FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ŘÍJNA

FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ŘÍJNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Ve čtvrtek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů; v pátek památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděli, která je 31. v liturgickém mezidobí, si zároveň připomínáme posvěcení farního kostela svaté Kunhuty. Po poslední mši svaté bude křest čtyř dětí.

MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Dnešní neděle je po celém světě nedělí misijní. Pán Bůh zaplať za vaše dary v dnešní sbírce, kterými podporujete misijní úsilí svatého Otce, které je zároveň společným úsilím nás všech. Každý z nás se má totiž podílet na hlásání Božího slova a v rámci svých možností jeho šíření po světě podporovat.

VÝSTAVA „40 LET SPOLEČNOSTI SESTER JEŽÍŠOVÝCH“  

Sestry Ježíšovy, které působí v Olešné, vás od úterý 26. října srdečně zvou ke zhlédnutí výstavy mapující 40 let existence Společnosti sester Ježíšových. V kostele jsou vzadu vystavené panely, které v souvislosti s tímto jejich výročím vznikly. Můžete se tak seznámit s historií i současností této řeholní Společnosti, a především společně se sestrami děkovat a vyprošovat dar povolání. Do této Společnosti Sester Ježíšových patří také sestry Marie Novotná a Petra Kučerová, které pocházejí z novoměstské farnosti.

PŘÍPRAVA KATECHUMENŮ 

V pondělí 25. října v 18:45 h bude na faře setkání žadatelů o vstup do katechumenátu (dospělých žadatelů křtu).

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI A SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. ledna 2020 mohou věřící v naší republice získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci už v tomto týdnu (tedy od zítra – pondělí 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ je možné přistoupit v tomto týdnu před, případně i po každé mši svaté. Ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 bude zpovídat P. Jiří Paleček.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. – 31. října 2021

 

Neděle

24. října

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu, za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu z Nového Města

10:30

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

Pondělí

25. října

18:00

Za + rodiče Musilovy, dva syny, + Annu Částkovou, + Josefa Bartoše a + prarodiče Kadlecovy

Úterý

26. října

7:00

Za zdárný průběh lékařského zákroku a za dar zdraví

Středa

27. října

18:00

Za + Bohumíra Lukáška a živou a + rodinu Lukáškovu

Čtvrtek

28. října

7:00

Za + rodiče Maršálkovy a + bratry

Pátek

29. října

18:00

Za + Karla Zídka, živou a + rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Sobota

30. října

7:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

Neděle

31. října

7:30

Za + Adolfa Slezáka, + manželku, oboje rodiče Zdražilovy, Starých a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za všechny, kdo se starali a starají o potřeby kostelů v naší farnosti

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply