Pastýřský list otce biskupa

Pastýřský list otce biskupa

Milé sestry, milí bratři,


ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných
opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím
obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a
velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni
k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších
okolností časem milostí a požehnání.
Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.
Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mysleli, a nikdo z nás
neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve svých
osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi pozitivního – vlnu
vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby a pomoci druhým v nasazení lékařů,
zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně
pracují a finančně přispívají pro dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování.
Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření a sdílíte tento čas
mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat
nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s
ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby.
Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou v tomto čase
nesmírně důležité.
Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar
celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Pro
věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný půst a možnost almužny na dobrý
účel.
Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom se bez ohledu na
vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli 5. dubna v 11
hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať
tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu,
svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu,
který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na
svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží
na každém z nás.
Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

1.4.2020

Marek Přichystal

Leave a Reply