Archive 16.10.2021

Farní ohlášky 17. – 24. října 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Lukáše, evangelisty; v pátek památka svatého Jana Pavla II., papeže. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Příští neděle je zároveň nedělí misijní. Sbírka bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Z tohoto důvodu se slavnost výročí posvěcení farního kostela (jelikož přesný datum dedikace není znám) přesouvá na neděli následující (31. října 2021).

SYNODA 2021-2023  

Dnes na konci každé mše svaté budeme vzývat Ducha Svatého a prosit za zdárný průběh synody. V naší diecézi začne dnes v neděli 17. října v 16:00 h slavnostní bohoslužbou v katedrále svatých Petra a Pavla, které bude předsedat otec biskup Vojtěch. Všechny důležité informace ohledně synody najdete na nástěnkách, na farních stránkách a také na letáčcích, které jsou pro vás připraveny pod kůrem. Je v nich také modlitba za průběh synody.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 21. října se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Po mši bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu. Pro pracující bude tato možnost také odpoledne mezi 15:00 – 16:00 hodinou.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ TENTO ČTVRTEK NEBUDE  

Tento čtvrtek z důvodu účasti o. Mira na formačním semináři nebude výuka náboženství na I. ŽS a gymnáziu.

PŘIJÍMÁNÍ DO ÚST   

Prosíme všechny ty, kteří z vážných osobních důvodů nechtějí přijímat do rukou, aby z respektu k ostatním přistoupili k eucharistii mezi posledními. Děkujeme za vaši ohleduplnost!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. října 2021

 

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. října

18:00

Za + Evu Petrovou a celou živou a + rodinu

Úterý

19. října

7:00

Za + rodiče Cermanovy a + dceru

Středa

20. října

18:00

Za + rodiče Kučerovy a + děti

Čtvrtek

21. října

8:30

REKOLEKCE (Za Boží lid)

Pátek

22. října

18:00

Za + Jana a Janu Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

23. října

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Zítkovu

Neděle

24. října

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu,

za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu z Nového Města

10:30

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana XXIII., papeže; v pátek památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve; v sobotu památka svaté Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ  

Farnost Jámy zve dnes 10. října do Slavkovic na Pouť ke svaté Faustyně. Program začíná v 14:45 h korunkou k Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 bude P. Marián Kalina, farář v Moravské Nové Vsi. Sbírka bude určená na obnovu tornádem zničených kostelů. V 16:30 se uskuteční přednáška „1100 let se sv. Ludmilou“ (s. Ludmila Matysková KMBM) a v 17:30 bude modlitba růžence. Všichni jste srdečně zváni!

SYNODA 2021-2023  

Včera a dnes (9. a 10. října) byl v Římě papežem Františkem zahájen celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. V diecézích celého světa bylo jeho zahájení určeno na neděli 17. října 2021, v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavnostní mše slavena v 16.00 hodin. Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody s názvem „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ jmenoval otec biskup Vojtěch otce biskupa Pavla Konzbula. Bližší informace o synodě najdete ZDE.

PRVNÍ SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

První setkání zájemců o svátost biřmování bude v pátek 15. října v 18:45 (po mši svaté) ve farním kostele. Katechumeni (dospělý zájemci o křest) budou o termínu a místě prvního setkání informováni samostatným e-mailem.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

Jsou k zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Pondělí

11. října

14:00

Kostelíček: Za + Růženu Růžičkovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Drdlovy a dceru Alenu

Úterý

12. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

Středa

13. října

14:00

Kostelíček: Za + Blažeje Pelána (pohřební)

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

14. října

7:00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

Pátek

15. října

18:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Sobota

16. října

7:00

Na poděkování za milost obrácení a dar víry s prosbou o ochranu a pomoc v duchovním růstu

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

POZVÁNÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K SYNODÁLNÍMU PROCESU

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.

Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7)

Vaši čeští a moravští biskupové

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Františka z Assisi, ve čtvrtek památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE  

Říjen je tradičně měsícem posvátného růžence. Využívejme této silné modlitby a prosme o přímluvu Panny Marie pro sebe i pro celý svět, který potřebuje uzdravení.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začíná v tomto týdnu podle rozvrhu uveřejněného na nástěnkách a na webu farnosti.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH A KOLÁČ PRO HOSPIC  

Diecézní charita Brno a farnost Fryšava zvou na setkání pozůstalých, které se uskuteční v úterý 19. října v 16.30 v kostele a na faře na Fryšavě. Při mši svaté s P. Sylwestrem společně poděkujeme za životy našich zemřelých. Svou účast, prosíme, potvrďte telefonicky na 605 860 760 nebo emailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz. Zároveň Vás prosíme o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

POCTA SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU  

Farnost Bobrová a Horácká muzika Vás srdečně zvou na komponovaný pořad duchovní i lidové tvorby „Pocta sv. Janu Nepomuckému“, který se uskuteční v neděli 10. 10. 2021 v 19 hodin v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Horácká muzika čerpala při přípravě tohoto pořadu z historických poutních kancionálů, sbírek lidových písní Horácka a instrumentální barokní tvorby Adama Michny z Otradovic. Vstupné je dobrovolné.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 8. října 2021 uzavřou ve farním kostele v Novém Městě na Moravě církevní sňatek Tomáš Štarha ze Zubří a Nina Hájková z Maršovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

K zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. října 2021

 

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha a Jarmilu Krejčovy, + rodiče Annu

a Josefa, + sestru Marii a za duše v očistci

Pondělí

4. října

18:00

Za zdraví miminka a jeho maminky

Úterý

5. října

7:00

Za živou a + rodinu Pohankovu a Matulovu

Středa

6. října

18:00

Za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

Čtvrtek

7. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Pátek

8. října

18:00

Za + rodiče Fialovy

a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

Sobota

9. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Výuka náboženství ve školním roce 2021/22

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ročník

Den

Čas

Vyučující

2. ročník (Přístavba)

Středa

11:00 – 11:45

Ludmila Malá

3. – 4. ročník

Úterý

12:00 – 12:45*

Ludmila Malá

5. – 7. ročník

Úterý

13:15 – 14:00

Miroslav Kulifaj

8. – 9. ročník

Čtvrtek

13:15 – 14:00

Miroslav Kulifaj

* Čas vyučovací hodiny se ještě může změnit

 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ročník

Den

Čas

Vyučující

2. ročník

Pondělí

11:30 – 12:15

Ludmila Malá

3. – 4. ročník

Pondělí

12:30 – 13:15

Ludmila Malá

 

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Čtvrtek

14:40 – 15:25

Miroslav Kulifaj

 

ZŠ RADŇOVICE

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Úterý

13:10 – 13:55

Ludmila Malá

 

ZŠ POHLEDEC

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Čtvrtek

13:40 – 14:25

Tomáš Mahel

 

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě