Archive 30.10.2021

Farní ohlášky 31. října – 7. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí. Zároveň si připomínáme posvěcení našeho kostela (přesné datum není známo). Po poslední mši svaté bude křest čtyř dětí. V pondělí je Slavnost Všech svatých, v úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, ve čtvrtek památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h přijmeme do katechumenátu 6 kandidátů.

SBÍRKA MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Ve sbírce určené na misie se minulou neděli vybralo 100.198, – Kč. Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!

SVÁTOST SMÍŘENÍ K DUŠIČKÁM  

Těm, kdo doposud z jakéhokoliv důvodu nemohli přistoupit ke svátosti smíření k dušičkovým svátkům, budu k dispozici v pondělí 1. listopadu od 16:00 až do večerní mše svaté v 18:00 ve farním kostele.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Na základě dekretu Apoštolské penitenciárie je v letošním roce, stejně jako v loňském, možné získat odpustky pro zesnulé nejen v obvyklých dnech 1. – 8. listopadu, ale také kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle vlastní volby. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  

V tento den mají kněží právo sloužit až tři mše svaté za zemřelé. Proto budou v úterý tři mše svaté: ráno v 7:00 hodin ve farním kostele a v 17:00 h a 18:00 h na hřbitovním kostelíčku.

VEČERNÍ MŠE SVATÉ NA KOSTELÍČKU  

Na hřbitovním kostelíčku budou tento týden kromě úterý večerní mše svaté také ve středu a v pátek (v 18:00 h). Ranní mše svaté budou v obvyklých časech ve farním kostele.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

31. října – 7. listopadu 2021

 

Neděle

31. října

7:30

Za + Adolfa Slezáka, + manželku, oboje rodiče Zdražilovy,

Starých a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za všechny, kdo se starali a starají o potřeby kostelů v naší farnosti

10:30

Za Boží lid

Pondělí

1. listopadu

18:00

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – Za Boží lid

Úterý

2. listopadu

 

PAMÁTKA ZESNULÝCH

7:00

Za + pana děkana Jana Daňka a duše v očistci

17:00

KOSTELÍČEK – Za + Ignáce a Cecílii Cáderovy a + děti s rodinami, za + rodinu Trajlinkovu

18:00

KOSTELÍČEK – Za + Cyrila a Annu Cáderovy, + Hanku Cáderovou, za + rodinu Kubíkovu

Středa

3. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK – Za živou a + rodinu Ondráčkovu a Štěpánovu

Čtvrtek

4. listopadu

7:00

Na úmysl celebranta

15:00

KOSTELÍČEK – Pohřební mše svatá

Pátek

5. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK – Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

6. listopadu

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. listopadu

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za ty, co se připravují na křest (katechumeny)

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ŘÍJNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Ve čtvrtek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů; v pátek památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděli, která je 31. v liturgickém mezidobí, si zároveň připomínáme posvěcení farního kostela svaté Kunhuty. Po poslední mši svaté bude křest čtyř dětí.

MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Dnešní neděle je po celém světě nedělí misijní. Pán Bůh zaplať za vaše dary v dnešní sbírce, kterými podporujete misijní úsilí svatého Otce, které je zároveň společným úsilím nás všech. Každý z nás se má totiž podílet na hlásání Božího slova a v rámci svých možností jeho šíření po světě podporovat.

VÝSTAVA „40 LET SPOLEČNOSTI SESTER JEŽÍŠOVÝCH“  

Sestry Ježíšovy, které působí v Olešné, vás od úterý 26. října srdečně zvou ke zhlédnutí výstavy mapující 40 let existence Společnosti sester Ježíšových. V kostele jsou vzadu vystavené panely, které v souvislosti s tímto jejich výročím vznikly. Můžete se tak seznámit s historií i současností této řeholní Společnosti, a především společně se sestrami děkovat a vyprošovat dar povolání. Do této Společnosti Sester Ježíšových patří také sestry Marie Novotná a Petra Kučerová, které pocházejí z novoměstské farnosti.

PŘÍPRAVA KATECHUMENŮ 

V pondělí 25. října v 18:45 h bude na faře setkání žadatelů o vstup do katechumenátu (dospělých žadatelů křtu).

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI A SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. ledna 2020 mohou věřící v naší republice získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci už v tomto týdnu (tedy od zítra – pondělí 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ je možné přistoupit v tomto týdnu před, případně i po každé mši svaté. Ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 bude zpovídat P. Jiří Paleček.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. – 31. října 2021

 

Neděle

24. října

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu, za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu z Nového Města

10:30

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

Pondělí

25. října

18:00

Za + rodiče Musilovy, dva syny, + Annu Částkovou, + Josefa Bartoše a + prarodiče Kadlecovy

Úterý

26. října

7:00

Za zdárný průběh lékařského zákroku a za dar zdraví

Středa

27. října

18:00

Za + Bohumíra Lukáška a živou a + rodinu Lukáškovu

Čtvrtek

28. října

7:00

Za + rodiče Maršálkovy a + bratry

Pátek

29. října

18:00

Za + Karla Zídka, živou a + rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Sobota

30. října

7:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

Neděle

31. října

7:30

Za + Adolfa Slezáka, + manželku, oboje rodiče Zdražilovy, Starých a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za všechny, kdo se starali a starají o potřeby kostelů v naší farnosti

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 17. – 24. října 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Lukáše, evangelisty; v pátek památka svatého Jana Pavla II., papeže. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Příští neděle je zároveň nedělí misijní. Sbírka bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Z tohoto důvodu se slavnost výročí posvěcení farního kostela (jelikož přesný datum dedikace není znám) přesouvá na neděli následující (31. října 2021).

SYNODA 2021-2023  

Dnes na konci každé mše svaté budeme vzývat Ducha Svatého a prosit za zdárný průběh synody. V naší diecézi začne dnes v neděli 17. října v 16:00 h slavnostní bohoslužbou v katedrále svatých Petra a Pavla, které bude předsedat otec biskup Vojtěch. Všechny důležité informace ohledně synody najdete na nástěnkách, na farních stránkách a také na letáčcích, které jsou pro vás připraveny pod kůrem. Je v nich také modlitba za průběh synody.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 21. října se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Po mši bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu. Pro pracující bude tato možnost také odpoledne mezi 15:00 – 16:00 hodinou.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ TENTO ČTVRTEK NEBUDE  

Tento čtvrtek z důvodu účasti o. Mira na formačním semináři nebude výuka náboženství na I. ŽS a gymnáziu.

PŘIJÍMÁNÍ DO ÚST   

Prosíme všechny ty, kteří z vážných osobních důvodů nechtějí přijímat do rukou, aby z respektu k ostatním přistoupili k eucharistii mezi posledními. Děkujeme za vaši ohleduplnost!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. října 2021

 

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. října

18:00

Za + Evu Petrovou a celou živou a + rodinu

Úterý

19. října

7:00

Za + rodiče Cermanovy a + dceru

Středa

20. října

18:00

Za + rodiče Kučerovy a + děti

Čtvrtek

21. října

8:30

REKOLEKCE (Za Boží lid)

Pátek

22. října

18:00

Za + Jana a Janu Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

23. října

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Zítkovu

Neděle

24. října

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu,

za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu z Nového Města

10:30

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana XXIII., papeže; v pátek památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve; v sobotu památka svaté Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ  

Farnost Jámy zve dnes 10. října do Slavkovic na Pouť ke svaté Faustyně. Program začíná v 14:45 h korunkou k Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 bude P. Marián Kalina, farář v Moravské Nové Vsi. Sbírka bude určená na obnovu tornádem zničených kostelů. V 16:30 se uskuteční přednáška „1100 let se sv. Ludmilou“ (s. Ludmila Matysková KMBM) a v 17:30 bude modlitba růžence. Všichni jste srdečně zváni!

SYNODA 2021-2023  

Včera a dnes (9. a 10. října) byl v Římě papežem Františkem zahájen celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. V diecézích celého světa bylo jeho zahájení určeno na neděli 17. října 2021, v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavnostní mše slavena v 16.00 hodin. Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody s názvem „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ jmenoval otec biskup Vojtěch otce biskupa Pavla Konzbula. Bližší informace o synodě najdete ZDE.

PRVNÍ SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

První setkání zájemců o svátost biřmování bude v pátek 15. října v 18:45 (po mši svaté) ve farním kostele. Katechumeni (dospělý zájemci o křest) budou o termínu a místě prvního setkání informováni samostatným e-mailem.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

Jsou k zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Pondělí

11. října

14:00

Kostelíček: Za + Růženu Růžičkovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Drdlovy a dceru Alenu

Úterý

12. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

Středa

13. října

14:00

Kostelíček: Za + Blažeje Pelána (pohřební)

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

14. října

7:00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

Pátek

15. října

18:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Sobota

16. října

7:00

Na poděkování za milost obrácení a dar víry s prosbou o ochranu a pomoc v duchovním růstu

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

POZVÁNÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K SYNODÁLNÍMU PROCESU

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.

Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7)

Vaši čeští a moravští biskupové

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Františka z Assisi, ve čtvrtek památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE  

Říjen je tradičně měsícem posvátného růžence. Využívejme této silné modlitby a prosme o přímluvu Panny Marie pro sebe i pro celý svět, který potřebuje uzdravení.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začíná v tomto týdnu podle rozvrhu uveřejněného na nástěnkách a na webu farnosti.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH A KOLÁČ PRO HOSPIC  

Diecézní charita Brno a farnost Fryšava zvou na setkání pozůstalých, které se uskuteční v úterý 19. října v 16.30 v kostele a na faře na Fryšavě. Při mši svaté s P. Sylwestrem společně poděkujeme za životy našich zemřelých. Svou účast, prosíme, potvrďte telefonicky na 605 860 760 nebo emailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz. Zároveň Vás prosíme o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

POCTA SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU  

Farnost Bobrová a Horácká muzika Vás srdečně zvou na komponovaný pořad duchovní i lidové tvorby „Pocta sv. Janu Nepomuckému“, který se uskuteční v neděli 10. 10. 2021 v 19 hodin v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Horácká muzika čerpala při přípravě tohoto pořadu z historických poutních kancionálů, sbírek lidových písní Horácka a instrumentální barokní tvorby Adama Michny z Otradovic. Vstupné je dobrovolné.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 8. října 2021 uzavřou ve farním kostele v Novém Městě na Moravě církevní sňatek Tomáš Štarha ze Zubří a Nina Hájková z Maršovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

K zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. října 2021

 

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha a Jarmilu Krejčovy, + rodiče Annu

a Josefa, + sestru Marii a za duše v očistci

Pondělí

4. října

18:00

Za zdraví miminka a jeho maminky

Úterý

5. října

7:00

Za živou a + rodinu Pohankovu a Matulovu

Středa

6. října

18:00

Za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

Čtvrtek

7. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Pátek

8. října

18:00

Za + rodiče Fialovy

a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

Sobota

9. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Výuka náboženství ve školním roce 2021/22

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ročník

Den

Čas

Vyučující

2. ročník (Přístavba)

Středa

11:00 – 11:45

Ludmila Malá

3. – 4. ročník

Úterý

12:00 – 12:45*

Ludmila Malá

5. – 7. ročník

Úterý

13:15 – 14:00

Miroslav Kulifaj

8. – 9. ročník

Čtvrtek

13:15 – 14:00

Miroslav Kulifaj

* Čas vyučovací hodiny se ještě může změnit

 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ročník

Den

Čas

Vyučující

2. ročník

Pondělí

11:30 – 12:15

Ludmila Malá

3. – 4. ročník

Pondělí

12:30 – 13:15

Ludmila Malá

 

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Čtvrtek

14:40 – 15:25

Miroslav Kulifaj

 

ZŠ RADŇOVICE

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Úterý

13:10 – 13:55

Ludmila Malá

 

ZŠ POHLEDEC

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Čtvrtek

13:40 – 14:25

Tomáš Mahel