. února

7:00

Za spásu duší + švagra Jiřího a jeho + bratra Františka

Středa

24. února

18:00

Za živou a + rodinu Humlíčkovu

Čtvrtek

25. února

7:00

Za živou a + rodinu Andrlovu a Matulovu

Pátek

26. února

18:00

Za + Marii Koutnou a živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

Sobota

27. února

7:00

Za + Antonii, Bohuslava, Karla a duše v očistci

Neděle

28. února

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu a Kopřivovu *

(online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na nedělní mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz v sekci Online rezervace. 3 osoby od zadavatele úmyslu a děti do 10 let se registrovat nemusí. 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor

Farní ohlášky 14. – 21. února 2020

Dnes slavíme 6. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Příští neděle je 1. postní.

POPELEČNÍ STŘEDADen přísného půstu. Rezervace na večerní mši svatou jsou již obsazeny. Těm, kteří mají o tuto svátostinu zájem, bude udělována ve středu před večerní mší svatou, a to v čase 17.15 – 17.45. Popelec bude udělen i při každé mši svaté o 1. postní neděli 21. února 2021 (nutná rezervace). K označování věřících popelem v době pandemie vydala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zvláštní nótu, podle které kněz pronáší formuli „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ pro všechny přítomné pouze jednou a pak sype popel na hlavu jednotlivých věřících a nic přitom neříká.   

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY – V pátek před večerní mší svatou v 17:30.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH – Svátost nemocných byla hromadně udělována na podzim, a to i všem nemocným, které pravidelně navštěvuji. Případné individuální udělení je možné na základě předchozí domluvy. 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 – V prostoru pod věží si můžete vyzvednout papírové kasičky k Postní almužně 2021. Peníze, které v postní době ušetříte, můžete věnovat potřebným ve vašem okolí sami, prostřednictvím farnosti anebo oblastní charity. Bližší informace a dopis prezidenta brněnské diecézní charity Mons. Josefa Zouhara najdete vzadu na vývěsce.

ON-LINE REZERVACE – Počínaje postní dobou je na nedělní mše svaté nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz v sekci Online rezervace. Vy, kteří internet nepoužíváte, kontaktujte prosím otce Mira případně někoho z mladší generace, kdo provede rezervaci za vás. Prozatím se prosím přihlašujte pouze jednu mši svatou. 3 osoby od zadavatele úmyslu a děti do 10 let se registrovat nemusí. 

ÚKLID KOSTELA – Službu úklidu kostela má tento týden Jiříkovická skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

14. – 21. února 2021

 

Neděle

14. února

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovi a živou a + rodinu Královu (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

Pondělí

15. února

18:00

Za nemocnou sestru Lucii, Irenu a bratra Josefa

Úterý

16. února

7:00

Za nemocného člověka

Středa

17. února

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA – NUTNÁ REZERVACE*

(Na úmysl)

Čtvrtek

18. února

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zítkovu a Cimbálnikovu

Pátek

19. února

18:00

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Sobota

20. února

7:00

Úmysl zatím neobsazen

Neděle

21. února

7:30

Na úmysl celebranta*

9:00

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu* (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Tříkrálová sbírka 2021 v Novém Městě na Moravě a okolí

Při letošní sbírce nemohli vyjít do našich ulic koledníci a vykonat svou tradiční pouť. Sbírka se tak musela organizačně přizpůsobit okolnostem i v našem městě. Dobrovolníci umísťovali kasičky do veřejně přístupných míst, roznášeli letáky, či přepisovali požehnání na domech. Sbírka se také přesunula do on-line prostoru. Zprávy o jejím průběhu a možnostech podpory se objevily na webových stránkách a sociálních sítích města a farnosti. Sbírka v Novém Městě a jeho okolí měla neočekávaně příjemný výsledek. Pro služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou naši občané vybrali úžasných 122 578 Kč. Děkujeme!

Michaela Kuchtová
koordinátorka dobrovolníků a Tříkrálové sbírky

 

Poděkování ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní netradiční Tříkrálovou sbírku. Moc děkuji naší nové tříkrálové asistentce pro Nové Město na Moravě paní Mgr. Lucce Novotné, která se velmi osvědčila a ochotně věnovala svůj čas k pomoci s realizací netradiční Tříkrálové sbírky. Velké díky patří místnímu knězi O. Miroslavu Kulifajovi za pomoc s propagací sbírky a skvělou spolupráci. Poděkovat bych chtěla i pracovníkům městského úřadu za umístění pokladničky v informačním centru a propagaci Tříkrálové sbírky. Díky všem dalším, kteří ochotně umístili pokladničky ve svých provozovnách, a tím umožnili zvýšit výtěžek Tříkrálové sbírky. Děkuji též našim dárcům, kteří to měli letos také náročnější. Museli vynaložit úsilí, dojít na určené místo a vložit svůj příspěvek do pokladničky či darovat prostřednictvím on-line koledy. Díky vám všem!

Ing. Jana Zelená, ředitelka oblastní charity Žďár nad Sázavou

Farní ohlášky 7. – 14. února 2021

Dnes slavíme 5. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka svaté Scholastiky, panny. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – Ve Tříkrálové sbírce se v Novém Městě na Moravě a okolitých obcích vybralo 122.578,- Kč, v samotném Novém Městě to bylo 60.997,- Kč. Kasička v našem farním kostele – přestože účast na bohoslužbách je omezená defacto na minimum – se na této sumě podílela částkou úžasných 24.477,- Kč. V této nelehké době je to malý zázrak. Ještě jednou veliké díky všem dárcům!

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Ve středu v 18.45 h zvu rodiče žáků 3. ročníků, kteří letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, na krátké setkání ve farním sále na Baroku.

KONEC VLKA – Lístky na mše svaté na neděli 14. února 2021 budou k dispozici v sakristii a na faře, avšak přednostně pro ty, kteří se na nedělní mši svatou letos nedostali. Prosím pozor! Od příští neděli končí papírový místenkový systém VLK!

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY – Od Popeleční středy (17. února 2021 a to včetně) jej nahradí on-line přihlašování na bohoslužby. Hlavním důvodem je, aby v postní době (ale i po ní) mělo možnost účasti na nedělní mši svaté co nejvíc farníků. Systém přihlašování je jednoduchý a intuitivní. ZDE je potřeba vybrat termín bohoslužby, zadat počet účastníků – členů rodiny (limit je stanoven na 6 osob na jedno přihlášení, pro víc lidí je potřeba další přihlášení), váš e-mail a mobilní telefonní číslo. O potvrzení rezervace budete informování SMS zprávou. Zrušit ji bude možné rovněž on-line a to do 24 hodin před konáním bohoslužby.

PROSÍM, V CELÉ POSTNÍ DOBĚ PŘIHLAŠUJTE SEBE A SVOU RODINU PROZATÍM POUZE NA JEDNU MŠI SVATOU! V PŘÍPADĚ, ŽE ZBYDOU ANEBO SE UVOLNÍ MÍSTA, BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT SE DODATEČNĚ.

Přihlašování je možné již nyní (testovací režim) a to na následující dny: Popeleční středa, 1. až 5. neděle postní a Slavnost svatého Josefa. Na mše svaté v pracovních dnech (pondělí–sobota) rezervace není potřebná, proto (je-li to alespoň trochu možné) využívejte i této možnosti účasti na liturgii. Výjimka z registrace zůstává v platnosti pro kostelníky, varhaníky, kantory, lektory, akolyty, ministranty a 3 osoby od zadavatele mešní intence.

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ SENIORŮ – Pokud jde o starší lidi a ty, kteří internet nepoužívají a které nemá kdo ke mši svaté zaregistrovat, ať zavolají anebo přijdou osobně na faru, kde budou zaregistrováni.

ŠÍŘENÍ NAKAŽLIVĚJŠÍ MUTACE KORONAVIRU – Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci v souvislosti s nakažlivější mutací koronaviru prosíme o ještě důkladnější dodržování všech hygienických předpisů: správné nošení roušek, používání dezinfekce, a především dodržování 2metrových rozestupů. Z tohoto důvodu je potřeba, aby i členové jedné domácnosti seděli v lavicích vedle sebe nanejvýš po dvou a aby se maximálně využila celá plocha kostela (včetně Černé kaple).

Svátost smíření a ostatní svátosti budou poskytnuty na základě předchozí domluvy. Neváhejte mě kontaktovat!

O. Miro Kulifaj, administrátor

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

7. – 14. února 2021

Neděle

7. února

7:30

Za živou a + rodinu Rolinkovu

9:00

Za + Marii a Františka Olišarovy, za + rodiče a sourozence (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Miloslava Kabrdu a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Pondělí

8. února

18:00

Za + Filoménu Kuchtovou a živou a zemřelou rodinu Kuchotovu

Úterý

9. února

7:00

Za živou a + rodinu Jaitnerovu a Vybíralovu

Středa

10. února

18:00

Za živou a + rodinu Nábělkovu a Miluškovu

Čtvrtek

11. února

7:00

Za manžele Fabíkovy a Fuksovy

Pátek

12. února

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

13. února

7:00

Za + Ľudovíta, Máriu a Mariána Vavríkových

Neděle

14. února

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovi a živou a + rodinu Královu (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

     

FARNÍ OHLÁŠKY 31. ledna – 7. února 2021

Dnes slavíme 4. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, ve středu památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, v pátek památka svaté Agáty, panny a mučednice, v sobotu památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Děkuji všem, kdo pomáhali s úklidem betléma a zbylé vánoční výzdoby.

I nadále platí maximální počet 25 účastníků bohoslužby. Na každou nedělní mši svatou a v tomto týdnu také na Hromnice (tj. v úterý 2. února v 18:00 večer!!!) a svátek svatého Blažeje (tj. středa 3. února v 18:00) je potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii, resp. na faře).

Hromniční svíčky k požehnání můžete přinést podepsané do sakristie (případně na faru) a vyzvednout si je pak v kostele během týdne (tedy stejným způsobem jako tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu). Ve středu se svatoblažejské požehnání u mše svaté budě udělovat pouze hromadně, po mši svaté také případným zájemcům před kostelem.

Vzhledem k pandemii koronaviru covid-19 se letos nebude konat setkání řeholníků, řeholnic a ostatních osob zasvěceného života brněnské diecéze. Otec biskup Vojtěch vyzývá všechny řeholníky a řeholnice, aby své sliby obnovili ve svých komunitách a spojili se v modlitbě. V úterý 2. února 2021 v 9 hodin bude za všechny řeholníky obětovat mši svatou.

Vzhledem k závažné epidemiologické situaci tento měsíc prozatím neproběhnou pravidelné návštěvy nemocných.

Tento pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 na baroku zpovídat otec František Koukal z Obyčtova. Již během týdne lze přistoupit ke svátosti smíření také po kterékoliv mši svaté. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

Službu úklidu kostela má tento týden novoměstská skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

31. ledna – 7. února 2021

Neděle

31. ledna

7:30

Za + rodiče Procházkovy a + syna a živou rodinu Zídkovu

9:00

Za rodinu Kollerovu a Balászovu (online přenos) Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pondělí

1. února

18:00

Na úmysl

Úterý

2. února

18:00

za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

(potřebná místenka)

Středa

3. února

18:00

Úmysl prozatím neobsazený

(potřebná místenka)

Čtvrtek

4. února

7:00

Za Boží lid

Pátek

5. února

18:00

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu

Sobota

6. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. února

7:30

Za živou a + rodinu Rolinkovu

9:00

Za + Marii a Františka Olišarovy, za + rodiče a sourozence (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Miloslava Kabrdu a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Na každou nedělní mši svatou a na Hromnice (úterý 2. února) a na památku svatého Blažeje (středa 3. února) je potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii).

Farní ohlášky 24. – 31. ledna 2021

Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí. Tuto neděli papež František vyhlásil za neděli Božího Slova. Čerpejme z Božího Slova v našich rodinách zvlášť v této nelehké době, kdy se o nedělích nemůžeme všichni fyzicky účastnit mše svaté. V pondělí je svátek Obrácení svatého Pavla, kterým tradičně vrcholí Týden společných modliteb za jednotu křesťanů. V úterý je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Maximální počet účastníků na bohoslužbách se nemění (max 25 osob), na nedělní mše svaté je i nadále potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii).

Tento týden mimořádně nebude večerní mše svatá ve středu a ranní mše svaté ve čtvrtek a v sobotu. V případě potřeby zaopatření či pohřbu kontaktujte prosím otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy na telefonním čísle 733 741 473.

V sobotu 30. ledna od 9.00 h proběhne úklid betléma, bližší informace u pana kostelníka v sakristii.

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky. Ta letos proběhla netradičním způsobem. Svým příspěvkem jste pomohli diecézní charitě, pro kterou je Tříkrálová sbírka stěžejním příjmem. Takto jste zároveň podali pomocnou ruku velikému množství těch, kteří nemají takové štěstí jako většina z nás a naši pomoc potřebují. Upřímné Pán Bůh zaplať!

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA PRO ZÁJEMCE O SLUŽEBNÉ KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

 Počínaje tímto týdnem se obnovují pravidelné služby úklidu kostela.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

24. – 31. ledna 2021

Neděle

24. ledna

7:30

Za rodinu Mrkvičkovou, Slezákovou a Vojtovou

9:00

Za Martu Peňázovou a živé a + členy rodiny Peňázovy a Švecovy (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

Pondělí

25. ledna

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Matulovu a Pohankovu

Úterý

26. ledna

7:00

Za + manžela a za celou živou a + rodinu Zdražilovu

Pátek

29. ledna

18:00

Za zdraví a Boží pomoc u příležitosti narozenin

Neděle

31. ledna

7:30

Za + rodiče Procházkovy a + syna a živou rodinu Zídkovu

9:00

Za rodinu Kollerovu a Balázsovu (online přenos) Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

O. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

Farní ohlášky 17. – 24. ledna 2020

Dnes slavíme 2. neděli v liturgickém mezidobí, v pondělí je památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů, ve čtvrtek památka svaté Anežky Římské, panny a mučednice. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Zítřkem vstupujeme do Týdne společných modliteb za jednotu křesťanů. Před každou mší svatou se modlíme u obrazu Velehradského palladia – Panny Marie Matky Jednoty křesťanů. Ekumenická bohoslužba, která byla původně na tento týden plánována, se přesouvá na jiný vhodnější termín.

Ještě do příští neděle 24. ledna je možnost přispět do Tříkrálové sbírky na číslo účtu 66008822/0800 (variabilní symbol 77706800), případně do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Kromě kasičky umístněné v prostoru pod kůrem a v Informačním centru najdete kasičky také v prodejně COOP (Žďárská 67), v nemocnici (pavilon 13 – nemocniční lékárna ve spodní části nemocnice), v drogerii TETA (Komenského náměstí 999), ve Zdravěnce Drahuška (Vratislavovo nám. 13) a v prodejně G-květiny a dárkové zboží (Vratislavovo nám. 10). Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

Tento týden již farní úřad začíná fungovat v normálním režimu, pravidla pro účast na bohoslužbách zůstávají beze změny.

I nadále se hledá nová posila do kostelnické služby. Případné zájemce prosím, aby se hlásili přímo u mě, případně v sakristii. Děkuji všem za pomoc při snímání vánočních stromků a při úklidu sněhu kolem kostela a fary.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

17. – 24. ledna 2021

 

Neděle

17. ledna

7:30

Za rodinu Bukáčkovku a Peringerovu *

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu * (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

18. ledna

18:00

Za zdraví a Boží pomoc k narozeninám

Úterý

19. ledna

7:00

Za + rodiče Cermanovy a + dceru

Středa

20. ledna

18:00

Poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Čtvrtek

21. ledna

7:00

Za + rodiče Kučerovy a + děti

Pátek

22. ledna

18:00

Za + paní Havlovou

Sobota

23. ledna

7:00

Za + Jaroslava Pohanku, celou živou a + rodinu a + rodiče Košíkovy

Neděle

24. ledna

7:30

Za rodinu Mrkvičkovou, Slezákovou a Vojtovou*

9:00

Za Martu Peňázovou a živé a + členy rodiny Peňázovy a Švecovy * (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na nedělní bohoslužby je vstup možný pouze s místenkou, kterou si lze vyzvednout v sakristii kostela (vstupem zvenku). Prosím, buďme ohleduplní a dejme možnost účastnit se mše svaté i druhým.  

 

O. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě