Archive 25.6.2022

Farní ohlášky 26. června – 3. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je na bohoslovce a potřeby kněžského semináře. Po mši svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 hbude křest 3 dětí: Barnabáše Wollnera, Damiána Slavíčka a Aničky Žákové. V měsících červenec a srpen nebudou mše svaté v 10:30 h! V pondělí je památka svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa; v úterý památka svatého Ireneje, mučedníka; ve středu Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů a hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

INTRONIZACE NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA  

V den slavnosti diecézních patronů svatých Petra a Pavla ve středu 29. června při mši svaté v 16.00 h převezme nově jmenovaný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul vedení diecéze. Emeritní biskup Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas. Příjezd na Petrov autem tento den nebude možný.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU 

Ve čtvrtek 30. června budou ve farním kostele kněžské rekolekce našeho děkanátu, poslední před letními prázdninami. V 8:00 h začínáme eucharistickou adorací, v 8:30 h bude mše svatá. Kněží budou k dispozici pro svátost smíření. Tato možnost bude také odpoledne od 15:3o cca 17:00 h, kdy bude zpovídat otec František Koukal z Obyčtova. Prosíme zvlášť děti a mládež, aby před začínajícími prázdninami přijali svátost smíření. Otec Miro bude zpovídat také před každou mší svatou v týdnu.

PRVNÍ PÁTEK

V prázdninových měsících (červenec a srpen) nebudou obvyklé prvopáteční návštěvy nemocných. V případě potřeby (např. u vážného zhoršení zdravotního stavu) se však neváhejte obrátit na o. Mira. V pátek večer bude obvyklý prvopáteční program: v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. Příprava snoubenců po mši svaté v pátek nebude, ale proběhne se všemi páry individuálně.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 9. července 2022 v 11:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek Matěj Zelený a Karolína Mičíková, oba bytem v Zubří. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě. Prosím, provázejme snoubence svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. června – 3. července 2022

 

Neděle

26. června

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Lukášovu a Doldovu

10:30

Za + Tatianu Yánkovou a rodinu Zídkovu

a Kabrdovu

Úterý

28. června

7:00

Za Boží ochranu a pomoc pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Čadílkovy a Ševelovy

Středa

29. června

18:00

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodovu a Zelených

Čtvrtek

30. června

8:30

REKOLEKČNÍ MŠE SVATÁ

Za živé a + kněze a věřící Žďárského děkanátu

Pátek

1.července

18:00

Za zdraví a bezpečí pro Vasiliye Stolets

Sobota

2.července

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3.července

14. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živé a + rodiny Kotovicovy a Paříkovi

9:00

Za živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Členové pastorační a ekonomické rady farnosti k 22. červnu 2022

FARNÍ PASTORAČNÍ RADA – ČLENOVÉ:

 

Z titulu funkce:

Kulifaj Miroslav (administrátor farnosti)

Harvánek Ladislav (kostelník)

Německá Marie (kostelnice)

Koller Alan (kostelník)

Trödlerová Lenka (kostelnice)

Malá Ludmila (farní zaměstnanec)

 

Dobrovolní kandidáti (bez nutnosti volby):

Dvořák Josef

Havlíková Eva

Močuba Stanislav

Německá Marie

Novotná Lucie

Pařík Zdeněk

 

Jmenováni administrátorem farnosti:

Krupica Josef

Smetana Ondřej

Trödlerová Dagmar

 

 

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI – ČLENOVÉ:

Gregor Jiří

Harvánek Ladislav

Krupica Josef

Novotný Ladislav

Smetana Otakar

Hospodaření farnosti za rok 2021

Celkové náklady farnosti za rok 2021 činili 1.553.564,-, výnosy činili 2.557.373,- Kč. Hospodářský výsledek farnosti je tudíž kladný: +1.003.809,- Kč.

K 22. červnu 2022 je stav běžného účtu 1 770 085,41 Kč, stav na pokladně 21.100,- Kč

Podrobné členění nákladů a výnosů najdete zde:

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor farnosti

Farní ohlášky 19. – 26. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Aloise z Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek Slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Večerní mše svatá z vigilie slavnosti bude již ve středu 22. června v 18:00 a má platnost dne slavnosti. V pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 10:30 h bude křest 3 dětí: Barnabáše Wollnera, Damiána Slavíčka a Aničky Žákové.

POUŤ V RADŇOVICÍCH   

Srdečně zveme na dnešní pouť ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi do Radňovic, která začne mší svatou v 10:30 h na návsi v Radňovicích. Ve 14:00 h požehnáme novou obecní budovu, od 15:00 h hraje k poslechu Radňovická kapela. Program na vývěsce.

OPÉKÁNÍ PRO SCHOL(ičk)U  

Zveme členy naší scholy na rozloučení s končícím školním rokem a opékání na farním dvoře ve čtvrtek 23. června 2022 od 16:00 h. Bližší informace u Marti Trödlerové.

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ

Poslední setkání biřmovanců před letními prázdninami bude mimořádně ve středu po mši svaté v kostele. Ti, kteří se závažných důvodů nemohou zúčastnit, informujte prosím o. Mira e-mailem.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE   

Sbírka příští neděle (26. 6. 2022) je určena na bohoslovce a potřeby kněžského semináře. Sbírka na charitu z minulé neděle (12. 6. 2022) vynesla 42.001,- Kč a sbírka na pronásledované křesťany (22. 5. 2022) 66.811,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

Na příští neděli (26. 6. 2022) byla plánovaná volba do pastorační rady farnosti. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených kandidátů (6) není nutné hlasování. Farní pastorační radů tvoří 6 členů z titulu funkce, 6 „zvolených“ členů a 3 členové jmenováni administrátorem farnosti, tedy dohromady 15 členů. Farní pastorační rada je poradní orgán duchovního správce farnosti, její zřízení je nepovinné. Funkční období rady je 1 rok. Seznam členů obou rad (pastorační i ekonomické) najdete vzadu na vývěsce.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 2. července 2022 v 11:00 h hodlají v kapli svaté Anny v Nové Vsi uzavřít sňatek Pavel Zelený z Nového Města na Moravě a Kateřina Polnická z Nové Vsi. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 26. června 2022

Neděle

19. června

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Marii Zdražilovu, + manžela, + rodiče Zdražilovi, Starých, Slezákovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za + Františka Olišara, + manželku Marii a + sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ

(Za živé a + obyvatele Radňovic)

Úterý

21. června

7:00

Za + Františka Novotnýho, + rodiče, + manželé krátkých a duše v očistci

Středa

22. června

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Na poděkování za dar kněžství

Čtvrtek

23. června

7:00

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za + děkana Jana Daňka

Pátek

24. června

18:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Za + Pavla Vaculína, + Vlastimila Kříže a jeho + sestru Elišku

Sobota

25. června

7:00

Na poděkování za 40 let společného života

Neděle

26. června

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Lukášovu a Doldovu

10:30

Za + Tatianu Yánkovou a rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ČERVNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve středu památka svatého Víta, mučedníka, ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Příští neděle je 12. v mezidobí.  

SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ ÚČELY   

Dnešní sbírka (12. 6. 2022) je určena na charitativní účely.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA  

Ve čtvrtek o slavnosti Božího těla bude po mši svaté průvod v okolí kostela s eucharistickým požehnáním Novému Městu a celé zemi a slavnostním zakončením ve farním kostele. V den slavnosti nebude ranní mše svatá!

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ   V pátek po večerní mši svaté na faře (v cca 18:45)

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH   

Příští neděli 19. června 2022 budeme v 10:30 h slavit poutní mši svatou ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi na návsi v Radňovicích. Všichni jste srdečně zváni k této výroční slavnosti. Ve farním kostele nebude v neděli mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h. V Radňovicích také požehnáme novou obecní budovu.

KNĚŽSKÉ A JÁHNENSKÉ SVĚCENÍ V BRNĚNSKÉ DIECÉZI  

V sobotu 18. června 2022 při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 h udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijmou jáhni Josef Janoušek z farnosti Moravské Budějovice, Jan Kříž z farnosti Blížkovice a novoříšský premonstrát Štěpán Jiří Novák. Jáhenské svěcení přijme bohoslovec Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2022  

Místa na podzimní farní pouť do Říma jsou momentálně zaplněna. I nadále ale zapisujeme náhradníky.  

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Pálková, p. Horňasová a p. Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. června 2022

Neděle

12. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za + sourozence Judovi a + rodinu Judovu a Svatoňovu

9:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Úterý

14. června

7:00

Za + Jiřího Malého a Boží pomoc a ochranu pro jeho děti

Středa

15. června

18:00

Za + Alenu Blahovou, + manžela a duše v očistci a na poděkování rodiny Pham

Čtvrtek

16. června

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží tělo)

Za + Karla Zídka a celou rodinu Zídkovu

a Kabrdovu

Pátek

17. června

18:00

Za rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Sobota

18. června

7:00

Za Boží lid

Neděle

19. června

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Marii Zdražilovu, + manžela, + rodiče Zdražilovi, Starých, Slezákovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za + Františka Olišara, + manželku Marii a

+ sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ

(Za živé a + obyvatele Radňovic)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 5. – 12. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí doba velikonoční. V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka svatého Barnabáše, apoštola. Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.  

IV. KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

O nadcházejícím víkendu (10. – 12. června) se ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě uskuteční IV. Kongres o Božím milosrdenství. V PÁTEK A V SOBOTU NEBUDE VE FARNÍM KOSTELE MŠE SVATÁ! Připojíme se ke společnému eucharistickému slavení s otci biskupy v Slavkovicích v pátek v 16.00 h (celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, který zasvětí brněnskou diecézi Božímu milosrdenství) a v sobotu v 16:00 h (celebruje Adrian Galbas SAC). V neděli u mše svaté v 15:00 h zasvětí Mons. Jan Graubner Božímu milosrdenství Českou republiku. Prosíme ty, kteří do Slavkovic pojedou autem, aby volná místa nabídli nemotorizovaným farníkům. Přednášky kongresu proběhnou v novoměstském kulturním domě, všichni jste srdečně zváni! Z důvodu kongresu NEBUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI 12. ČERVNA TŘETÍ MŠE SVATÁ V 10:30 h!

NOC KOSTELŮ 2022

Ve spolupráci s bratry evangelíky také letos proběhne Noc kostelů. V pátek 10. června se v kostele svaté Kunhuty a evangelickém kostele můžete těšit na přednášku z historie farního mobiliáře, koncert velkého mužského pěveckého sboru, projekci filmu Raduga – Slavnost duhy s uvedením autora. Vystaven bude taký nejstarší svazek římskokatolické farní kroniky, který prošel odbornou opravou. Noc kostelů zakončí ve 22:00 h ekumenická bohoslužba, na kterou srdečně zveme. Program najdete na plakátcích a na farním webu.   

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2022  

Místa na farní pouť do Říma (25. – 30. října) se rychle zaplňují, proto s přihlášením zbytečně neotálejte. Pojede se autobusem, a kromě Říma navštívíme také Assisi, starobylé mariánské poutní místo Mentorella, klášter Montecassino, Bolsenu (působiště o. Miloše Chrásta) a jiné. V CM putování jsme na 1.389 km pěšky a 1.180 km na kole, tedy někde za Sarajevem.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 18. června 2022 hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Lukáš Jambor a Lucie Kloudová, oba z Pohledce.  Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. června 2022

Neděle

5. června

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za + Ivu Hájkovou

9:00

Za + Václava Louba, + syny Davida a Václava

10:30

Za Boží lid

Úterý

7. června

7:00

Za + Martu Mužátkovou

Středa

8. června

18:00

Za rodinu Benoni

Čtvrtek

9. června

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Cimbálnikovu

Pátek

10. června

Mše svatá nebude

16:00 h: MŠE SVATÁ VE SLAVKOVICÍCH

Hlavní celebrant: biskup Vojtěch Cikrle

22:00

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA NA ZÁVĚR NOCI KOSTELŮ

Sobota

11. června

Mše svatá nebude

16:00 h: MŠE SVATÁ VE SLAVKOVICÍCH

Hlavní celebrant: biskup Adrian Galbas

Neděle

12. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za + sourozence Judovi a + rodinu Judovu a Svatoňovu

9:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz