Archive 30.4.2022

Farní ohlášky 1. – 8. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je třetí velikonoční. V pondělí je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; v úterý svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů; v pátek památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Vstupujeme do týdne modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o čtvrté neděli velikonoční nazývané také neděle Dobrého pastýře. Za nová duchovní povolání se budeme modlit u každé mše svaté. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle, v úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku poslední rozloučeníp. Martou Mužátkovou (*1946).

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE   

Ještě jednou srdečně zveme všechny mladé na setkání mládeže z celého žďárského děkanátu, které se uskuteční na farním dvoře a v kostele svaté Kunhuty v sobotu 7. května 2022 od 10:00 h. Čeká na vás bohatý program, diskuzní skupinky, katecheze, společné hry. Hlavním celebrantem mše svaté ve 14:30 h bude žďárský děkan o. Vladimír Záleský. Přihlašovat se je možné QR kódem nebo na facebookových stránkách mládeže žďárského děkanátu. Registrace není pro účast závazná.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Srdečně zveme na komorní koncert duchovní hudby v neděli 8. května 2022 v 18:00 hodin do našeho farního kostela. Koncert pořádá hudební spolek AKVARTETO ve spolupráci s římskokatolickou farností a městem Nové Město na Moravě. Vystoupí sopranistka Karolína Grebeníčková, absolventka Pražské konzervatoře a žačka italského pedagoga Paola de Napoliho. Na varhany ji doprovodí Marek Peňáz, absolvent Novoměstské ZUŠ a student Brněnské konzervatoře. Na violoncello zahraje Vanda Teocharisová. Zazní vybrané árie z kantát J.S. Bacha, G. F. Händela, B. M. Černohorského, G. B. Pergolesiho a A. Vivaldiho. Zazní také skladby A. Dvořáka a F. Schuberta. Všichni jste srdečně zváni!

MÁJOVÁ POBOŽNOST   

Dnes bude májová pobožnost v 15:00 h u kapličky v Jiříkovicích. Příští neděli se v 15:00 h setkáme u kapličky v Maršovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. května 2022

 

Neděle

1. května

III. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za + Josefa Německého, + rodiče a živé sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

3. května

7:00

Za Boží lid

Středa

4. května

18:00

Za + rodiče Sadeckých, + Josefa Štorka,

+ rodiče Furchovy a živou rodinu

Čtvrtek

5. května

7:00

Za + Josefa Německého, za živou a + rodinu

Pátek

6. května

18:00

Za + Jana a Janu Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

7. května

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

14:30

MŠE SVATÁ DĚKANÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE

(Za mládež žďárského děkanátu)

Neděle

8. května

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka

9:00

Za + Marii Kabrdovu,

za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

10:30

Za + Libuši a Bohumíra Lukáškovi a celou živou a + rodinu Lukáškovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 24. dubna – 1. května

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je neděle Božího milosrdenství. V pondělí je svátek svatého Marka, evangelisty; v pátek svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je třetí velikonoční. Po poslední mši bude křest tří dětí: Mariany Slovákové, Martina a Lucie Štarhových.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE   

Srdečně zveme všechny mladé na setkání mládeže z celého žďárského děkanátu, které se uskuteční na farním dvoře a v kostele svaté Kunhuty v sobotu 7. května 2022. Čeká na vás bohatý program, diskuzní skupinky, katecheze, společné hry. Hlavním celebrantem mše svaté bude žďárský děkan o. Vladimír Záleský. Přihlašovat se je možné QR kódem nebo na facebookových stránkách mládeže žďárského děkanátu. Registrace není pro účast závazná, ale pomůže organizátorům zajistit dostatečný počet obědů. Přípravný tým se setká v neděli 1. května 2022 ve 14:00 h na novoměstské faře.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na dnešní pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 h bude Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Po mši svaté bude u kostela ve Slavkovicích posvěcen kříž vytvořený z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. K získání plnomocných odpustků je nutné v tento den přistoupit ke svatému přijímání. Ke svátosti smíření bude možné ve Slavkovicích přistoupit dnes od 9.00 do 19.00 h.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 28. dubna se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude během adorace a mše svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření. Odpolední zpovídání k prvnímu pátku v tento den mimořádně nebude!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK NAŠÍ FARNOSTI   

I letos se uskuteční májové pobožnosti u jednotlivých kapliček na území novoměstské farnosti. Ta první bude příští neděli 1. května 2022 v 15:00 h v Jiříkovicích. Rozpis májových pobožností najdete na plakátcích ve vývěskách. Zároveň probíhá i farní putování za svatým Cyrilem a Metodějem a připravujeme se na novoměstskou pouť na Zelenou horu 14. května 2022.

POSTNÍ ALMUŽNA 2022  

Postničky prosíme přinést do neděle 1. 5. do sakristie.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

Bude v kostele v pátek po večerní mši svaté.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. dubna – 1. května 2022

 

Neděle

24. dubna

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovi a + dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Ladislava Mošnera, + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a duše v očistci

Úterý

26. dubna

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovi

Středa

27. dubna

18:00

Za rodiče Starých, + syna, zdraví Boží pomoc a ochranu pro všechny rodiny

Čtvrtek

28. dubna

8:30

Za rodinu Kučerovu a děti, za + Vlastu Viktorovu a Antonína Beránka

Pátek

29. dubna

18:00

Za prohloubení víry pro naše rodiny

Sobota

30. dubna

7:00

Za mír a pokojné vztahy v rodinách, mezi národy

Neděle

1. května

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za + Josefa Německého, + rodiče a živé sourozence

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 17. – 24. dubna 2022

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční, začátek Velikonočního oktávu. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. Zítra (na Velikonoční pondělí) bude mše svatá v 8:00 h, v úterý ve 14:30 h je na kostelíčku pohřební mše svatá za + Jaroslava Komínka.

VÍKEND PRO MINISTRANTY A JEJICH TATÍNKY NA FAŘE V SOBOTÍNĚ  

Srdečně zveme všechny ministranty (a také kluky, kteří o ministrování uvažují) společně s jejich tatínky na víkendovku v Sobotíně. Odjezd v pátek odpoledne, návrat nejpozději v neděli kolem poledne. Hlásit se můžete u vedoucího ministrantů Ondry Smetany (mail: ondrsmetana@seznam.cz, tel. 777 559 901), který poskytne také potřebné informace o dopravě, programu atd.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou všechny do Slavkovic na pouť o svátku Božího milosrdenství příští neděli 24. dubna. Mše svatá v 10:30 h pro rodiny s dětmi proto v našem kostele v tento den nebude! Hlavním celebrantem mše svaté v 10:30 h ve Slavkovicích bude P. Max Kašparů, mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Po mši svaté bude u kostela ve Slavkovicích posvěcen kříž vytvořený z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. Bližší informace a kompletní program jsou na plakátku ve vývěsce.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v neděli bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření a to od 9.00 do 19.00 h.

FARNÍ PUTOVÁNÍ SA SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM   

Podobně jako loni i letos zveme k farnímu putování. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce, je možné vložit do formuláře v samostatné sekci na stránkách farnosti. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky „putovat“ z Nového Města přes poutní místa Lutršték, Velehrad, Terchovou, Sarajevo, Bargalu až do řecké Soluně. I letos budou k dispozici poutní odznáčky. Bližší informace na nástěnkách a na farním webu. Začínáme již zítra (tj. v pondělí 18. dubna 2022).

POĎĚKOVÁNÍ

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 46.028,-, částka již doputoval na místo určení, kterým jsou Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste zakoupením výrobků přispěli na dobrou věc. Speciální poděkování patří i letos rodině Novotných, která se postarala o přípravu, koordinaci a zdárný průběh této již tradiční akce.

Děkujeme také všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky na Ukrajinu případně přispěli na její dopravu. Děkuji také paní Malé, Německé a p. účetnímu Pavlovi Krejčímu, kteří potraviny a všechny ostatní předměty denní potřeby roztřídili a připravili na expedici. Z naší farnosti jsme poslali 67 „banánovek“, celkově se tedy i s ostatními zapojenými farnostmi jedná o cca 6 tun humanitární pomoci, která vyrazí na Ukrajinu již zítra, v pondělí kolem poledne.

Chtěl bych také z celého srdce poděkovat za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků: kostelníkům, ministrantům, lektorům a akolytům, varhaníkům, sboru a všem zpěvákům, p. Malé za vedení sboru, přípravu liturgické hudby, a květinovou výzdobu kostela a také všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. dubna 2022

 

Neděle

17. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za + Františka Sýkoru, + sestru a rodiče, + manžele Caltovi a Stejskalovi

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro rodinu Trojanovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za + Jiřího Svobodu a + rodiče Svobodovy a Kincovi)

Úterý

19. dubna

7:00

Za zdraví a Boží pomoc pro paní Annu Šaclovou

14:30

Kostelíček: Za + Jaroslava Komínka (pohřební)

Středa

20. dubna

18:00

Za + Marii a Miloslava Mrázkovy

Čtvrtek

21. dubna

7:00

Za + rodinu Tlustošovu, Hlavůňkovu a Krátkých

Pátek

22. dubna

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + sourozence a rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Sobota

23. dubna

7:00

Za + Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Neděle

24 .dubna

 

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovi a + dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Ladislava Mošnera, + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní putování se svatým Cyrilem a Metodějem 2022

Letošní rok se z Nového Města na Moravě vydáme společně od pondělí 18. dubna, se svatým Cyrilem a
Metodějem až do řecké Soluně. Na této naší virtuální poutnické trase dlouhé přibližně 2141
kilometrů nás čekají známá česká poutní místa jako Porta Coeli, Lutršték, Klimentek či
Velehrad. A v zahraničí navštívíme i některé kostely a kaple v Terchové nebo Sarajevu, které
jsou zasvěcené těmto našim světcům či místa spojená s jejich působením, jako třeba
makedonská Bargala. Naše společné putování vyvrcholí 5. července na slavnost Cyrila a
Metoděje.
Podmínky zůstávají podobné jako vloni: Kilometry z každého individuálního či rodinného
výletu, pouti, ať už pěšky, na koloběžce nebo na kole se nám budou sčítat. I když letos
vyrazíme ve dvou skupinkách: pěší a cyklistické. Vše budeme opět zadávat pomocí
jednoduchého formuláře na stránkách farnosti.
A kde třeba brát inspiraci na výlety či poutě? Například na stránkách o Cyrilo – Metodějské
stezce https://www.cyril-methodius.cz/ nebo prostě můžete zkuste navštívit některý z mnoha
kostelů či kaplí jako například v Brně Židenicích, Olomouci či v pražském Karlíně.

 

Logo farního putování 2022

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 18. DUBNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Příští neděle je Boží hod velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V nastávajícím svatém týdnu (pondělí až čtvrtek) budou pouze večerní mše svaté vždy v 18:00 h. Kompletní program bohoslužeb ve svatému týdnu najdete na plakátku na nástěnkách.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Dnešní misijní jarmark se vzhledem k počasí přesouvá na baroko v původním čase 8:30 – 14:00 h Všichni jste srdečně zváni! Děkujeme také všem, kteří jste v tomto týdnu přispěli do potravinové sbírky na Ukrajinu.

CHVÁLY 4G  

Srdečně zveme na modlitební setkání a Večer chval s projektem Chvály 4G od 18:00 h do farního kostela. Pobožnost křížové cesty, která bývala tradičně na Květnou neděli, bude v Radňovicích letos výjimečně na Velký pátek ve 13:00 h.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí a úterý bude k dispozici 5, ve středu 4 kněží. V pondělí od 13:00 do 15:00 h budu navštěvovat se svátostí smíření nemocné v DSPS na Žďárské, v úterý dopoledne navštívím ty nemocné v domácnostech, které jsem nenavštívil k prvnímu pátku. Prosím o jejich nahlášení.

MISSA CHRISMATIS 2022 V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Zvu ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály na Zelený čtvrtek ráno. Prosím o nahlášení zájemců vedoucímu ministrantů Ondrovi Smetanovi do úterý 12. dubna. Po návratu bude ministrantská schůzka s nácvikem velikonoční liturgie.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM  

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž v čase od 16:30 do 19:00 h. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 h.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

 

Neděle

10. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + rodiče Kuncovi, živou a + rodinu Kuncovu a Boží pomoc a ochranu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

11. dubna

18:00

Za rodinu Suchomelovu a Františka Joukla

(původní úmysl z 14. dubna ráno)

Úterý

12. dubna

18:00

Za + Ludmilu Malou, + manžela a + syna Jiřího

Středa

13. dubna

18:00

Za + rodiče Potockých a Ptáčkovy, a + děti

ZELENÝ ČTVRTEK

14. dubna

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ (Za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

15. dubna

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ (Velikonoční obřady)

BÍLÁ SOBOTA

16. dubna

20:00

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

SE KŘTEM DOSPĚLÝCH  (Za Boží lid)

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

17. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za + Františka Sýkoru, + sestru a rodiče, + manžele Caltovi a Stejskalovi

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro rodinu Trojanovu

10:30

Za Boží lid

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

18. dubna

8:00

(Za + Jiřího Svobodu a + rodiče Svobodovy a Kincovi)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz