Farní ohlášky 20. – 27. listopadu

Farní ohlášky 20. – 27. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Na závěr každé mše svaté bude dnes krátká eucharistická adorace. V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý památka svaté Cecílie, mučednice; ve středu památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka; ve čtvrtek památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze a druhů, mučedníků; v pátek památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. V pátek v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Hany Kubíkové (*1937) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je první adventní. U každé mše svaté budeme v tento den žehnat adventní věnce.

LECTIO DIVINA   

Lectio divina (rozjímavá četba Písma svatého spojena s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací) bude ve středu od 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, poslední v tomto kalendářním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

LECTIO DIVINA   

Lectio divina (rozjímavá četba Písma svatého spojena s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací) bude ve středu od 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH 

Otcové pallotini srdečně zvou na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení v sobotu 26. listopadu 2022 v 19:00 h do kostela Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích.

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA

Biskup Pavel nás v dnešním pastýřském listě vyzývá, abychom v nastávajícím liturgickém roce – zvláště při adoracích – věnovali čas a rozjímání úmyslům za nová kněžská a jáhenská povolání.

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA  

Sbírka na katolická média vynesla 76.748,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. listopadu 2022

 

Neděle

20. listopadu

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Josefu Cíchovou, živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

22. listopadu

7:00

Za + Jiřího, Ludvíka, Václava, Josefa, Marii a rodiče Kučerovi

Středa

23. listopadu

18:00

Za živou a + rodinu Škraňákovu, Krejčích a Cajzlovu

Čtvrtek

24. listopadu

8:30

REKOLEKCE

(Za pokoj pro rodinu Pham a za + předky a na úmysly koncelebrujících kněží)

Pátek

25. listopadu

15:00

Kostelíček: Za + Hanu Kubíkovou (pohřební)

18:00

Za + Miroslava Německého a živou a zemřelou rodinu

Sobota

26. listopadu

7:00

Za + Františka Dvořáka a celou živou a + rodinu

Neděle

27. listopadu

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za + Ladislava Mošnera, + sourozence, + Bohumila Zajíčka jeho + rodiče a za živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Františka Mužátka a živou a + rodinu Mužátkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply