FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. DUBNA

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. DUBNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční, první den Velikonočního oktávu. U každé mše svaté budeme žehnat velikonoční beránky. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. V sobotu 15. dubna bude křest Mariána Grundzy a příští neděli 16. dubna Timoteje Zdražila.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Zítra na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h. Po zbytek týdne (až na neděli) budou bohoslužby v obvyklých časech.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

 POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou do Slavkovic na pouť o svátku Božího milosrdenství příští neděli 16. dubna. Podpořme svou účastí blízké poutní místo! Mše svatá v 10:30 h pro rodiny s dětmi proto v našem kostele příští neděli nebude! Hlavním celebrantem mše svaté ve Slavkovicích v 10:30 h bude P. Max Kašparů. Mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Dávid Tencer, OFM Cap., diecézní biskup islandského Reykjavíku. Bližší informace a kompletní program jsou na plakátku ve vývěsce.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v neděli bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření a to od 9.00 do 19.00 h.

PODĚKOVÁNÍ

Také letos z celého srdce děkuji za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků zvlášť kostelníkům, varhaníkům, schole a všem zpěvákům, letos zvlášť Marušce Německé a Magdě Trödlerové za přípravu a vedení liturgického doprovodu bohoslužeb, Martině Trödlerové a scholičce, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu kostela, paní Dáši Trödlerové za přípravu velikonočního čísla farního časopisu, všem ministrantům, lektorům a akolytům. Děkuji také všem společenstvím úklidu kostela a vám všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. dubna 2023

 

Neděle

9. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Stanislava Maršálka a † Blažeje Pelána

9:00

Za Jaroslava Havelku a živou a † rodinu Havelkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

10. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

Úterý

11. dubna

7:00

Za mír ve světě, v rodinách a v srdcích

Středa

12. dubna

18:00

Za † rodiče Potockých, Ptáčkovy a jejich † děti

Čtvrtek

13. dubna

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

14. dubna

18:00

Za † rodiče Kuncovy a živou a † rodinu Kuncovu

Sobota

15. dubna

7:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Neděle

16. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy a † dvoje rodiče Zdražilovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply