Archive 31.3.2022

Farní ohlášky 27. března – 3. dubna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je čtvrtá postní neděle. Po poslední mši svaté bude křest malé Josefínky Dvořákové. Příští neděle je pátou postní. U mše svaté v 9:00 h proběhne 3. skrutinium našich katechumenů.

KŘÍŽOVÉ CESTY A RŮŽENEC ZA MÍR   

Pobožnosti křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 h pod vedením ministrantů a v neděli v 15:00 h. Dnešní křížovou cestu vede společenství modliteb otců. Každý den v 18:30 h je možné se připojit ve farním kostele k modlitbě růžence za mír na Ukrajině.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 31. března se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ke svátosti smíření bude vzhledem k prvnímu pátku možné přistoupit také ve čtvrtek odpoledne v čase 15:30 – 17:00 h. Zpovídá otec František Koukal z Obyčtova a otec Sylwester Jurczak z Fryšavy. V týdnu lze přistoupit ke svátosti smíření před (případně i po) každé mši svaté.

PRVNÍ PÁTEK   

V úterý odpoledne navštívím klienty DSPS na Žďárské, v pátek dopoledne pátek navštívím nemocné. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

HISTORIA MAGISTRA VITAE 2022

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II (Zámek) srdečně zve na cyklus přednášek z historie, architektury a dějin umění v sobotu 2. dubna v 18:00 h (Ing. arch. Zdeněk Chudárek: Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v letech 1994 až 2010) a v sobotu 9. dubna v 18:00 h (Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.: Modely a kresby, aneb jak projektoval barokní architekt). Bližší informace na plakátku ve vývěsce. Přednášky budou probíhat v Klášteře v křížové chodbě. Vstupné dobrovolné.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V JÁMÁCH A SLAVKOVICÍCH

Farnost Jámy zve na postní duchovní obnovu ve dnech 1. – 3. dubna (pátek, sobota, neděle). Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden mají službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. března – 3. dubna 2022

 

Neděle

27. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Ondráčkovi, dceru, 3 syny,

Boženu Koutnou a Bohumila Novotného

9:00

Za + rodiče Hadačovi a + dva syny

10:30

Za Boží lid

Úterý

29. března

7:00

Za rodiče Cermanovy a dceru Lidmilu

Středa

30. března

18:00

Za + Michala Ondreičku, + manželku Františku,

+ zetě Petra a Jozefa a + vnuka Petra

Čtvrtek

31. března

8:30

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za + Jaroslava Pohanku

Pátek

1. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Potměšilovu, duše v očistci,

za dceru a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Sobota

2. dubna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů,

Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3. dubna

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Svobodu a živou a + rodinu

9:00

Za + P. Jozefa Košťáka SDB

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. 3. 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je třetí postní neděle. V pátek je slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle je čtvrtou nedělí postní

Dnes po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Emilie Laštovičkové a Josefa Hanycha. Ve středu v 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Marii Marečkovou. Příští neděli bude křest malé Josefínky Dvořákové.

CELONOČNÍ ADORACE ZA MÍR A 24 HODIN PRO PÁNA   

Z pátka na sobotu (25. – 26. března) zveme k celonoční adoraci za mír. Začínáme pobožností křížové cesty v pátek v 17:20 h, končíme v sobotu ranní mší svatou v 7:00 h. Adorace je součástí iniciativy 24 hodin pro Pána, která se koná v duchu výzvy papeže Františka z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. Plánované setkání biřmovanců v pátek večer proto nebude. Kompletní program najdete na plakátku ve vývěsce a na farním webu.

ZASVĚCENÍ RUSKA A UKRAJINY NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 

V ten samý den (tj. pátek 25. března) od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

UVOLNĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Vzhledem k dalšímu uvolnění protiepidemických opatření nejsou od pondělí 14. března u bohoslužeb povinné respirátory. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k návratu do kostelů, fyzické účasti na bohoslužbách a svátostech, zvláště pak svátosti smíření. Při bohoslužbách obnovíme pozdravení pokoje a znovu bude umožněno přijímat eucharistii do úst. Nejpozději od Velikonoční vigilie by se měla vrátit do kostelních kropenek svěcená voda.

POMOC UKRAJINSKÝM RODINÁM V NOUZI  

Otec biskup Vojtěch se v současné uprchlické krizi na všechny věřící obrací s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“ Vyzývá nás, abychom se všude tam, kde je to možné, postarali o přijetí ukrajinských obyvatel a jejich podporu v době, kdy si sami nemohou pomoci. Podle možností jim nabídněme přístřeší v našich domovech, ve volných objektech vhodných k bydlení, nabídněme pomoc a doprovázení. Je potřeba počítat s tím, že tato pomoc může být dlouhodobá. Celé znění listu biskupa Vojtěcha najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti. Vítané jsou a budou také pracovní nabídky. Na faře v prostorách pastoračního centra již našla zázemí rodina z Charkova (maminka a dvě děti), další rodinu očekáváme.

SBÍRKA NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Sbírka na organizaci setkání mládeže vynesla 50.069,- Kč. Veliké Pán Bůh zaplať! 

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden mají službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

20. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Jinka a rodiny Jinkovy, Harvánkovy

a Ševelovy

9:00

Za živou a + rodinu Dlabačovu a Remarovu

10:30

Za + Jiřího Šustra, + rodiče a živou rodinu

Úterý

22. března

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Mirku Veselskou

Středa

23. března

14:30

Kostelíček: Za + Marii Marečkovou (pohřební)

18:00

Za + Ludvíka a Marii Kučerovi

Čtvrtek

24. března

7:00

Na úmysl celebranta

Pátek

25. března

18:00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Novotnou

Sobota

26. března

7:00

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

Neděle

27. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Ondráčkovi, dceru, 3 syny, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného

9:00

Za + rodiče Hadačovi a + dva syny

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Drazí věřící, sestry a bratři 

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.
 
Vaši čeští a moravští biskupové

Farní ohlášky 13. – 20. března 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je druhá postní neděle a zároveň výroční den zvolení papeže Františka. Dnešní sbírka je na podporu Celostátního setkání mládeže a Světových dnů mládeže. V sobotu je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, mše svatá bude proto mimořádně v 8:00 h. Příští neděle je třetí postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA  

Dnes v 15:00 h zveme k ekumenické křížové cestě, ve které budeme zvlášť prosit za mír na Ukrajině. Vyjdeme od evangelického hřbitova a půjdeme ke Třem křížům. Křížová cesta bude také v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h (v kostele).

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU UKRAJINY  

Všichni jste srdečně zváni na benefiční Koncert mladých talentů na podporu Ukrajiny, který se uskuteční dnes od 17:00 h v Horácké galerii. Účinkují bývalí žáci ZUŠ Jana Štursy, kteří pokračují ve studiu hudby na vyšších uměleckých školách (Magdaléna Sváčková, Simona Mojžíšová, Šárka Blechová, Ondřej Horňas a Marek Peňáz).

SYNODA 2023 – SETKÁNÍ SYNODNÍCH SKUPINEK  

V pátek po mši svaté bude v 18:30 h na pastoračním centru (na Baroku) společné setkání synodálních skupinek. Veliké poděkování patří všem, kteří jste se do synodálního procesu v rámci práce ve skupinkách zapojili, zvláště pak farnímu koordinátorovi p. Josefu Krupicovi.

PŘÍPRAVNÁ ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA K DĚKANÁTNÍMU SETKÁNÍ MLÁDEŽE

V sobotu ve 14:00 h na faře zveme zástupce mládeže na organizační schůzku k připravovanému děkanátnímu setkání mládeže, které se uskuteční v Novém Městě na Moravě v sobotu 7. května 2022. Stále probíhá přihlašování na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové ve dnech 9. – 14. srpna 2022.

MISIJNÍ JARMARK 2022  

Misijní jarmark se letos uskuteční na Květnou neděli 10. dubna 2022. Výtěžkem z prodeje produktů tradičně podpoříme Papežská misijní díla. Zájemci o výrobu produktů a bližší informace kontaktujte p. Lucii Novotnou (tel. 605 170 471).    

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. března 2022

 

Neděle

13. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za + Ludmilu Špačkovou, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

10:30

Za + Miroslava Německého a celou živou a + rodinu

Úterý

15. března

7:00

Za živé a + rodiny Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

16. března

18:00

Za + Vlastu a + Jaroslava Peckovy a + Arnošta Kopřivu

Čtvrtek

17. března

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek

18. března

11:00 (původně 15:00 h)

Kostelíček: Za + Jaroslava Slámu (pohřební)

18:00

Za + rodinu Krejčovu a Cajzlovu a živou rodinu Cajzlovu

Sobota

19. března

8:00

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

(Za živou a + rodinu Německých)

Neděle

20. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Jinka a rodiny Jinkovy, Harvánkovy a Ševelovy

9:00

Za živou a + rodinu Dlabačovu a Remarovu

10:30

Za + Jiřího Šustra, + rodiče a živou rodinu

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. BŘEZNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je první postní neděle. Pět našich katechumenů bylo dnes přijato mezi čekatele křtu. Příští neděle je druhá postní a na tento den připadá výroční den zvolení papeže Františka. Sbírka z příští neděle bude na podporu Celostátního setkání mládeže (srpen 2022, Hradec Králové) a Světových dnů mládeže (srpen 2023, Lisabon). V pátek ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Marty Řádkové. V sobotu bude mše svatá v rámci postní duchovní obnovy mimořádně v 9:00 h.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování Vám všem, kteří jste přispěli do sbírek uplynulých neděl. Ve sbírce na Haléř svatého Petra se vybralo 81.053,- Kč a ve sbírce na pomoc Ukrajině dokonce 205.622,- Kč. Pán Bůh ať oplatí vaši štědrost a solidaritu s potřebnými. Jako farnost jsme také nabídli ubytování pro uprchlíky na pastoračním centru. Veliké poděkování všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomáháte. Prosím, i nadále vkládejme do našich modliteb všechny, kdo trpí válečnými konflikty na Ukrajině a po celém světě.

EKUMENICKÁ POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY KE TŘEM KŘÍŽŮM   

Společně s bratry evangelíky zveme k ekumenické křížové cestě ke Třem křížům, ve které budeme zvlášť prosit za mír na Ukrajině. Pobožnost se uskuteční příští neděli 13. března. V 15:00 h vyjdeme od evangelického hřbitova a půjdeme společně ke Třem křížům.

KŘÍŽOVÉ CESTY

Křížové cesty jsou jinak v postní době vždy v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h.

MODLITBA RŮŽENCE ZA MÍR NA UKRAJINĚ  

Po celou postní dobu se každý den v 18:30 h budeme ve farním kostele modlit růženec za mír na Ukrajině.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Postní duchovní obnova se uskuteční v pátek a v sobotu 11. – 12. března 2022. Povede ji P. Pavel Kafka, správce fondu PULS a administrátor farností Domašov a Svatoslav. Prosíme šikovné hospodyňky o přípravu drobného občerstvení ve farním sále na přestávky mezi sobotními promluvami.   

POSTNÍ ALMUŽNA 2022   

I letos charita pořádá postní almužnu. „Postničky“ jsou k dispozici pod kůrem u tiskovin a letošní výtěžek půjde na podporu Charitní záchranné sítě a také na zajištění dopravy klientů charity do denních stacionářů Rosa a Nesa. Bližší informace na www.postnialmuzna.cz.

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

6. března

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + pátera Šafáře, + rodiče, + sourozence a živou a + rodinu Mikešovu

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

8. března

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Středa

9. března

18:00

Za + Jána Babeje

Čtvrtek

10. března

7:00

Za duše kněží v očistci

Pátek

11. března

14:30

Kostelíček: Za + Martu Řádkovou (pohřební)

18:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (1. den)

(Za + rodiče Dítětovi a + tetu Věru)

Sobota

12. března

9:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (2. den)

(Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl)

Neděle

13. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za + Ludmilu Špačkovou, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

10:30

Za + Miroslava Německého a celou živou a + rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz