FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. dubna 2021

Dnes je třetí neděle velikonoční. V pátek je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, v sobotu památka svatého Jiří, mučedníka. Příští neděle je čtvrtá velikonoční.

Od zítřka (tj. pondělí 19. dubna) je možné zarezervovat si zbylá místa na nedělní mše svaté ve velikonočním období. I nyní však prosíme o přiměřenost v počtu rezervací a solidaritu s ostatními farníky.

Vstupujeme do týdne modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční nazývané také neděle Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb jsou Ježíšova slova: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“. Za nová duchovní povolání se budeme modlit u každé mše svaté. V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře v Olomouci, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři 5 bohoslovců z brněnské diecéze, v Římě 3 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Rektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci o. Pavel Stuška děkuje jak za materiální podporu semináře tak i modlitby za nastávající kněze.

Ve čtvrtek v 17.00 h bude mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče.

Příští sobotu 24. dubna se v novoměstském supermarketu BILLA uskuteční Sbírka potravin pro potřebné. Zakoupené trvanlivé potraviny pomohou rodinám i jednotlivcům, kteří se nejen vlivem Covidu ocitli v existenční nouzi. Po vzájemné dohodě mezi organizacemi a na základě potřebnosti proběhne od 8.00 do 16.00 h sbírka pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou a od 16.00 do 18.00 h pro obecně prospěšnou společnost Portimo. Bližší informace najdete na stránkách https://zdar.charita.cz/sbirka-potravin/.

Naše farnost se společně s evangelickou zapojí také do 13. ročníku Noci kostelů v pátek 28. 5. 2021. Letošní motto je radostnou oslavou Hospodina a přírody jako jeho stvořitelského díla: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Ž 104,20). Noc kostelů proběhne za hygienických omezení, které budou dané době aktuální, letos pouze ve venkovních prostorách. Program bude včas upřesněn.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. dubna 2021

 

Neděle

18. dubna

 

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

19. dubna

18:00

Za dobrý duchovní růst a správné duchovní vedení

Úterý

20. dubna

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

21. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Horváthovu a obrácení v rodině Suchých

Čtvrtek

22. dubna

7:00

Za spásu duše zesnulé Věry Beranové

Pátek

23. dubna

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + bratry a rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

Sobota

24. dubna

7:00

Za nová duchovní povolání

Neděle

 

25. dubna

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

 

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz.

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. dubna 2021

Dnes je druhá neděle velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je památka svatého Martina I., papeže a mučedníka. Příští neděle je třetí velikonoční.

Dnešní neděle je zároveň Neděle Božího milosrdenství. Z technicko-personálních důvodů není dnešní mše svatá (11. dubna) přenášena on-line. Kvůli pandemii se letos nekoná poutní program ve Slavkovicích. Dnešní svátek lze oslavit například rodinným výletem do přírody spojeným s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Rovněž zůstává v platnosti možnost získat plnomocné odpustky. Podmínky pro jejich získání jsou svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Kdo tyto podmínky nemůže dnes splnit, stačí, když se zřekne svých hříchů se záměrem co nejdřív přistoupit ke svatosti smíření, svatému přijímání a pomodlí se na úmysly Svatého otce. Zároveň se dnes u obrazu Božího milosrdenství pomodlí modlitbu „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a přidá k tomu výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti!“.

Dneškem končí velikonoční oktáv, ale ne velikonoční doba a naše radost z Kristova vzkříšení. I nadále nám ji připomíná instalace velikonočního příběhu z kukuřičného šustí, kterou si můžete prohlédnout v zadní části kostela. Autorce – paní Blažkové z Podolí – mockrát děkujeme!

do příští neděle 18. dubna platí možnost maximálně dvou registrací na mše svaté ve velikonočním období zvlášť pro ty, kdo se na mše svaté doposud nedostali. Od pondělí 19. dubna budou k dispozici neobsazená místa.

Sbírka na Bílou sobotu na Svatou zemi (Boží hrob) vynesla 14.590,- Kč. Veliké díky!

Pán Bůh vám odplať také postní úsilí vyjádřené postními pokladničkami. V případě, že jste nenašli nikoho potřebného ve vašem okolí, komu byste ušetřenou částkou přímo pomohli, můžete postní pokladničky odevzdat do příští neděle v sakristii kostela a my je následně předáme diecézní charitě.

Ve čtvrtek bude v 17:00 mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče s přípravnou katechezí.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

Službu úklidu kostela má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. dubna 2021

 

Neděle

11. dubna

 

 

7:30

Za + Ladislava Mošnera, živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu *

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos v tento den mimořádně není)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

12. dubna

18:00

Na úmysl

Úterý

13. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Kabelkovu, Žákovu a Slámovu

Středa

14. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Malých a Čechovu

Čtvrtek

15. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a za + Miroslavu Veselskou

Pátek

16. dubna

18:00

Za + Josefa Doležala a + Věru Horáčkovu

Sobota

17. dubna

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou

a + rodinu Furchovu

Neděle

 

18. dubna

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace 

FARNÍ OHLÁŠKY 28. března – 5. dubna 2021

Dnes slavíme Květnou neděli, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Příští neděle je Boží hod velikonoční.

Ratolesti se dnes přede mší svatou nerozdávají, věřící si přináší vlastní, které jim budou požehnány na začátku každé mše svaté, přičemž zůstávají na svých místech. Omezené množství požehnaných ratolestí bude k dispozici u východu z kostela po mši svaté v 9:00. Ratolesti vám rád požehnám také individuálně.

V zadní části kostela si v čase podávání svatého přijímání (tj. mezi 9:55 – 10:25) můžete vyzvednout vaše požehnané domácí paškálky. Rozsvítit je můžeme společně v našich domácnostech u rodinné bohoslužby (příp. sledování přenosu) o Vigilii Zmrtvýchvstání Páně (tedy na Bílou Sobotu večer).

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Využijte této možnosti zvlášť v pondělí, kdy budou k dispozici 4 kněží. Zpovídat se bude na farním dvoře (resp. Baroku) a v sakristii farního kostela (vchodem zvenku), tedy stejně jako před Vánocemi, a to za přísného dodržování všech hygienických opatření (respirátor FFP2, rozestupy, dezinfekce). Většinu nemocných jsem se svátostmi již navštívil, případné další zájemce prosím přihlaste. Od pondělí do středy jsou mše svaté pouze večer v 18:00.

Na všechny bohoslužby od Zeleného čtvrtka (ráno i večer) až po Velikonoční pondělí (včetně) je nutná on-line rezervace. Ti, kteří se nemůžou zúčastnit bohoslužeb osobně, můžou sledovat jejich přenosy prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Doporučuji zvolit tu bohoslužbu, které předsedá diecézní biskup. Nabídku rozhlasových, televizních a on-line přenosů (včetně těch s našimi biskupy Vojtěchem a Pavlem) najdete na vývěsce a na webu farnosti. Nezapomínejme, že žádný přenos osobní účast na slavení eucharistie zcela nenahradí, a proto se zároveň sjednocujme ve společné modlitbě a rodinných bohoslužbách v našich domácnostech. Zvlášť je doporučována denní modlitba církve (tzv. breviáře). Automaticky vygenerované texty těchto modliteb najdete na www.breviar.cz .

Úklid kostela proběhne ve čtvrtek od 8:00 hod. Službu má novoměstská skupina.

NA ZELENÝ ČTVRTEK po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod.

NA VELKÝ PÁTEK po obřadech Památky umučení Páně bude možné přistoupit individuálně k svatému přijímání a k uctění svatého kříže, a to v čase od 16:30 do 19:00 hod. Z hygienických důvodů kříž ani letos neuctíváme políbením, ale pouze hlubokou úklonou.

NA BÍLOU SOBOTU bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 hod. Během všech soukromých pobožností prosím dodržujte bezpečnostní opatření, zvláště pak potřebné rozestupy! Pro Velikonoční vigilii ve 20:30 platí výjimka ze zákazu nočního vycházení (návrat do místa bydliště).

VELIKONOČNÍ NEDĚLE – Tradiční svěcení velikonočních beránků letos proběhne ve zpřísněném hygienickém režimu. Důkladně zabalené a podepsané beránky přineste do kostela v pátek a v sobotu. Požehnány budou v neděli před první mší svatou v 7:30 a vyzvednout si je můžete v zadní části kostela v čase podávání svatého přijímání (mezi 9:55 – 10:25 a mezi cca 11:30 – 12:00).

V rodinách si v tento den žehnáme velikonoční pokrmy. Toto žehnání souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Text žehnací modlitby je následovný:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. 

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ bude jen jedna mše svatá, ráno v 8.00 hod (na rezervaci).

Otec Vojtěch Libra, který nyní působí jako kaplan v Moravských Budějovicích, se na nás obrací s následující prosbou:

Milí přátelé,

prosíme, podpořte kostel v Blížkovicích v hlasování o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Máme tak možnost získat výhru od odborné komise až ve výši 150.000 Kč a cenu veřejnosti ve výši 60.000 Kč. Pošlete tedy případně svůj hlas formou sms ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599. Hlasovat je možné z každého telefonního čísla jen jednou. Díky moc předem. Více najdete na stránkách Jihomoravského kraje zde

O. Vojtěch Libra

 

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

28. března – 5. dubna 2021

Neděle

28. března

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za + za rodiče Ondráčkovi, 3 syny, dceru, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného *

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

29. března

18:00

Za + Jiřího Šustra a + rodiče a živou a + rodinu Šustrovu

Úterý

30. března

18:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

31. března

18:00

Za milost obrácení, dar víry a všechny ostatní přijaté dary

ZELENÝ ČTVRTEK

1. dubna

 

7:00

Za biskupy Vojtěcha a Pavla a kněze brněnské diecéze *

(Nutná rezervace)

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ *

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

2. dubna

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos)

BÍLÁ SOBOTA

3. dubna

20:30

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELIKONOČNÍ

NEDĚLE

4. dubna

 

 

7:30

Za + p. děkana Jana Daňka *

9:00

Za + Františka Sýkoru, sestru, rodiče, manžele Caltovi a Stejskalovi * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid *

Po skončení možnost svatého přijímání do 12:00 h.

Pondělí

5. dubna

8:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ*

Za + Petra Barana (Nutná rezervace)

Úterý

6. dubna

7:00

Úmysl volný

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. března 2021

Dnes slavíme 5. neděli postní. V čtvrtek je Slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne.

ZVONĚNÍ ZA OBĚTI KORONAVIRU  –   V pondělí uplyne jeden rok od úmrtí první oběti nového koronaviru v České republice. Ve 12:00 se rozezní zvony po celé zemi za oběti pandemie. Vzpomeňme na ně v minutě ticha a také ve svých modlitbách.

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   –   Na čtvrteční večerní mši svatou je nutná rezervace. Mimořádně bude mše svatá také ráno v 7:00 (bez nutnosti rezervace). V tento den nebude mše svatá pro prvokomunikanty.

PAŠKÁLKY –  Do soboty 27. března –  můžete do sakristie, resp. na faru přinést hotové, zabalené a podepsané paškálky. Na Květnou neděli je před první mší svatou požehnáme a v čase podávání svatého přijímání (tj.  9:55 – 10:25) si je budete moci v kostele vyzvednout.

STÁLÁ DUCHOVNÍ A PSYCHOLOGICKÁ KRIZOVÁ POMOC PO TELEFONU –   Jak postupovat v době, kdy není možné chodit na mši svatou, ale i jiné nejrozmanitější otázky duchovního a psychologického charakteru, které současná situace vyvolává, zodpoví P. Mgr. Jindřich Kotvrda: tel. 739 389 136 (9:00 až 17:00 h) a P. Mgr. Jan Pacner: tel. 731 402 777 (po, st, pá 9:00 až 14:00 h).

LOTERIE SVATÉHO JOSEFA   –   Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského připravilo „Loterii svatého Josefa“. Zájemci si v ní mohou vylosovat některou vlastnost svatého Josefa a snažit se ji uskutečňovat ve svém životě. Výhrou jim bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu. Losovat můžete ZDE

KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÝCH TÁBORŮ   –   Sdružení Petrov, z.s., pořádá kurz Hlavní vedoucí dětských táborů akreditovaný MŠMT. Kurz proběhne o víkendu 21. – 23. 5. 2021 na faře v Osové Bítýšce. Přihlašování a více informací na http://www.sdruzenipetrov.cz.

DIECÉZNÍ MINISTRANTSKÝ TÁBOR S BOHOSLOVCI   –   Letos na téma „Přátelé Krále – spojenci“ proběhne v termínu 10. – 17. 7. 2021 v DCŽM v Osové Bítýšce. Program je určen pro ministranty na druhém stupni ZŠ, tedy od ukončené 6. třídy po ukončenou 9.třídu ZŠ (12–15 let). Dotovaná cena je 1.500,- Kč na osobu. Sleva pro další sourozence je 200,- Kč. S případným problémem s výškou příspěvku se neváhejte obrátit na otce Mira, jistě najdeme řešení! Další informace a odkaz na přihlašování ZDE.  

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

21. – 28. března 2021

 

Neděle

21. března

7:30

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu*

9:00

Za + Josefa Jinka, rodiče Jinkovy, Ševelovy a Harvánkovy * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

22. března

18:00

Za rodinu Mahlovu, Okurkovu a + Blaženu Sejkorovou

Úterý

23. března

7:00

Za Josefa Svobodu a živou a + rodinu

Středa

24. března

18:00

Za + Josefa Kuchtu a živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek

25. března

7:00

Za + Jaroslava Pohanku, celou živou a + rodinu a + rodiče Košíkovy

18:00

Za živou a + rodinu Pohankovu a Matulovu*

(Nutná on-line rezervace)

Pátek

26. března

18:00

Za + rodiče Starých a + syna Václava a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Sobota

27. března

7:00

Za + Lilly

Neděle

28. března

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za + za rodiče Ondráčkovi, 3 syny, dceru, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného*

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci*

(on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 14. – 21. března 2021

Dnes slavíme 4. neděli postní. V pátek je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Příští neděle je 5. postní.

Na středu 17. března připadá na Českou republiku den modliteb za oběti pandemie. Ve čtvrtek bude v 17:00 mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   V pátek 19. března od 18:00 a v sobotu 20. března od 9:00 proběhne postní duchovní obnova, kterou povede o. Tomáš Koumal, farář u brněnské katedrály a ředitel Diecézního katechetického centra. Je nutná on-line registrace, a to na každý den zvlášť! Pro všechny zájemce ale bude přenášena také živě na youtube kanálu farnosti. Bližší informace o programu najdete na plakátku ve vývěsce. V pátek bude mimořádně mše svatá také ráno v 7:00. Pobožnost křížové cesty večer nebude.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou, po domluvě i jindy.

PAŠKÁLKY   Velikonoční svátky pravděpodobně i letos proběhnou v režimu značných omezení a všichni se chvalozpěvu u paškálu fyzicky zúčastnit nebudeme moci. Lze se však sjednotit duchovně v našich domácnostech, a to v modlitbě u paškálků, které si můžete doma sami vyrobit. V sakristii kostela budou k dispozici svíčky a voskové pláty, které si na ně doma nalepíte (podobně jako u svíčkového betlému o Vánocích). Bližší informace najdete na nástěnce.

FARNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ    V tomto roce se naše pozornost zvlášť upírá k osobě snoubence Panny Marie. Svatý Josef byl skromným, zato zručným a pracovitým tesařem. Proto je nejen dětem určena farní fotografická soutěž s názvem „Můj táta při práci“. Fotografie na toto téma (pokud možno v co největším rozlišení) můžete posílat do konce června na adresu novemesto@dieceze.cz. Menší děti se můžou do soutěže zapojit vlastnoručně nakreslenými / namalovanými obrázky. V létě – jakmile to bude možné – budou tato díla vhodným způsobem vystavena a odměněna.

ÚKLID KOSTELA    Službu úklidu kostela má tento týden radňovická skupina.

Děkujeme, že respektujete aktuální nařízení a že ani v těchto nelehkých časech nezapomínáte na potřeby farnosti. Veliké Pán Bůh zaplať za každý váš dar a za každou modlitbu!

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

14.- 21. března 2021

Neděle

14. března

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za Marii a Miroslava Mrázkovy, rodiče a sourozence a za Boží pomoc a ochranu * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za živou + rodinu Blažíčkovu a Královu*

Pondělí

15. března

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Úterý

16. března

7:00

Za + rodiče Emílii a Ignáce Ďurišových

Středa

17. března

18:00

ZA OBĚTI PANDEMIE (Den modliteb za oběti)

Čtvrtek

18. března

7:00

Za + Josefa Macha a přátele

Pátek

19. března

7:00

Za čtyři generace Josefů Německých

18:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA*

(Nutná rezervace!)

(vysíláno on-line, úmysl: Za + Jozefa Veselého a živou a zemřelou rodinu Fouskovu a Veselých)

Sobota

20. března

7:00

Na úmysl celebranta

9:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA*

(Nutná rezervace!)

(vysíláno on-line, úmysl: Za všechny Josefy a Josefíny v naší farnosti)

Neděle

21. března

7:30

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu*

9:00

Za + Josefa Jinka, rodiče Jinkovy, Ševelovy a Harvánkovy * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

 

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

Farní ohlášky 7. – 14. března 2021

Dnes slavíme 3. neděli postní. V sobotu je výroční den zvolení papeže Františka. Příští neděle je 4. postní.

Bohoslužby se i nadále konají za stávajících omezení (tj. max 25 věřících, o nedělích a slavnostech nutnost on-line rezervace na www.kunhuta.cz, respirátor FFP2). Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou.

Ve čtvrtek17:00 mše svatá pro prvokomunikanty, v pátek v 17:30 h pobožnost křížové cesty. Od čtvrtka se na začátku každé mše svaté modlíme novénu ke svatému Josefovi.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. března

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu*

9:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi a Paříkovi* (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za + pátera Šafáře a + rodiče a sourozence*

Pondělí

8. března

18:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a jejich + sourozence

Úterý

9. března

7:00

Za + Františku a Ludmilu Dočkalovy

Středa

10. března

18:00

Za + Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

Čtvrtek

11. března

7:00

Za + Ludmilu Špačkovu, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

Pátek

12. března

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a Ivana Hegera

Sobota

13. března

7:00

Za živé a zemřelé rodiny Ingrštovy a Andrlovy

Neděle

14. března

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za Marii a Miroslava Mrázkovy, rodiče a sourozence a za Boží pomoc a ochranu * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za živou + rodinu Blažíčkovu a Královu*

Farní ohlášky 28. února – 7. března 2020

Dnes slavíme 2. neděli postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Ve středu je památka svaté Kunhuty, císařovny a řeholnice, patronky našeho farního kostela. Příští neděle je 3. postní.

BOHOSLUŽBY V DOBĚ LOCKDOWNU – Usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021 s platností od pondělí 1. března 2021 nedochází ke změnám v souvislosti s konáním bohoslužeb (tj. max 25 věřících, o nedělích a slavnostech nutnost on-line rezervace, dezinfekce, rozestupy atd.). Vzhledem k šířícím se mutacím koronaviru je však na veřejných místech (kam patří i kostel) vyžadována lepší ochrana dýchacích cest (respirátor FFP2, nanorouška) a její řádné nošení – tedy důkladně zakrytá ústa ale také nos!

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Tento týden nebude čtvrteční zpovídání k prvnímu pátku, ke svátosti smíření však bude možné předstoupit před mší svatou během týdne, po domluvě případně i jindy. V pátek navštívím ty nemocné, kteří o návštěvu požádají a kterých rodiny s takovou návštěvou vysloveně souhlasí. Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci návštěva nemocných před Velikonocemi už nemusí být umožněna. Obecně nenechávejme svátost smíření (nejen) před Velikonocemi na poslední chvíli!

HALÉŘ SVATÉHO PETRA – Ve sbírce na „Haléř svatého Petra“ se i díky většímu příspěvku Bohu známého dárce vybralo 150.086,- Kč. Kéž vám Bůh, který miluje ty, kdo darují s radostí, vaše dary hojně oplatí! 

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ – I tento čtvrtek v 17:00 mše svatá pro letošní prvokomunikanty (děti, které přistoupí letos k prvnímu svatému přijímání) a jejich rodiče s přípravnou katechezí.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTYV pátek před navazující mší svatou v 17:30 h a to v maximálním počtu 25 věřících.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAV pátek 19. a sobotu 20. března 2020 se uskuteční postní duchovní obnova, kterou povede o. Tomáš Koumal, farář v Brně na Petrově a ředitel Diecézního katechetického centra. Vzhledem k omezením souvisejícím s pandemií koronaviru proběhne obnova především on-line. Bližší informace budou zveřejněny.

MISIJNÍ JARMARK Vzhledem k aktuální situaci se odkládá na vhodnější dobu. Papežská misijní díla můžete podpořit zde.

ÚKLID KOSTELA Tento týden má službu úklidu kostela petrovická skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

28. února – 7. března 2021

 

Neděle

28. února

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu a Kopřivovu *

(online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

1. března

18:00

Za + Jána a Jozefa Babejovi

Úterý

2. března

7:00

Za + Františka Novotnýho, rodiče, švagrovou Miladu a manžele Krátkých

Středa

3. března

18:00

Za + Libuši Lukáškovou a živou a + rodinu

Čtvrtek

4. března

7:00

Za + Bohuslava Běhnounka a duše v očistci

Pátek

5. března

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

6. března

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

7. března

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu*

9:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi a Paříkovi* (on-line přenos) Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za + pátera Šafáře a + rodiče a sourozence*

 * Na nedělní mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě