FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ZÁŘÍ

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; v úterý svátek Povýšení svatého Kříže; ve středu památka Panny Marie Bolestné, ve čtvrtek památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Zítra – v pondělí 13. září – proběhne v naší farnosti adorační den a zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce. Od 14:00 h bude vystavena Nejsvětější Svátost, v 17:30 h před večerní mší svatou moderovaná eucharistická adorace a svátostné požehnání. Prosím adorující, aby se po půlhodinových intervalech zapsali na seznam, který najdou pod kůrem.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

VE ČTVRTEK A V NEDĚLI V 10:30 H NEBUDE MŠE SVATÁ !!!

 

POKRAČUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ, PŘÍPRAVĚ KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ A KŘTU DOSPĚLÝCH 

Přihlašovat se můžete v sakristii kostela.

KALENDÁŘE NA PODPORU STAVBY KOSTELA V BRNĚ-LÍŠNI

V sakristii kostela je možné zakoupit Kalendáře pro rok 2022 s názvem „Bůh nechce smutné tváře…“ Cena kalendáře je 70,- Kč a jeho koupí podpoříte stavbu nového kostela v Brně-Líšni. Na stavbu kostela je možné přispět také na bankovní účet 6005005369/0800. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Více informací o stavbě nového kostela a farnosti na https://www.farnostnovalisen.cz/.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. září 2021

 

Neděle

12. září

7:30

Za + biskupa Petra Esterku

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za Boží lid

Pondělí

13. září

18:00

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Za + Marii Gronátovou

+ maminku a duše v očistci

Úterý

14. září

7:00

Za + manžela Marka a jeho + tatínka Blažeje Krista, duše v očistci a ochranu Panny Marie

pro živé rodiny

Středa

15. září

18:00

Za + rodiče Potockých a Ptáčkovy a + děti

Čtvrtek

16. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

17. září

18:00

Za + Jana Kosára

Sobota

18. září

7:00

Za + Martina Žajglu

Neděle

19. září

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy, Starých a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

!

MŠE SVATÁ V 10:30 MIMOŘÁDNĚ NENÍ

 

 1. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Pozvánka na setkání mládeže s papežem Františkem v Košicích 14. září 2021

Biskupské gymnázium ve Žďárů nad Sázavou  nabízí poslední volná místa na setkání s papežem Františkem:

 • zažijeme setkání papeže Františka s mládeží v Košicích
 • zúčastníme se mše svaté s kardinálem a arcibiskupem pražským Dominikem Dukou
 • poznáme zajímavá místa na Slovensku
 • podrobnější informace budeme průběžně doplňovat
 • předpokládaná cena 1500 Kč (doprava a 1 nocleh)
 • jídlo s sebou si zajišťuje každý sám
 • účast možná pro osoby s plným očkováním (tj. 14 dní po 2. dávce u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny 21 dní po podání vakcíny, ještě možnost u očkování 1. dávkou + 14 dní po podání první dávky, pokud zároveň prodělali COVID v intervalu maximálně do 180 dnů, nebo osoby do 12 let), nebo pro osoby s negativním výsledkem testu na onemocnění COVID-19 ne starším než 72 hodin od odběru v případě RT-PCR nebo LAMP testu nebo 48 hodin od odběru v případě antigenního testu, nebo pro osoby s dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v období před ne více než 180 dny.
 • přihlášky posílejte na email: tomas.mahel@bigyzr.cz
 • současně je nutné provézt registraci pro očkované na: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/kosice-lokomotiva/
 • pro neočkované s testem atd. na: https://www.navstevapapeza.sk/sk/ucastnik-otp (registrace bude spuštěna v pondělí 6.9. a zde je třeba vybrat při registraci místo „Registrácia na podujatie: 14.9.2021 17:00 – Lokomotíva Košice“)

FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. ZÁŘÍ 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

5. – 12. září 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je svátek Narození Panny Marie. Ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 bude ve farním kostele zpovídat otec František Koukal. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

POKRAČUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ   

I nadále probíhá přihlašování dětí ZŠ na náboženství ve školním roce 2021/2022. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici v sakristii a nově také na farním webu.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. září 2021 uzavřou ve farním kostele církevní sňatek Michal Fejt a Veronika Kunová z Nového Veselí.

MŠE SVATÁ ZA VLAST   

V pátek 24. září v 18:00 h bude pod širým nebem na Vratislavově náměstí sloužena MŠE SVATÁ ZA VLAST. Bohoslužba tak zahájí letošní novoměstské Svatováclavské slavnosti. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň uvítáme jakoukoliv dobrovolnickou pomoc jak při přípravě, tak při samotném průběhu bohoslužby. Bližší informace budou brzy zveřejněny.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  

Dá-li Pán a bude-li dostatečný zájem, svátost biřmování v naší farnosti bude udělována na podzim příštího roku. Předchází ji roční příprava, kterou zahájíme na přelomu měsíce září a října. Zájemci o udělení svátosti křesťanské dospělosti se můžou přihlašovat v sakristii kostela a na farním úřadě (osobně, telefonicky, e-mailem).

PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH  

Souběžně s přípravou ke svátosti biřmování začne na podzim také příprava katechumenů – dospělých čekatelů svátostí křesťanské iniciace (křtu, svatého přijímání). Katechumeni tyto svátosti přijmou o velikonoční vigilii v příštím roce. Zájemci se rovněž můžou hlásit v sakristii kostela a na farním úřadě.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. září 2021

 

Neděle

5. září

7:30

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

9:00

Na poděkování za 50.let manželského života s prosbou za všechny živé i zemřelé, kteří manžele životem doprovázeli a provází

10:30

VENI SANCTE – Za dary Ducha Svatého ke studiu

(s žehnáním aktovek a školních potřeb)

Pondělí

6. září

18:00

Za + Pavla Vaculína a + Vlastimila Kříže

Úterý

7. září

7:00

Za uzdravení a obrácení syna Marka Krista, vyřešení případu a Boží ochranu

Středa

8. září

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Čtvrtek

9. září

7:00

Za + babičku Kláru a dědu Jozefa Chovancovi, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Pátek

10. září

18:00

Za rodinu Kabelkovu, Slámovu, Žákovu a Horňasovu

Sobota

11. září

7:00

Za + babičku Helenu a dědu Antonína Pfefferovi, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Neděle

13. září

7:30

Za + biskupa Petra Esterku

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

OTEVŘENÝ DOPIS OBYVATELŮM RADŇOVIC

Drazí obyvatelé obce Radňovice,

obracím se na Vás jako duchovní správce novoměstské farnosti, a tedy i jako zástupce radňovických katolíků.

Jak všichni dobře víte, již od 60. let zde existuje snaha o vybudování nové kaple pro potřeby místních věřících. Jako nástupce zesnulého pana děkana Jana Daňka v podpoře této snahy pokračuji. Hlavním důvodem je, že místní zvonička (dříve používaná jako hasičská zbrojnice), která je majetkem obce a která se k setkávání věřících využívala, již svými parametry těmto účelům nevyhovuje. Navíc je ve špatném technickém stavu a náklady na rekonstrukci tohoto objektu, který nemá významnou kulturně-historickou hodnotu, by byly natolik vysoké, že by bylo výhodnější její svržení a postavení objektu nového.

Proto farnost v souladu s platnou legislativou a řádně schváleným územním plánem obce hodlá uplatnit svůj nárok a na vlastním pozemku postavit kapli. Kapli, která by nesloužila jen mnohým radňovickým věřícím, kteří po ní několik desetiletí touží. Obec by dostala kapli, která by se stala živým místem k setkávání otevřeným pro všechny: byla by zázemím pro různé kulturní akce a koncerty. Její prostory a její okolí by byly důstojným zázemím nejen pro výroční poutě, ale také pro svatební obřady. Hlahol jejího zvonu by opět mohl doprovázet zesnulé obyvatele Radňovic na jejich poslední cestě z rodné vsi. Obec by dostala nové, hodnotné, ale hlavně tepající srdce, kterému by ustoupilo několik čtverečních metrů více či méně sporadicky využívaného travnatého povrchu návsi. Prostoru, který byl pro stavbu kaple již před desetiletími zamýšlen a za tímto účelem také upravován (zavezení části rybníka).

Jsem si vědom, že umístnění kaple v centru obce se zejména u těch obyvatel, kteří se zamýšleným objektem sousedí, a proto by se jich případná změna nejvíc dotkla, vyvolalo vlnu nevole. Farnost, v jejímž čele stojím, však nemá v úmyslu obec rozdělovat, jak je to někdy prezentováno. Nechce si pro sebe zabírat prostor, který jí nepatří, ale chce naprosto legitimně naplnit touhu svých věřících po důstojném svatostánku, který stojí na stejně důstojném místě. Proto každý architektonický projekt (od prvního až po ten aktuální) počítal s umístněním kaple ve středu obce, a nikoliv na její periferii. Jestli má být kaple srdcem, musí být uprostřed těla, nikoliv mimo něj. Koneckonců doba, kdy jsme chtěli Boha a všechno, co s ním souvisí a co jej připomíná, vytěsnit z našeho životního prostoru, je už za námi a snad to tak i zůstane. Myslím si, že nová kaple na návsi, v centru obce, otevřená pro všechny obyvatele a návštěvníky obce, by byla krásným důkazem, že tomu tak skutečně je.

Všechny relevantní připomínky a námitky proti stavbě kaple a jejímu umístnění (jako např. „nemožnost“ konání závodů, zábav či hasičských cvičení v okolí kaple, či uzurpování prostoru dětem) byly již dostatečně vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny v obecním zpravodaji.

Přesto bych Vás rád ještě jednou pozval k veřejné diskuzi, a to ve čtvrtek 9. září 2021 od 19:00 h do kulturního domu v Radňovicích. Pevně věřím, že bude konstruktivní a neponese se v duchu osobních invektiv a vyřizování účtů z minulosti. I proto se na toto setkání s Vámi těším. 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Farní administrátor

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Již nyní je možné přihlásit děti na výuku náboženské výchovy na základních školách v Novém Městě na Moravě. Vyplněný formulář můžete vhodit do schránky farního úřadu případně zanechat v sakristii kostela. 

K výuce náboženství na Gymnáziu Vincence Makovského se studenti budou přihlašovat prostřednictvím vedení školy jako v minulém roce.

Miroslav Kulifaj, farní administrátor

FARNÍ OHLÁŠKY 29. SRPNA – 5. ZÁŘÍ 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest 5 dětí. V pátek je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 h poprosíme o dary Ducha svatého do nadcházejícího školního roku a požehnáme aktovky a školní potřeby.

PRVNÍ PÁTEK   

Tento pátek je první v měsíci, mši svaté bude předcházet eucharistická adorace, litanie a svátostné požehnání. Ke svátosti smíření je možné předstoupit v týdnu před každou mší svatou, v případě potřeby i po ní. Otec František Koukal bude u nás zpovídat nikoliv tento, ale až následující týden, tedy ve čtvrtek 9. září od 15:30.

V SOBOTU SE USKUTEČNÍ FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU, PROTO V TENTO DEN NEBUDE RANNÍ MŠE SVATÁ!  

MŠE SVATÉ PRO RODINY S DĚTMI  

Od příští neděle opět začnou mše svaté v 10:30 zvlášť určené pro rodiny s dětmi. Předem upozorňujeme, že v neděli 19. září tato mše svatá nebude.

POZVÁNÍ KE ZPÍVÁNÍ  

Zveme všechny děti, které by rády zpívaly při nedělních mších v 10:30, na první zkoušku po prázdninách, která se bude konat v pátek 3. září v 16:30 na faře v Baroku. Na všechny se moc těší scholička.

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU  

V sobotu se uskuteční farní pouť na Turzovku. Sraz na parkovišti u Billy v 4:45 h. Před odjezdem (5:00 h) proběhne ještě kontrola certifikátů o očkování a příjezdových formulářů na Slovensko. Příjezdový formulář naleznete a vyplníte na stránkách www.korona.gov.sk/eHranica. Plánovaný návrat ve večerních hodinách. Bližší informace na farním webu a na vývěsce.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ   

V sakristii si můžete i nadále vyzvednout přihlášky dětí na náboženství ve školním roce 2021/2022. Vyplněné jej stačí hodit do poštovní schránky na farním úřadě. Výuka začne na přelomu září a října.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. září 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Michal Fejt a Veronika Kunová z Nového Veselí (původem z Nového Města na Moravě) Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. srpna – 5. září 2021

 

Neděle

29. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Chmelíčkovu, Vetýškovu

a Šolcovu

Pondělí

30. srpna

18:00

Za maminku Annu a děti Marka a Anetku Kristovy s prosbou za Boží posilu

a ochranu Panny Marie

Úterý

31. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

1. září

18:00

Za + rodiče Kuchtovy a živou a + rodinu

Čtvrtek

2. září

7:00

Za duše v očistci

Pátek

3. září

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

4. září

Mše svatá v 11:00 na Turzovce (za Boží lid)

Neděle

5. září

7:30

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

9:00

Na poděkování za 50.let manželského života s prosbou za všechny živé i zemřelé, kteří manžele životem doprovázeli a provází

10:30

VENI SANCTE – Za dary Ducha Svatého

(s žehnáním aktovek a školních potřeb)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 22. – 29. SRPNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

22. – 29. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek svatého Bartoloměje, apoštola; v pátek památka svaté Moniky, v sobotu památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. Mše svaté v týdnu jsou jako obvykle.

MOBILNÍ KONTAKT NA SPRÁVCE FARNOSTI DOČASNĚ NEDOSTUPNÝ  

Z technických důvodů nebude o. Miro dočasně k zastižení na mobilním telefonním čísle. V případě potřeby kontaktujte farní úřad telefonicky na pevnou linku, případně využijte e-mail.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ 

V sakristii můžete vyzvednout tiskopisy přihlášek dětí ze základních škol na náboženství ve školním roce 2021/2022. Vyplněné je stačí hodit do poštovní schránky na farním úřadě. Samotná výuka začne na přelomu září a října a rozvrh bude včas upřesněn.

XXI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD 

Otec Jan Peňáz zve na XXI. pěší (Hvězdicovou) pouť na Velehrad ve dnech 23. – 28. srpna 2021. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

VERNISÁŽ KVĚTINOVÉ VÝZDOBY VE ŽĎÁRSKÉ BAZILICE  

Ve čtvrtek 26. srpna v 16:00 se v bazilice ve Žďáru nad Sázavou uskuteční vernisáž květinové výzdoby, kterou se bude několik dní předem připravovat pod vedením předního slovenského floristy Michala Hauta. Výzdoba bude ke shlédnutí i v následujících dnech.

17. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

V sobotu 28. srpna proběhne u baziliky ve Žďáru 17. diecézní pouť rodin k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Slavnostní mši svaté v 10:00 h na 1. nádvoří zámku bude předsedat Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský diecézní biskup. Program bude pestrý a zároveň zohledňující stávající hygienická opatření. Rodiny, manželé, mládež i děti budou mít možnost prožít krásné chvíle. Všichni jste srdečně zváni!

VÍKENDOVÝ KURZ PARTNERSTVÍ   

Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno nabízí víkendový kurz všem, kteří hledají, jak dobře prožívat období známosti a lépe poznat sebe i druhého. Bližší informace na stránkách http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/ a  www.crsp.cz.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. srpna 2021

 

Neděle

22. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

Pondělí

23. srpna

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu

Úterý

24. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

25. srpna

18:00

Za uzdravení nemocného

Čtvrtek

26. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

27. srpna

18:00

Za + Josefa Večeřu a živou a + rodinu Večeřovu

Sobota

28. srpna

7:00

Za nemocnou osobu

Neděle

29. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Chmelíčkovu, Vetýškovu a Šolcovu

 

P. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě